Бухгалтерія

Адреса

поверх 2, головний  корпус , вул. Карпатська.15,

м. Івано-Франківськ, п.і. 76019,

Контактна інформація

Тел.-факс: (0342) 54-74-33,

(0342) 727145, вн. тел. 1-45

(0342) 727197, вн. тел. 1-97

e-mailbuhgalt@nung.edu.ua

    Відділ бухгалтерської служби ІФНТУНГ є самостійним структурним підрозділом, який забезпечує: 1) ведення бухгалтерського обліку  та звітність   про фінансово-господарську діяльності університету; 2) відповіді за профілем своєї діяльності на законні запити студентів, працівників, громадян,  організацій, контролюючих та правоохоронних органів тощо; 3) оприлюднення цієї інформації (в обсязі визначеному законодавством) на офіційному веб-сайті ЗВО www.nung.edu.ua, інших інтернетресурса тощо, які визначені законодавством.

   Відділ бухгалтерської служби у своїй роботі керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України , ДПІ, Державної казначейської служби України, статутом університету, наказами ректора. Окрім того, відділ бухгалтерської служби взаємодіє за профілем своєї діяльності з контролюючими, правоохоронними органами тощо при виконанні ними своєї, передбаченої законодавством діяльності, в частині, що стосується університету.

  Основними завданнями відділу бухгалтерської служби є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної, вичерпної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для своєчасного, оперативного, правильного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного, вичерпного  та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна (товарно-матеріальних цінностей), використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню та усунення негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів  для виконання статутних завдань університету;

6)  методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у Івано-Франківському коледжі електронних приладів, Бурштинському енергетичного коледжу, Калушському коледжі економіки, права та інформаційних технологій;

7) використання у своїй діяльності передових технічних та програмних засобів для економії людських ресурсів, підвищення продуктивності  праці;

8) інформування суспільства у обсягах визначених законодавством про результати фінансово-господарської діяльності університету.

    Безпосереднє управління відділом бухгалтерської служби здійснює головний бухгалтер, який призначається та звільняється з посади ректором університету .

    Діяльність  відділу бухгалтерської служби, відповідно до структури ЗВО, координує проректор з науково-педагогічної роботи.