Кафедра обліку та оподаткування

Адреса

кабінети 1501, 1503, 1505

корпус 1, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

тел.: +38(0342) 72-71-17

Е-mail: oa@nung.edu.ua

В умовах значної кількості навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з обліку і аудиту, кафедра посідає провідне місце у підготовці кваліфікованих спеціалістів з обліку і аудиту в Прикарпатському регіоні. Входження до єдиного європейського простору, досягнення конкурентоздатності, що відповідає  європейським стандартам, потребує від працівників кафедри і надалі неустанної творчої праці, пошуку нових методів викладання, удосконалення робочих навчальних планів як за їх структурою, так і за змістом. Молода кафедра як по моменту її утворення, так і по віку працівників готова до роботи в умовах зростаючих вимог до професіоналізму своїх випускників і  гармонізації освіти.  

Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців для реалізації наміченої Програми економічних реформ в Україні. Кафедра обліку і аудиту здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Весь професорсько-викладацький склад кафедри “Обліку та оподаткування” постійно підвищує свою фахову кваліфікацію згідно з розробленим планом, затвердженим ректором університету, 100% науково-педагогічного складу кафедри обліку і аудиту за останні 5 років пройшли підвищення кваліфікації у вітчизняних провідних в галузі економіки вищих навчальних закладах та наукових установах.

Крім того, для підвищення кваліфікації на кафедрі виконується робота з підготовки і захисту дисертацій для здобуття вченого ступеня кандидата і доктора економічних наук. 

На кафедрі проводяться наукові дослідження в напрямку сучасних проблем обліку, аудиту, оподаткування, статистики і фінансів в Україні. Результати наукових досліджень впроваджуються в практику роботи вітчизняних підприємств, в тому числі підприємств нафтогазового комплексу, і в навчальний процес в університеті. Викладачі кафедри є авторами монографій, підручників, навчальних посібників. Вони виступають з науковими доповідями на багатьох міжнародних конференціях з проблем обліку, аудиту, оподаткування, фінансів, публікують статті по результатах своїх досліджень.

Студенти кафедри беруть активну участь в науково-дослідній роботі, за результатами якої публікують статті і доповідають на наукових конференціях. Щорічно студенти приймають участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференція, де гідно представляють кафедру.

Студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практику на передових підприємствах нафтогазової галузі та Західного регіону України. Крім цього, вони стажуються на іноземних фірмах по лінії Міжнародної асоціації обміну студентів-економістів (AIESEC) у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Угорщині.

Кращі випускники кафедри рекомендуються ЕК до продовження навчання в аспірантурі. Постійно здійснюється набір аспірантів (денної і заочної форми навчання) на економічні спеціальності. В грудні 2007 року в університеті створена спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій К 20.052.06 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість).

Важливим напрямком діяльності кафедри є післядипломна освіта. Щорічно кафедра випускає понад   спеціалістів з бухгалтерського обліку, які отримали другу освіту. Багато з них стають висококваліфікованими фахівцями. Значний внесок викладачі кафедри вносять у вирішення такої соціальної проблеми регіону як безробіття: згідно угоди з Івано-Франківським обласним центром зайнятості населення кафедра навчає безробітних основам бухгалтерського обліку і вмінню працювати з бухгалтерською комп`ютерною програмою 1-С.Бухгалтерія.

Кафедра обліку і аудиту отримала статус акредитованої навчальної програми АССА (Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів).

Програма підготовки кафедри обліку та оподаткування на рівень бакалавра та магістра за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» була акредитована Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)

Вже багато років кафедра тісно співпрацює з постійним партнером кафедри - всеукраїнським професійним виданням "Все про бухгалтерський облік"