Наукова діяльність

Додаткова інформація: 

Наукова діяльність викладачів кафедри обліку та оподаткування є складовою частиною планів науково-дослідної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Основні наукові напрямки роботи кафедри обліку та оподаткування формуються виходячи із завдань підготовки бакалаврів і магістрів, актуальності, практичного значення та наукового потенціалу кафедри та ІФНТУНГ.

Впродовж багатьох років ведуться наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку. Це насамперед госпдоговірна тематика для нафтогазових підприємств НАК “Нафтогаз України”. Викладачами кафедри проводились дослідження по держбюджетній темі Д-5-09-П «Розроблення методичних рекомендацій з обліку і аналізу витрат на підприємствах нафтогазової промисловості з метою формування цін і тарифів», в межах якої зібрано та проаналізовано фактичні дані про виробничі витрати підприємств нафтогазової промисловості (зокрема, дочірніх підприємств НАК «Надра України», НАК «Нафтогаз України»), проведено критичний аналіз ефективності діючої практики їх обліку. Досліджено організаційні аспекти обліку виробничих витрат та оптимізації структури собівартості їх продукції (робіт, послуг). Уточнено чинну класифікацію витрат з метою її використання в обліковому процесі та отримання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, розроблені методичні рекомендації з обліку та аналізу витрат нафтовидобувних підприємств в системі стратегічного планування інновацій.  За результатами виконання даної теми підготовлені та захищені 2 кандидатські дисертації, опубліковано більше 30 наукових статей та тез доповідей. З 2010 року кафедра виконувала держбюджетну тему 0110U003990 “Теоретичні та прикладні засади формування механізму ефективного функціонування та оптимізації діяльності соціально-економічних систем паливно-енергетичного комплексу” (2010 – 2014 рр.).

Сьогодні працівники кафедри працюють над двома темами: 

1. Розвиток бухгалтерського обліку та аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємств нафтогазової промисловості (0117U003830)

2. Теоретико-методичне забезпечення процесів управління закладами вищої освіти

Результати наукових досліджень викладачів кафедри знаходять своє втілення у підготовці та виданні підручників, навчальних посібників, опорних конспектів лекцій, методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів, публікуванні наукових статей, захисті дисертацій.

Кафедра видала навчальний посібник «Бухгалтерський облік на підприємствах нафтогазового комплексу».

Зараз триває робота над новим посібником  "Облік на підприємствах нафтогазового комплексу за міжнародними стандартами фінансової звітності"

За час існування кафедри  викладачами опубліковано понад 100 наукових праць в фахових і наукометричних виданнях,

Результати власних наукових досліджень викладачі використовують у навчальному процесі, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців з обліку і оподаткування та інших спеціальностей.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари викладачів, здобувачів і аспірантів. На засіданнях розглядаються актуальні проблеми вдосконалення викладання окремих дисциплін, проблеми застосування Болонської системи у навчальному процесі, результати досліджень аспірантів та здобувачів. 

Кафедра обліку та оподаткування приділяє велику увагу організації науково-дослідної роботи студентів. Випускники кафедри з перших курсів залучаються до науково-дослідної роботи, результати якої доповідають на щорічних науково-практичних конференціях. В межах науково-дослідної тематики кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри та студентами проводяться спільні дослідження, які стосуються питань удосконалення системи обліку, зокрема проблем обліку фінансових результатів підприємств, формування витрат діяльності, особливостей здійснення різних форм контролю, оцінки капіталу підприємства як визначального фактору виробництва і головного джерела формування добробуту його власників щодо питань ефективного його використання й оптимізації його структури. Кращі студентські роботи представляються на Всеукраїнські конкурси наукових робіт стужентів та науково-практичні конференції. 

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» беруть активну участь у проведенні олімпіад з фахових дисциплін,конкурсах наукових студентських робіт, конкурсах дипломних і магістерських робіт.

В ІФНТУНГ щороку проводиться студентська конференція серед студентів, де студенти спеціальності займають перші місця.

Кафедра обліку та оподаткування плідно співпрацює з Міністерством освіти і науки України; Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України; Спілкою аудиторів України та іншими професійними організаціями, а також підприємствами різних галузей національної економіки України; вищими навчальними закладами України.

Українська