Романенко Наталія Валеріївна

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Романенко Наталія  Валеріївна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2005 році у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему " Творчість Ернеста Хемінгуея в українському літературному процесі ХХ століття (рецепція і типологія)".

 

Основні праці

 

 

1. Романенко Н. В. Еволюція засвоєння спадщини Е. Хемінгуея через українські переклади як соціально детермінований процес / Романенко Н. В. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип. 25. Том 1 – м. Одеса, 2016. -129-132 с.- Режим доступу:

 

  2. Романенко Н. В. Соціально-історична детермінованість перекладацьких рішень (на прикладі українських перекладів творів Е. Гемінґвея різних часів) / Н. В Романенко // Прикарпатський Вісник НТШ. Слово. – 2018. – № 4(48). – С. 360-371.

 
 

 

3. Романенко Н. В. Лінгвокомунікативний потенціал граматичних перекладацьких трансформацій (на прикладі української інтерпретації роману С. Кінга «Під куполом») / Н. В. Романенко, Т. М. Головатюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – 2018 – Вип. 4(72). – С. 37-40.
 

 
 

 

4. Романенко Н. В. Трансформації як ключовий метод перекладу текстів ІТ-сфери / Н. В. Романенко, О. М. Говера // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 29 (68) № 4. – Київ, 2018. – С. 116-120.
 

 
 

 

5. Романенко Н. Взаємодія індивідуальних стилів автора та перекладача у художньому перекладі (на матеріалі творів Е. Хемінгуея в українській інтерпретації В. Митрофанова) / Н. Романенко // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXXIV. – Херсон: ХДУ, 2018. – С.206-208.
 

 
 

 

6. Романенко Н. Рецепція роману «По кому подзвін» Е. Гемінґвея українською літературою ХХ-ХХІ століть (етапи, перешкоди, новітня версія) / Н. Романенко // Актуальні питання гуманітарних наук: збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 24 Том.2 – С. 108-114.

 
 

 

7. Романенко Н. В. Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті : курс лекцій / Н. В. Романенко, О. В. Когут, Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 97 с. 

 
 

 

8. Романенко Н. В. Етика ділового мовлення = Business communication ethics : навч.-метод. вид. / Н. В. Романенко, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 66 с.