Стратегія ІФНТУНГ до 2025 року

Стратегія ІФНТУНГ до 2025 року

 

 

ВСТУП

Понад 120 років в Україні системно працює нафтогазова вища освіта і наука. Їх початок пов’язаний із відкриттям 1898 року спеціальності «Буріння і видобування нафти» у Львівській політехнічній школі.

Бурхливо розвивався видобуток нафти і газу, який сягнув рекордних рівнів у 60-ті роки минулого століття.  Знадобилися кваліфіковані фахівці й ефективні технології. Склалися усі необхідні передумови створення освітнього і наукового нафтогазового закладу нового типу. І такий ЗВО було створено 1967 року – це Івано-Франківській національний технічний університет нафти і газу, на який було покладено важливу місію – сприяння забезпеченню енергетичної безпеки держави. Особливо це актуально у незалежній Україні, адже енергетичні баланси останніх років свідчать, що нафта і природний газ є визначальними чинниками енергетичної безпеки.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу об’єднує потужний різновекторний інтелектуальний потенціал, який може виконувати складні завдання процесів забезпечення сталого розвитку держави. Особливістю університету є те, що науковці зорієнтовані на виконання стратегічних проблем енергетичної безпеки держави, зокрема – збільшення власного видобутку нафти та природного газу, оптимізацію диверсифікації їх постачання, а також ресурсозберігаючих технологій та відновних джерел енергії.

Послуги, які надає університет у сфері вищої освіти згідно із сертифікатом на систему управління якістю № UA 2.047.09517-15, та виконання фундаментальних, пошукових і прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт згідно із сертифікатом на систему управління якістю № UA 2.047.09380-15, відповідають вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

У ході розроблення Стратегії, крім чинних законодавчих та підзаконних актів, Статуту університету й інших керівних документів було враховано результати SWOT-аналізу (Додаток 1) та аналіз стейкхолдерів (перелік наведено у Додатку 2).  

Чинними та складовими даної Стратегії є документи наступного спрямування:

- Комунікаційна стратегія ІФНТУНГ на 2018-2020 роки (https://cutt.ly/fr3yuxV)

- Стратегія інтернаціоналізації ІФНТУНГ до 2022 (https://cutt.ly/2r3yo3r)

- Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/2r3yfVO)

Упродовж періоду чинності Стратегії планується розроблення наступних документів університету, що відповідатимуть Стратегії та слугуватимуть її виконанню:

 • Маркетингова стратегія
 • Енергетична політика
 • Управлінська політика 
 • Бюджетна політика
 • Кадрова політика

Стратегія ІФНТУНГ-2025

ЦІННОСТІ

 • якість освіти
 • «трикутник знань» (освіта-наука-інновації)
 • наукові дослідження
 • доброчесність і прозорість
 • сталий розвиток місцевої громади, України та світу
 • технології
 • безпека держави
 • академічна спільнота
 • освіта впродовж життя
 • академічна свобода
 • громадянська позиція та патріотизм
 • демократія та гуманізм
 • унікальність і креативність
 • розвиток особистості
 • лідерство
 • культура і традиції

МІСІЯ

Надання якісних освітніх послуг для всебічного професійного, інтелектуального і творчого розвитку особистості. Виконання наукових досліджень, співпраця із суспільством заради сталого розвитку та енергетичної безпеки держави1

БАЧЕННЯ (ВІЗІЯ) НА 2025

Бути технологічним університетом дослідницького типу, що активно впливає на енергетичну безпеку держави та готує освічених, готових до кар’єри членів суспільства для місцевої громади, національного та міжнародного бізнесу

1Під енергетичною безпекою України необхідно розуміти спроможність держави забезпечити ефективне використання власної паливно-енергетичної бази, здійснити оптимальну диверсифікацію джерел і шляхів постачання в Україну енергоносіїв для забезпечення життєдіяльності населення та функціонування національної економіки у режимі звичайного, надзвичайного та воєнного станів, попередити різкі цінові коливання на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) і створити умови для безболісної адаптації національної економіки до зростання цін на ціресурси

 

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Стратегічна ціль 1.

Формування конкурентноздатного фахівця.

Підвищення кількості і якості здобувачів вищої освіти, з яких 30% студентів належать до 30% кращих за результатами ЗНО

Завдання 1.1. Удосконалення системи забезпечення якості надання освітніх послуг

Завдання 1.2. Активна профорієнтаційна робота з учнями закладів фахової передвищої та середньої освіти, широкою громадськістю

Завдання 1.3. Щорічний перегляд, оновлення та розроблення освітніх програм з урахуванням думки стейкхолдерів

Завдання 1.4. Посилення позицій вищої освіти нафтогазового профілю

Завдання 1.5. Розвиток програм подвійних дипломів та академічної мобільності

Завдання 1.6. Cпільні сертифікатні програми з галузевими об’єднаннями,  кластерами тощо

Завдання 1.7. Розвиток програм перепідготовки і сертифікації фахівців за вітчизняними та міжнародними програмами

Завдання 1.8. Організація довузівської підготовки

Завдання 1.9. Уніфікація предметів і курсів

Завдання 1.9. Збільшення кількості здобувачів-іноземців

Завдання 1.10. Формування, пропагування, використання нових навчальних тренінгових курсів для виробничої і соціальної сфери

Стратегічна Ціль 2.

Університет – центр трансферу технологій та інновацій.

Фінансування наукових досліджень і проєктів, інженерно-технологічних, експертних, консалтингових і сертифікаційних послуг, перебуває на рівні не менше 25% бюджету університету

Завдання 2.1. Підготовка і подання заявок на проекти національного та міжнародного фінансування

Завдання 2.2. Збільшення обсягу фінансування інженерно-технологічних, експертних, консалтингових і сертифікаційних послуг

Завдання 2.3. Розвиток центру колективного користування науковим обладнанням «Техноекобезпека Карпат»

Завдання 2.4. Створення ключових науково-дослідницьких лабораторій (регіонального і державного рівня) у сферах енергоефективності, нафтогазової енергетики і екологічної безпеки

Завдання 2.5. Формування і розвиток незалежного експертного середовища у сфері енергетичної, екологічної та економічної безпеки

Завдання 2.6. Консалтингова науково-практична діяльність у сфері керування процесами і ризиками в соціальній, економічній, екологічній, енергетичній та ІТ сферах

Завдання 2.7. Комерціалізація результатів НДР

Завдання 2.8. Здобуття науково-нафтогазовим полігоном статусу «національного надбання»

Завдання 2.9. Розвиток сфери оцінки відповідності матеріалів та обладнання

Стратегічна ціль 3

Формування та розвиток людського потенціалу

Завдання 3.1. Розвиток Кадрової політики університету

Завдання 3.2. Удосконалення системи матеріального заохочення НПП

Завдання 3.3. Розвиток осередків академічної спільноти

Завдання 3.4. Розвиток масового спорту в академічній спільноті університету

Стратегічна ціль 4

Розвиток наукової та освітньої інфраструктури

Завдання 4.1. Покращення матеріально-технічної бази та аудиторного фонду

Завдання 4.2. Участь у Фазі ІІ проєкту Європейського інвестиційного банку «Вища освіта України»

Завдання 4.3. Забезпечення повного доступу до освітніх послуг осіб із особливими потребами

Завдання 4.4. Розвиток академічного містечка

Завдання 4.5. Розвиток спорткомплексу університету

Стратегічна ціль 5

Стабільне фінансове забезпечення:  створення умов підприємницького університету

Завдання 5.1 Розвиток Бюджетної політики університету

Завдання 5.2 Сприяння розвитку економічно-доцільних освітніх програм

Завдання 5.3. Зменшення непрямих витрат освітніх програм

Завдання 5.4 Удосконалення співпраці з Асоціацією випускників ІФНТУНГ

Завдання 5.5. Збільшення частки позабюджетного фінансування на розвиток  університету

ДОДАТОК 1

РЕЗЮМЕ SWOT-АНАЛІЗУ

В освіті сучасної України відбуваються два антагоністичних процеси: з одного боку недостатнє фінансування та інвестиції, погіршення матеріально-технічної та ресурсної бази; з іншого боку, освіта здатна до саморозвитку, тому позитивним чинником є нарощування її потенціалу, системна трансформація у напрямі адаптації до стандартів європейського освітнього простору, створення нових стандартів оцінювання якості підготовки спеціалістів з вищої освіти та діяльності ЗВО. Ці зміни забезпечуються відповідними законодавчо-нормативними документами, новими стандартами освіти. Для стратегічного планування важливо об’єктивно оцінити досягнення і втрати, керуючись принципами системності і смарт-спеціалізації.

SWOT-аналіз ІФНТУНГ

Внутрішні сильні сторони

 • цілі та цінності демократичного суспільства,
 • особистісний розвиток
 • створення нового законодавчого поля функціонування освіти
 • рівний доступ кожного громадянина до якісної освіти
 • кадровий потенціл
 • запровадження зовнішнього незалежного оцінювання
 • формування змісту освіти на основі державних стандартів
 • створення варіативних програм у навчальних закладах;
 • упровадження державної акредитації навчальних закладів
 • поширення нових навчальних технологій (ІКТ, компетентісна освіта, дистанційна освіта, інтерактивні методики тощо)
 • вдале географічне розміщення
 • професійне забезпечення нафтогазового комплексу висококваліфікованими  кадрами та науковими розробками;
 • ефективна співпраця з Асоціацією випускників ІФНТУНГ тощо
 •  

Зовнішні можливості

 • спрямованість до європейських та світових освітніх і наукових просторів
 • багатоджерельне фінансування галузі
 • пришвидшений розвиток академічної мобільності студентів і викладачів
 • доступ до інформції освітнього та наукового спрямування
 • проектний менеджмент
 • високий інноваційний потенціал

 

Внутрішні слабкі сторони

 • відсутність системної науково обґрунтованої ідеології розвитку освіти,
 • слабкий вплив на освітній і культурний рівень суспільства
 • внутрішня конкуренція між ЗВО
 • ризики здобуття молоддю неякісної освіти,
 • корупція і хабарництво
 • старіння матеріально-технічної бази
 • низький рівень інтернетмережевого охоплення ЗВО

Зовнішні виклики

 • транскордонна територіальна взємодія
 • демографічні та міграційні процеси
 • погіршення іміджу української вищої школи за кордоном
 • агресивна реклама закордонних ЗВО
 • соціально-привабливий рівень проживання студентів та викладачів за кордоном
 • відсутність широкої суспільної підтримки розвитку ЗВО
 • низький фінансовий потенціал ЗВО

ДОДАТОК 2

ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Ключові внутрішнізацікавлені сторони

Ключові зовнішні аудиторії/сторони

Студенти і їх сім’ї

Органи місцевого самоврядування

Науково-педагогічний персонал

Уряд, Міністерство освіти і науки України та інші центральні органи виконавчої влади

Ректорат і керівництво

Випускники та Асоціація випускників

Вчена рада

Донори та потенційні донори

Коледжі і технікуми

Національна академія наук України та інші академії

 

Майбутні студенти і їх родини

 

Загальноосвітні школи, викладачі та методисти

 

Потенційні науково-педагогічні та адміністративні працівники

 

Лідери громад і партнери місцевої громади

 

Партнерські організації на національному та міжнародному рівнях

 

Місцеві, регіональні та національні ЗМІ

 

Послідовники університету в соціальних мережах