Новини кафедри

News Cover Image: 
News category: 
 
ПЕРЕЛІК

вакантних місць державного замовлення в Інституті гуманітарної підготовки та державного управління

після видання перевідного наказу 2020 року

 

 

Курс

Спеціальність, група

Держзамовлення за роком набору, осіб

Передано місць

Наявна кількість студентів-бюджетників

Наявні вакансії

за державним замовленням

Всього, осіб

В тому числі а/відпустки та повторне навчання

2

ІС-19-1

5

0

5

0

0

2

ФІЛ-19-1

 

5

0

5

0

0

2

ФІЛ-19-2

4

0

4

0

0

2

ПУА-19-1

1

0

1

0

0

3

ІС-18-1

12

0

12

0

0

3

ФІЛ-18-1

 

6

0

6

0

0

3

ФІЛ-18-2

5

0

5

0

0

3

ПУА-18-1

1

0

1

0

0

4

ІС-17-1

9

0

9

0

0

4

ФІЛ-17-1

14

0

13

0

1

4

ПУА-17-1

0

0

0

0

0

2

ІСм-19-1

2

0

2

0

0

2

ФІЛм-19-1

2

0

2

0

0

 

                                     Директор                                   Дзвінчук Д. І.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

 
Шановні колеги!
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ запрошує до участі у
Всеукраїнській дистанційній науково-практичній конференції
"ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ"
20 травня 2020 р.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про Всеукраїнську дистанційну науково-практичну конференцію

«ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ»

 

Шановні колеги!

Науковці! Аспіранти!

20 травня 2020 р.  кафедра документознавства та інформаційної діяльності
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та  кафедра документознавства Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» проводять Всеукраїнську дистанційну науково-практичну конференцію «Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі». До участі в конференції запрошуються провідні вчені, педагоги та керівники освітніх організацій, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, співробітники наукових та науково-дослідних організацій, а також представники громадських організацій та інші зацікавлені особи. Заявки та статті для дистанційної участі в роботі конференції приймаються до 19 травня 2020 року.

 

Наукові напрями роботи конференції:

1. Документознавство та інформаційні технології у сучасному суспільстві.

2. Освітні інформаційні технології у навчальному процесі ЗВО технічного спрямування.

3. Науково-технічний переклад та лінгвістичні новації в інформаційному просторі.

4. Текст як інформаційна сфера «культурного поля».

5. Проблеми реалізації міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграційних процесів.

 

Робоча мова – українська.

Організаційна форма проведення: дистанційний формат.

Публікація матеріалів конференції. Після завершення конференції усі матеріали будуть розміщені на веб-сайті університету за адресою "Конференція", підрозділ «Інститут гуманітарної підготовки та державного управління» - кафедра «Документознавствота інформаційна діяльність» - «Конференції» у формі електронного збірника наукових статей. Також збірник буде надіслано кожному учаснику конференції у pdf-форматі. Редакційна колегія залишає за собою право редагування поданих текстів, а також відхилення публікацій, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення. Публікація безоплатна.

 

Вимоги до оформлення статті.

Матеріали подаються до 19 травня 2020 року (включно) в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word.

Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5, абзац - 1,25 см.

Поля: нижнєверхнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см.

Текст набирається без переносів. Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана та мати назву.

Якщо в тексті є посилання на цитовані та використані наукові і документальні джерела, їх слід навести в кінці основного тексту в алфавітному порядку під заголовком «Список використаної літератури» з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.  Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [1, с.105]. Зверніть увагу, що список літератури оформлюється з урахуванням розробленого Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Обсяг основного тексту статті (без анотації та літератури) має становити не менше 6 стор. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 12 сторінок.

 

Стаття оформляться за такою структурою:

У верхньому лівому кутку розташовують індекс УДК;

Відомості про автора (авторів) вказують праворуч: перший рядок: ім’я, прізвище автора (авторів) (українською мовою); другий рядок: вчене звання, науковий ступінь; третій рядок - посада, місце роботи (українською мовою).

Нижче по центру розміщують назву статті великими літерами, напівжирним шрифтом.

Далі подається анотація статті українською мовою. Обсяг – не менше 1800 знаків без пробілів (230-250 слів)). Ключові слова (курсивом, 6-8 слів)

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; актуальність теми;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей (мети) статті, постановка завдання;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Усі частини статті повинні бути виділені.

Список використаної літератури розміщується вкінці статті; назва по центру, напівжирним шрифтом, гарнітура Times New Roman, кегель (розмір) 14.

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 19 травня 2020 р. надіслати в електронному форматі за адресою: nataliiaopar@gmail.com

  • заявку на участь (форма додається);
  • наукова стаття (зразок оформлення додається).

Заявка на участь та стаття подаються в одному файлі, назва якого повинна відповідати прізвищу та імені учасника (наприклад, Lukach_Petro.doc).

Факт отримання документів повинен бути обов’язково підтверджений нашим повідомленням про отримання. У разі неотримання такого повідомлення просимо звернутися до контактних осіб.

Кількість співавторів – не більше трьох.

Кількість поданих матеріалів від одного автора не обмежується.

Відповідальність за висвітлений матеріал несуть автори доповідей.

 

Адреса оргкомітету:

76019 м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, каб. 0405;

тел.: 097 59 11 610  (кафедра документознавства та інформаційної діяльності)

е-mail: doc@nung.edu.ua (кафедра документознавства та інформаційної діяльності).

               nataliiaopar@gmail.com (контактна особа: Опар Наталія Василівна)

ЗАЯВКА

на участь у роботі  науково-практичної конференції

«Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі»20 травня 2020 р.

 

Прізвище, ім’я,
по батькові:

 

Науковий ступень,
вчене звання:

 

Місце роботи:

 

Посада:

 

Контактний телефон
(з кодом міста):

 

E-mail:

 

Напрямок

 

Назва доповіді (повідомлення):

 

 
 

Інформаційний лист та зразок оформлення статті:

 

 

Українська