Павлик Володимир Іванович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Павлик Володимир Іванович 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2012 р. у Донецькому національному університеті  захистив кандидатську дисертацію на тему: “Мовленнєві характеристики жанру «глоса» (на матеріалі видань «Die Welt» та «Die Zeit»)”.

 

Основні праці

 

 

1. Павлик В. І. Екстралінгвальні чинники творення публіцистичного тексту: перекладацький аспект. / Павлик В. І. //  Наукові записки. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. Випуск 136. 2015- С. 101 -104. - Режим доступу:

 

2. Павлик В. І. Intertextuelle Ironie und Besonderheiten ihrer Übersetzung / Павлик В. І. // Ukrainische Germanistik und Kulturdialog. Thesenband. – Lwiw 2015. – S. 108 – 109.

 

 

 

3. Павлик В. І. Проблеми перекладу пародійної кінокомедії / Павлик В. І.  // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. – Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2016. Вип. 11-12, Ч. 2. С.123-125. 

 

 

4. Павлик В. І. Жанрові різновиди коментарю в німецькій пресі / В. І. Павлик //  Наукові записки. Серія: «Філологічні науки» – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – Випуск 153. – С. 177–180.- Режим доступу:

 

5. Павлик В. І. Texte der Presse und Publizistic in Informationskriegen. / В. І. Павлик //  Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine: матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції: Асоціації українських германістів (29 вересня-30 вересня 2017 р.). _ Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – 97-98 с.

 

 

 

6. Павлик В. І. Психологічні аспекти формування іншомовної компетентності майбутніх перекладачів / В. І. Павлик //  Нові концепції викладання у світі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2017 року / Укл. С.М. Іванченко, О.В. Холоденко, К.М. Павлицька, О.Г. Смольнікова – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017 -157-159 с.

 

 

 

7. Павлик  В. І. Комунікативна прагматика публіцистичних текстів : перекладацький аспект / В. І. Павлик // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 289-297.

 
 

 

8.  Павлик В. І. Вікіпедія як популяризатор фахових мов / В. І. Павлик / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. – Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2019. – Випуск 36. – С. 117–120.    

 
 

 

9. Павлик В. І. Жанр «глоса» в німецькій газетній публіцистиці / Павлик В. І., Іваненко С. М. // Монографія. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 268 с. – ISBN 978-966-931-103-0 

 
 

 

10. Павлик В. І. Німецька мова : навч. посіб. / В. І. Павлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 83 с.

 
 

 

11.  Павлик В. І. Історія перекладу : конспект лекцій / В. І. Павлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 206 с.

 
 

 

12. Pawlyk W. Fachtext im fachgerichteten Fremdsprachenunterricht / В. І. Павлик // Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару 2 грудня 2015 року «Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей : стан, проблеми, перспективи». – Житомир, 2015. – С. 106–107.                                                                                

 
 

 

13. Павлик В. І. Жанрова форма «глоса» та особливості її перекладу / В. І. Павлик // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ : діалог мов та культур». – Київ, 2016. – С. 67–68.

 
 

 

14. Павлик В. І. Проблеми перекладу пародійної кінокомедії / В. І. Павлик // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми термінології, перекладу та філології» (05 – 06 травня 2016 р., м. Чернівці). – Чернівці, 2016. – С. 54 – 55.

 
 

 

15. Pawlyk W. Parodie und ihre Übersetzung in der Filmkunst / В. І. Павлик // Deutsche Sprache in der Ukraine : Kontinuitäten und Entwicklungen. Німецька мова в Україні : традиції та перспективи розвитку : Матеріали ХХІІІ конференції Асоціації українських германістів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 119–120.

 
 

 

16. Pawlyk W. Texte der Presse und Publizistik in Informationskriegen / В. І. Павлик // “Sternstunden der deutschen Sprache in der Ukraine” : Матеріали ХХIV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів. – Чернівці, ЧНУ імені Юрія Федьковича, 2017. – С. 97–98.

 
 

 

17. Павлик В. І. Психологічні аспекти формування іншомовної компетенції майбутніх перекладачів / В. І. Павлик // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики». Тези наукових доповідей. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – С. 157–159.

 

 
 

18. Pawlyk W. Gegenwärtige Einflüsse im Informationsraum Deutschlands/ В.І. Павлик// Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben : Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 115–117.

 

 
  19. Pawlyk W. Thesenreihe im Rahmen des Projekts "Landeskunde Netzwerk Ost. Mehr Kunde in die Landeskunde: Musik, Videos, Bilder, Zahlen... gegen Langeweile im DaF-Unterricht"/ В.І. Павлик// Moderne Germanistik auf der Suche einer neuen Identität: interdisziplinär, interkulturell, international : Матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27–28 вересня 2019 р.). – Івано-Франківськ : ПНУ імені Василя Стефаника, 2019. – С. 116–118.