Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

 Ріба-Гринишин Оксана Михайлівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2010 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Німецька фахова мова нафтової промисловості:структурно-семантичні та функціональні особливості»."

Основні праці

 

1. Ріба-Гринишин О. М. Німецькі запозичення в українській нафтогазовій термінології / О. М. Ріба-Гринишин // Наукові записки. – Вип. 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 429–432. 
 

 

2. Ріба-Гринишин О. М. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у німецькій науково-технічній літературі / О. М. Ріба-Гринишин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 46. – С. 163–166.
 

 

3. Ріба-Гринишин О.М. «Особливості дефініцій німецьких термінів нафтової промисловості»  Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej " Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju" (30.01.2017 - 31.01.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. - 148 str. ISBN: 978-83-65608-36-9. - Режим доступу:

 

4. Ріба-Гринишин О. М. Міжмовна омонімія та проблеми перекладу термінів нафтової промисловості / О. М. Ріба-Гринишин // Наукові записки. – Випуск 144. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград:Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 215–218.
 

 

5. Ріба-Гринишин О.М. Лінгвістичні особливості німецької термінології геодезії / О. М. Ріба-Гринишин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки / Редкол. : C. M. Ніколаєнко, (відп. ред) та ін. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 263. – С. 88–93.
 
 

6. Ріба-Гринишин О. Структурно-семантичні та функціональні особливості англійських та німецьких народних міфів [Електронний ресурс] / Анастасія Пінчук, Оксана Ріба-Гринишин // Текст. Контекст. Інтертекст : Науковий електронний журнал / за ред. проф. Оксани Філатової. – № 2, 2017. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – Режим доступу : http://text-intertext.in.ua/pdf/n022017/riba-hrynyshyn_pinchuk_02_2017.pdf

 

 
7. Ріба-Гринишин О. Запозичення як засіб збагачення англійської та німецької технічної термінології [Електронний ресурс] / Ольга Гой, Оксана Ріба-Гринишин // Текст. Контекст. Інтертекст : Науковий електронний журнал / за ред. проф. Оксани Філатової. – № 2, 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – Режим доступу : http://text-intertext.in.ua/pdf/n022017/riba-hrynyshyn_hoi_02_2017.pdf

 
8. Ріба-Гринишин О. М. Переклад німецькомовної науково-технічної термінології : лексичні трансформації / О. М. Ріба-Гринишин // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 303-310.
 
 
9. Ріба-Гринишин О. М. Сільськогосподарська  лексика у творі Дж. Орвела «Animal Farm»: перекладацькі трансформації  / Ріба-Гринишин О. М., Бойко К.  // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – Випуск 4 (72), 2018. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 33–36. 
 
 
10. Ріба-Гринишин О. М. Лексико-семантичні та структурні особливості англійської термінології нафтової промисловості (на матеріалі Deepwater Horizon) / О. М. Ріба-Гринишин, Т. В. Калинюк // Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук». – Випуск № 22. – 2018. – С. 73-76. 
 
 
11. Ріба-Гринишин О. М. Умотивованість термінологічних одиниць німецької фахової мови нафтової промисловості / О. М. Ріба-Гринишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія « Лінгвістика»: Збірник наукових праць. – Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2019. – Випуск 36. – С. 124-127.