Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Додаткова інформація: 

В робочих програмах дисциплін належна увага приділяється повноті виконання робочих навчальних програм та організації самостійної роботи студентів, яка контролюється запланованими заходами рейтингової системи оцінки знань.

У робочих навчальних програмах кожної дисципліни навчального плану спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відображені опис предмета навчальної дисципліни, мета її вивчення, перелік загальних і фахових компетентностей, формування та розвиток яких у студентів забезпечує вивчення дисципліни, вимоги до  результатів навчання через знання, уміння та навички, які студент повинен демонструвати після вивчення дисципліни,  конкретна програма навчальної дисципліни,  структура курсу, форми контролю, тематичне планування курсу, планування практичних занять, планування самостійної роботи, завдання для самостійної роботи,тематика курсового проектування (якщо передбачено навчальним планом), критерії підсумкового оцінювання знань, умінь і навичок студентів, завдання для діагностики успішності студентів (контрольні роботи для студентів заочної форми навчання), методичне забезпечення, рекомендована література. За структурою і змістом робочі програми кожної дисципліни навчального плану спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відповідають освітньо-професійній програмі підготовки, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та сучасному рівню розвитку економічної науки і практики.

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

Назва дисципліни

Робоча програма дисципліни

Підручники, посібники, конспекти лекцій

Методичні вказівки, практикуми

Адміністрування податків та податковий менеджмент (ОА, ПТБ)

Аудит (ОА)

Аудит (ФН, ЕК)

 

 

Бізнес-планування

Бухгалтерський облік (ФН)

Бухгалтерський облік (ДМ)

Бухгалтерський облік і аудит (ЕК)

Вступ в спеціальність

Загальна теорія бухгалтерського обліку

Звітність підприємств

Інформаційні системи і технології в обліку

Облік в банках

Облік в бюджетних установах

Облік в галузях економіки

Облік за міжнародними стандартами

Облік і аудит (МН)

Облік і аудит (ТР)

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік і звітність суб’єктів малого підприємства

Облік на підприємствах нафтогазової промисловості

Облікова політика підприємства

Організація і методика проведення аудиту

Тренінги

Управлінський облік (ОА)

Управлінський облік (ФН)

Управлінський облік 2

Фінансовий облік (ФН)

Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 2

 

Атестаційний кваліфікаційний екзамен

 

Другий  рівень вищої освіти (магістр)

Назва дисципліни

Робоча програма дисципліни

Підручники, посібники, конспекти лекцій

Методичні вказівки, практикуми

Рекомендована література

Адміністрування податків  

Аналіз фінансової звітності

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Консолідована фінансова звітність

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Організація бухгалтерського обліку

Організація і методика проведення аудиту

Стратегічний управлінський облік

 

Українська