Відділ аспірантури і докторантури

Адреса

вул.Карпатська,15, м. Івано-Франківськ, 76019

тел. (0342) 72-71-07

e-mail - aspir@nung.edu.ua

Відділ створений у 1994р. з метою ефективного управління процесом підготовки фахівців вищої кваліфікації і є структурним підрозділом  науково-дослідної частини                       Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу і безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи.

Напрямами діяльності відділу є: підготовка фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру; загальна координація дій для ефективного функціонування в університеті спеціалізованих вчених рад; забезпечення діяльності Вченої ради університету.

            Відділ виконує низку функцій, зокрема:

  • забезпечує, здійснює та реалізує підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів в університеті згідно з чинним переліком наукових спеціальностей у межах своїх обов’язків та повноважень;
  • координує взаємодію відділу аспірантури і докторантури з іншими структурними підрозділами університету;
  • приймає документи від вступників на навчання  в аспірантуру і докторантуру і передає їх на розгляд Приймальної комісії;
  • розробляє плани прийому і підготовки аспірантів за відповідними науковими спеціальностями за державним замовленням та на умовах контракту;
  • на договірній основі запрошує до участі в навчальному процесі професорів і доцентів для здійснення наукового керівництва;
  • розробляє і проводить облік виконання аспірантами та докторантами індивідуальних навчальних планів і атестацій, складає звіти про роботу аспірантури  та докторантури, передає необхідні дані щодо підготовки наукових кадрів Вченій раді університету;
  • консультує аспірантів та здобувачів наукового ступеня з питань їхніх прав і обов’язків, чинних правил та порядку оформлення дисертаційних робіт;
  • забезпечує підготовку відповідних документів для розгляду та ухвалення Вченою радою університету.