Центр дистанційного навчання

Адреса

З технічних та інших питань просимо звертатися за наступними контактними даними:

 • м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 каб. 0231
 • cdn.ifntung@gmail.com
 • 034 (2) 50-59-41, (066) 204 50 24
 • skype: cdn_ifntung

 

Сфера застосування технологій дистанційного навчання в університеті постійно розширюється, викладачами університету створено понад 400 дистанційних курсів, база тестових питань налічує кілька тисяч тестів, велика кількість студентів стаціонарної та заочної форм навчання використовує технологію дистанційного навчання ІФНТУНГ для самопідготовки, здачі поточних та підсумкових контрольних заходів з навчальних дисциплін, виконання віртуальних лабораторних робіт та інше. Перспективним є впровадження методів дистанційного навчання без відриву від виробництва для студентів, які здобувають другу післядипломну освіту.

Налагоджені контакти з впровадження дистанційного навчання з Українським інститутом інформаційних технологій в освіті (м. Київ), Хмельницьким університетом “Поділля”, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Полтавським технічним університетом,  Інститутом прикладних наук (м.Ціттау, ФРН), з Українсько-Канадським бізнес центром та іншими організаціями і навчальними заклади.

Укладено угоду про співпрацю між ІФНТУНГ та Українським центром дистанційної освіти, яка передбачає співробітництво у сфері розвитку і впровадження дистанційних технологій навчання в освітній процес, в тому числі підготовку викладачів, менеджерів, адміністраторів і допоміжного персоналу до роботи у сфері дистанційного навчання.

З метою підвищення рівня якості навчання в університеті Центр дистанційного навчання сприяє педагогічним працівникам у наступних аспектах:

 1. розробленні дистанційних курсів з урахуванням прийнятих рекомендацій та стандартів;
 2. наданні доступу до  навчально-методичних матеріалів, розміщених на Інтернет-сторінці Центру;
 3. проведенні контрольних заходів у формі комп’ютерного тестування з навчальних дисциплін через локальну мережу ІФНТУНГ та мережу Інтернет;
 4. організації та проведенні інтернет-конференцій;
 5. виконанні робіт по конвертації матеріалів дистанційного курсу в платформу підтримки дистанційного навчання;
 6. здійсненні технічної та організаційної підтримки проведення сесій за дистанційною формою;
 7. проведенні консультацій і семінарів по дистанційному навчанні, а також курсів підвищення кваліфікації викладацького складу;
 8. здійснюється внутрішня сертифікація електронних курсів;
 9. започатковано дистанційні курси для абітурієнтів, що входять в програму довузівської підготовки з наступних дисциплін: українська мова та література, історія України, фізика, математика та географія.

Діяльність Центру дистанційного навчання характеризується наступними напрацюваннями:

 • розроблено та прийнято положення про дистанційне навчання в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;
 • розроблено та прийнято положення про атестацію електронних навчальних  курсів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • розроблено та прийнято положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ІФНТУНГ  за програмою «основи проектування електронних курсів»
 • розроблено та прийнято положення про підготовчі курси з використанням дистанційних технологій та кодекс доброчесності для слухачів;
 • створено проблемну лабораторію (ауд.1213) дистанційного навчання, метою якої є технічна та методична підтримка при створенні електронних навчальних курсів та технічний супровід навчання за дистанційною формою;
 • створено сайт Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ (cdn.nung.edu.ua);
 • розроблено систему електронного деканату;
 • створено систему віддаленого тестування через локальну мережу та Інтернет з автоматизованою перевіркою результатів тестів;
 • розроблено дистанційні курси із понад 400 навчальних дисциплін, розміщених на сайті ЦДН;
 • розроблено базу для самоконтролю та тестування  з метою проведення рейтингового контролю через локальну мережу ІФНТУНГ та через Інтернет;
 • створено базу користувачів системою дистанційного навчання;
 • створено базу інтернет-посилань на безкоштовні освітні ресурси (електронні бібліотеки, навчальні матеріали, дистанційні курси, віртуальні лабораторії та інше).

Центр дистанційного навчання тісно сnівпрацюе з Навчально-консультаційним пунктом в м. Дрогобичі, який був створений на базі нафтового та механічноro технікумів у 1999 році при Іванo-Франківському національному технічному університеті нафти і газу згідно накдзу N9229 Міністерства освіти і науки Украіни вiд 21.06.2000р. «Про створення навчально-консультаційного пункту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у м. Дрогобичі», а також положення npo роботу НКП, відповідно до 3акону України «Про освіту», Статуту університету, чинного законодавства.

Освітніми послугами,  які надають професорсько-викладацький склад кафедр ІФНТУНГ, викладачі технікуму та коледжу, що nрацюють на відповідних кафедрах університету за Сумісництвом забезпечуються студенти за заочною та дистанційною формою навчання за напрямами підготовки: нафтогазова справа, геологія, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіі, економіка підприемства та інженерна механiка.

Керівник НКП – д.т.н., проф. Грабовський Богдан Іванович. Методист Дрогобицького НКП – Паращак Надія Володимирівна, освіта вища педагогічна. Відповідальна за методичну роботу з питань організацїі навчального процесу, а саме організацію навчально-методичноі роботи в групах, що навчаються в Дрогобицькому НКП, здійснення контролю За навчальним процесом, організацію проведення сесій. Лаборант Дрогобицького НКП – Раківська Марія Романівна, Освіад вища технічна. Відповідальна за комп’ютерний набір документів в Дрогобицькому НКП.

Завдяки спільним діям ректорату університету та керівництва Дрогобицького нафтового технікуму постійно удосконалюєгься навчально-методична база НКП. Створено необхідні побутові умови для професорсько-викладацького, складу університету, які проводять консультацїі в м. Дрогобич для чого обладнано 16 місць готельного типу в приміщенні ryртожитку технікуму.

Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій утворений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014 року N 752 як структурний підрозділ Іванo-Франківського національного технічного університету нафти і газу без права юридичної особи. Співпраця коледжу як Навчально-консультаційного пункту з Центром дистанційного навчання розпочата 8.09.2015 р, Ініціаторами співпраці виступили директор коледжу Тимків Ганна Ярославівна та методист Дюк Оксана Михайлівна.

Основною метою діяльності коледжу є забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців дпя задоволення потреб місцевого ринку праці, культурного та духовного розвитку особистості, формування у них наукового світогляду і мислення. Головним завданням коледжу є здійснення освітньоі діяльності з ліцензованих Спеціальностей, які забезпечують підготовку фахiвців за освітньо-кваліфікаційним рівнем « молодший спеціаліст», здатних бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Перебуваючи в структурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання на факультетах споріднених спеціальностей для здобуття повної вищої освіти, а також в інших провідних вищих навчальних закладах України.

В навчальному процесі використовуються сучасні інформаційні технології дистанційного навчання за напрямками підготовки «Фінанси і кредит», «Менеджмент», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», що надає доступ до широкого кола наукових джерел, підвищує ефективність самостійноі роботи та відкриває перед ними певні можливості для творчості, набуття і закріплення знань. Наша Спільна освітня діяльність зорієнтована на підготовку та формування фахівця нового покоління, здатного вирішувати економiчні і соціальні проблеми підприємства, готовогo успішно конкурувати на ринку праці, на підвищення якості освіти як головного чинника інтегрування в європейський освітній простір.