Інформація для викладачів

Додаткова інформація: 

В університеті створено необхідні умови для досягнення якісного рівня надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання. Функціонує Центр дистанційного навчання, постійно зростає доступ студентів до джерел інформації в електронному вигляді, ефективно використовується навчально-лабораторна база коледжів, що входять в структуру університету, навчально-консультаційного пункту в м.Дрогобич при проведенні навчальних занять та консультацій. Надається можливість доступу до навчальної платформи користувачам, які виявляють бажання навчатися за окремими курсами або дисциплінами для підвищення власного професійного рівня в певних галузях і при потребі отримання сертифікату, рейтинговий бал якого буде зараховуватися у разі подальшого навчання в ІФНТУНГ. Все це сприяє покращенню якості підготовки фахівців, залученню більшої кількості студентів до навчання в університеті.

Викладачі кафедр мають змогу:

1. Самостійно проектувати та удосконалювати ЕК (електронний курс)

2. Здійснювати on-line  зв’язок зі студентами згідно графіку консультацій: давати відповіді на запитання в форумі ; виставляти оцінки за виконані роботи; відкривати доступ до здачі тестів та перездач після завершенню вивчення курсу.

3. Проводити звітність екзаменаційних та залікових підсумків у відповідних інститутах згідно з електронним журналом ЦДН.

4. Вносити для виконання в індивідуальні плани навчальне навантаження та методичне забезпечення для студентських підгруп за дистанційною формою навчання.

5.Атестувати ЕК (після проходження курсів підвищення кваліфікації) згідно з положенням про атестацію ЕК в ІФНТУНГ .

6.Використовувати розроблений курс для проведення відпрацювань студентами усіх форм навчання.

7.Надавати гостьовий доступ до ЕК.

8.Отримувати технічну підтримку та консультації з організаційних питань у  Центрі дистанційного навчання.

9. Використовувати розроблені електронні курси або їх навчальні елементи з метою забезпечення самостійної та індивідуальної роботи студентів, що навчаються за очною, заочною та дистанційною формами навчання, що зазначено у робочій програмі дисципліни.

Українська