Цідило Іван Васильович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 

Освіта 

Закінчив у 1973 році Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент".

У 1987 році у Інституті механіки НАН України (м. Київ) захистив дисертацію на звання кандидата фізико математичних наук за спеціальністю 01.02.01 "Теоретична механіка" на тему "Устойчивость маховичного накопителя энергии на транспортном средстве".

Звання доцента отримано у 1991 році.

Наукові інтереси та досягнення

  • Вивчення стійкості руху сучасних реально діючих механічних коливних систем з гіроскопічними ефектами в машинобудуванні, автомобілебудуванні та газонафтовій промисловості.

За результами досліджень опубліковано 54 наукові праці серед яких 5 статтей у виданнях, що входять до міжнародної науково-метричної бази Scopus та Web of Science.

Навчальний процес

Цідило Іван Васильович здійснює викладання дисциплін "Теоретична механіка" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка".

Навчальна та методична література

Цідило Іван Васильович є автором 2 підручників, 6 методичних розробок та 16 найменувань іншої навчальної літератури. 

Серед них варто відзначити наступні розробки:

  • Теоретична механіка. Підручник для студентів вищих технічних закладів. Під ред. Кузьо І. В., Харків: Фоліо, 2017. 780 с.