Інститут природничих наук і туризму

Адреса

вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, Україна 76019, тел. (+380342) 72-71-80, e-mail: grf@nung.edu.ua, ovgeo@nung.edu.ua

Інститут природничих наук і туризму (Геологорозвідувальний факультет) заснований у 1951 році при Львівському політехнічному інституті. У 1957 році кафедри факультету увійшли до складу Нафтового факультету, а у 1964 році, після утворення Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту, факультет був вдруге виділений в окремий структурний підрозділ. З 19.02.2015 року при факультеті утворену кафедру економічної геології, а Геологорозвідувальний  факультет реорганізовано у Навчально-науковий інститут "Інститут геології та геофізики". З 27.08.2018 року Інститут геології та геофізики перейменовано у Інститут природничих наук і туризму. У інституті здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями: "101 - Екологія", "103 - Науки про Землю", "183 - Технології захисту навколишнього середовища" та "242 - Туризм" рівнів вищої освіти "Бакалавр" і "Магістр", з отриманням відповідного ступеня вищої освіти "бакалавр" та "магістр". За рівнем вищої освіти "бакалавр" підготовка ведеться протягом чотирьох років, а за "магістр" - 1,5 року. У 2019 році у інституті буде здійснюватись набір на підготовку фахівців за рівнем вищої освіти "магістерський" на спеціальності "103 Науки про Землю" за освітніми програмами: "Геологія нафти і газу", "Геофізика", "Геоінформатика" та "Інженерна геологія і гідрогеологія"; на спеціальності "101 Екологія" - за освітньою програмою "Екологія"; на спеціальності "183 Технології захисту навколишнього середовища" - за освітньою програмою "Технологіх захисту навколишнього середовища"; на спеціальності "242 Туризм" - за освітніми програмами: "Туризм" та "Міжнарподний готельно-туристичний бізнес". Для навчання студентів у інституті та на випускних кафедрах є комп'ютерні класи, де майбутні фахівців оволодівають сучасними комп'ютерними системами обробки та аналізу геолого-геофізичної інформації, оцінюють стан навколишнього середовища та прогнозують вплив об’єктів господарювання на довкілля, розробляють оптимальні маршрути туристичних подорожей та відпочинку. У інституті спільно із фірмою Шлюмберже створено тренажерний комп'ютерний клас, де студенти навчаються роботі із сучасними комп'ютерними програми Petrel, PetroMod, Promax, IP, IC. За міжнародною програмою стажування "IAESTE" студенти інституту кожного року проходять стажування у наукових та навчальних закладах багатьох країн світу, а саме: Польщі, Німеччини, Франції, Словенії, Греції, Канади, Норвегії, Великобританії. Реалізовуючи принципи "Болонської конвенції" з 2011 року студенти інституту "БЕЗКОШТОВНО" навчаються за рівнем вищої освіти "магістр" у Краківській Гірничо-Металургійній Академії імені Станіслава Сташиця (Республіка Польща). Навчання проводяться згідно угоди про надання двох дипломів, яка передбачає отримання студентами двох дипломів ступеня вищої освіти "магістр", один вітчизняний інший європейський. Студенти також проходять практику у Європейських геологічних, геофізичних та екологічних фірмах, а також туристичних та готельно-відпочинкових комплексах, де можуть влаштуватись і на роботу за фахом, адже Європейський диплом дає їм можливість приймати участь на Європейському ринку праці. Навчальні та виробничі практики студенти інституту проходять на підприємствах нафтогазового, екологічного та готельно-туристичних комплексах України, Європи, Азії, Америки та Австралії. Випускники коледжів, які отримали ОКР молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями навчаються у інституті за ОП "бакалавр" зі скороченою програмою, яка триває 2 роки (окрім спеціальності 242 Туризм - 3 роки). 

Підготовка фахівців у інституті здійснюється за очною та заочною (дистанційною) формами.

У інституті готуємо фахівців за спеціальностями:

"103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ" за освітніми програмами:

         - Геологія нафти і газу;

         - Геофізика із вибором студентами відповідних блоків навчання: 

          геофізичні методи пошуків та  розвідки, 

          геофізичні дослідження свердловин,

          геофізична апаратура і обладнання.

       - Геоінформатика

       - Інженерна геологія та гідрогеологія

"101 ЕКОЛОГІЯ"

"242 ТУРИЗМ" за освітніми програмами:

         - Туризм

         - Міжнародний готельно-туристичний бізнес 

"183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" 

Фахівець освоївши освітню програму "Геологія нафти і газу"  займається вивченням геологічної будови надр Землі та умов утворення, накопичення і збереження в них покладів нафти і газу з метою їх пошуків, розвідки та видобування.

Фахівець освоївши освітню програму "Геофізика":

- блок геофізичні дослідження свердловин - займається дослідженням надр Землі у розрізі пробурених свердловин геофізичними методами (електричні, акустичні, радіоактивні, магнітні) з метою вивчення колекторських властивостей гірських порід та встановлення насичених нафтою і газом інтервалів та виділення продуктивних горизонтів;

- блок геофізична апаратура і обладнання - розробляє спеціальну апаратуру для проведення геофізичних досліджень у свердловинах;

- блок геофізичні методи пошуків та розвідки - займається дослідженням геологічної та тектонічної будови надр Землі геофізичними методами (сейсморозвідка, гравірозвідка, електророзвідка, магніторозвідка) з метою встановлення сприятливих структурних форм для утворення покладів нафти і газу, а також прогнозу контурів родовищ нафти і газу.

Фахівець освоївши освітню програму "Геоінформатика" - займається застосуванням і розробкою комп’ютерних програм та математичних методів для аналізу геологічної і геофізичної інформації та проектуванням і програмуванням в середовищі геоінформаційних систем, а також розробкою теїнологій збору, обробки, збереження та унтерпретації геопросторової інформації.

Фахівець освоївши освітню програму "Інженерна геологія та гідрогеологія" - займається вивченням та дослідженням прикладних питань геології, пов'язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатацією різних споруд, дослідженням сучасної морфології і закономірностей формування інженерно-геологічних умов, прогнозуванням їх змін у процесі інженерно-господарської діяльності, інженерно-геологічним обґрунтуванням захисних заходів, що забезпечують раціональне освоєння територій, надр і охорону довкілля, дослідженням кругообігу води в природі, будови підземної гідросфери, руху та формування підземних вод, підземних водних басейнів та геогідродинамічних систем, механічного впливу підземних вод на гірські породи, процесів розмивання і розчинення гірських порід підземними водами та ін.

Фахівець освоївши освітню програму "Екологія" - займається контролем з охорони навколишнього середовища в різних галузях народного господарства.

Фахівець освоївши освітню програму "Туризм" - займається організацією, формуванням, продажем та обслуговуванням туристичного пакету клієнтів.  

Фахівець освоївши освітню програму "Міжнародний готельно-туристичний бізнес" - займається професійною діяльністю у сфері рекреації і туризму, міжнародного готельно-туристичного бізнесу.  

Фахівець освоївши освітню програму "Технології захисту навколишнього середовища" - займається спостереженням за якістю компонентів довкілля; аналізом виникнення екологічно небезпечних ситуацій; науково-дослідними роботами з очищення промислових стічних вод, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів; проводить екологічну експертизу.

Магістр може працювати в таких галузевих відомствах:
- Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
- Державна геологічна служба; 
- Департамент геології та використання надр;
- Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;
- Національна акціонерна компанія «Надра України»;
- ПАТ "Укрнафта";
- АТ "Укргазвидобування";
- ДП "Укргеофізика";
- Приватних підприємствах та фірмах, які проводять геологічні, гідрогеологічні та геофізичні дослідження Земних надр, екологічні дослідження та організацією туристичної діяльності і готельно-туристичним бізнесом.

В цих підприємствах та відомствах фахівець підготовлений для роботи:
- на виробничих підприємствах, які проводять пошуки родовищ нафти і газу, підготовку запасів вуглеводнів і цінних супутніх компонентів до промислового освоєння, розробку нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, інженерні дослідження ділянок під будівництво споруд та оцінку питних та промислових водних ресурсів;
- в науково-дослідних організаціях, які здійснюють: проектування, планування, організацію і проведення робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу; фундаментальні дослідження в області нафтогазової геології; проектування розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ; створення нових ефективних методів і методик пошуків, розвідки та розробки родовищ нафти і газу.

- Магістр може працювати в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, де підготовлений для роботи викладачем вищого навчального закладу.

Для вступу у Інститут природничих наук і туризму необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання знань із наступних дисциплін:

- ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Спеціальність "101 - Екологія"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Біологія (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Хімія або Географія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "103 - Науки про Землю"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Математика (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Фізика або Географія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "183 - Технології захисту навколишнього середовища"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Математика (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Фізика або Біологія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "242 - Туризм"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Іноземна мова (ваговий коефіцієнт - 0,4);
- Географія або математика (ваговий коефіцієнт - 0,3);

і (ваговий коефіцієнт атестату про середню освіту - 0,1).

- ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (НЕ БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ)

Спеціальність "101 - Екологія"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Історія України (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Хімія або Географія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "103 - Науки про Землю"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Історія України (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Фізика або Географія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "183 - Технології захисту навколишнього середовища"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Історія України (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Географія або Біологія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "242 - Туризм"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Історія України (ваговий коефіцієнт - 0,4);
- Географія або Іноземна мова (ваговий коефіцієнт - 0,3);

і (ваговий коефіцієнт атестату про середню освіту - 0,1).