Абітурієнту

Підготовка фахівців у інституті здійснюється за очною та заочною (дистанційною) формами.

Для вступу у Інститут природничих наук і туризму необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання знань із наступних дисциплін:

- ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Спеціальність "101 - Екологія"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Біологія (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Хімія або Географія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "103 - Науки про Землю"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Математика (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Фізика або Географія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "183 - Технології захисту навколишнього середовища"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Математика (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Фізика або Біологія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "242 - Туризм"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Іноземна мова (ваговий коефіцієнт - 0,4);
- Географія або математика (ваговий коефіцієнт - 0,3);

і (ваговий коефіцієнт атестату про середню освіту - 0,1).

- ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (НЕ БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ)

Спеціальність "101 - Екологія"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Історія України (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Хімія або Географія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "103 - Науки про Землю"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Історія України (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Фізика або Географія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "183 - Технології захисту навколишнього середовища"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Історія України (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Географія або Біологія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "242 - Туризм"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Історія України (ваговий коефіцієнт - 0,4);
- Географія або Іноземна мова (ваговий коефіцієнт - 0,3);

і (ваговий коефіцієнт атестату про середню освіту - 0,1).

Випускники коледжів, які отримали ОКР молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями навчаються у інституті за ОП "бакалавра" за скороченою програмою тривалістю 2 роки. 

Споріднені спеціальності для навчання за спеціальністю "101 Екологія":
- 5.04010601 - Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища
- 5.04010601 - Прикладна екологія

Споріднені спеціальності для навчання за спеціальністю "103 Науки про Землю":

- 5.04010301 - Пошук та розвідка геологічними методами

- 5.04010302 - Пошук та розвідка геофізичними методами

- 5.04010304 - Розвідування нафтових та газових родовищ

- 5.04010303 - Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

- 5.0505216 - Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання

Споріднені спеціальності для навчання за спеціальністю "183 Технології захисту навколишнього середоовища":

- 5.04010601 - Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища
- 5.04010601 - Прикладна екологія

Споріднені спеціальності для навчання за спеціальністю "242 Туризм":

- 5.14010101 - Готельне обслуговування

- 5.14010102 - Ресторанне обслуговування

- 5.14010202 - Організація обслуговування населення

- 5.14010301 - Туристичне обслуговування

У інституті готуємо фахівців за спеціальностями:

"103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ" за освітніми програмами:

         - Геологія нафти і газу;

         - Геофізика із вибором студентами відповідних блоків навчання: 

          геофізичні методи пошуків та  розвідки, 

          геофізичні дослідження свердловин,

          геофізична апаратура і обладнання.

       - Геоінформатика

       - Інженерна геологія та гідрогеологія

"101 ЕКОЛОГІЯ"

"242 ТУРИЗМ"

"183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" 

Фахівець освоївши освітню програму "Геологія нафти і газу"  займається вивченням геологічної будови надр Землі та умов утворення, накопичення і збереження в них покладів нафти і газу з метою їх пошуків, розвідки та видобування.

Фахівець освоївши освітню програму "Геофізика":

- блок геофізичні дослідження свердловин - займається дослідженням надр Землі у розрізі пробурених свердловин геофізичними методами (електричні, акустичні, радіоактивні, магнітні) з метою вивчення колекторських властивостей гірських порід та встановлення насичених нафтою і газом інтервалів та виділення продуктивних горизонтів;

- блок геофізична апаратура і обладнання - розробляє спеціальну апаратуру для проведення геофізичних досліджень у свердловинах;

- блок геофізичні методи пошуків та розвідки - займається дослідженням геологічної та тектонічної будови надр Землі геофізичними методами (сейсморозвідка, гравірозвідка, електророзвідка, магніторозвідка) з метою встановлення сприятливих структурних форм для утворення покладів нафти і газу, а також прогнозу контурів родовищ нафти і газу.

Фахівець освоївши освітню програму "Геоінформатика" - займається застосуванням і розробкою комп’ютерних програм та математичних методів для аналізу геологічної і геофізичної інформації та проектуванням і програмуванням в середовищі геоінформаційних систем, а також розробкою теїнологій збору, обробки, збереження та унтерпретації геопросторової інформації.

Фахівець освоївши освітню програму "Інженерна геологія та гідрогеологія" - займається вивченням та дослідженням прикладних питань геології, пов'язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатацією різних споруд, дослідженням сучасної морфології і закономірностей формування інженерно-геологічних умов, прогнозуванням їх змін у процесі інженерно-господарської діяльності, інженерно-геологічним обґрунтуванням захисних заходів, що забезпечують раціональне освоєння територій, надр і охорону довкілля, дослідженням кругообігу води в природі, будови підземної гідросфери, руху та формування підземних вод, підземних водних басейнів та геогідродинамічних систем, механічного впливу підземних вод на гірські породи, процесів розмивання і розчинення гірських порід підземними водами та ін.

Фахівець освоївши освітню програму "Екологія" - займається контролем з охорони навколишнього середовища в різних галузях народного господарства.

Фахівець освоївши освітню програму "Туризм" - займається організацією, формуванням, продажем та обслуговування туристичного пакету клієнтів.  

Фахівець освоївши освітню програму "Технології захисту навколишнього середовища" - займається спостереженням за якістю компонентів довкілля; аналізом виникнення екологічно небезпечних ситуацій; науково-дослідними роботами з очищення промислових стічних вод, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів; проводить екологічну експертизу.

Магістр може працювати в таких галузевих відомствах:
- Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
- Державна геологічна служба; 
- Департамент геології та використання надр;
- Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;
- Національна акціонерна компанія «Надра України»;
- ПАТ "Укрнафта";
- АТ "Укргазвидобування";
- ДП "Укргеофізика";
- Приватних підприємствах та фірмах, які проводять геологічні, гідрогеологічні та геофізичні дослідження Земних надр.

В цих підприємствах та відомствах фахівець підготовлений для роботи:
- на виробничих підприємствах, які проводять пошуки родовищ нафти і газу, підготовку запасів вуглеводнів і цінних супутніх компонентів до промислового освоєння, розробку нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, інженерні дослідження ділянок під будівництво споруд та оцінку питних та промислових водних ресурсів;
- в науково-дослідних організаціях, які здійснюють: проектування, планування, організацію і проведення робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу; фундаментальні дослідження в області нафтогазової геології; проектування розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ; створення нових ефективних методів і методик пошуків, розвідки та розробки родовищ нафти і газу.

- Магістр може працювати в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, де підготовлений для роботи викладачем вищого навчального закладу.

Українська