Мучка Мирослава Зіновіївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Мучка Мирослава Зіновіївна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2010 році у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка захистила кандидатську дисертацію на тему: " Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному процесі України XIX - XX століть".

 

Основні праці

 

 

1. Мучка М. З. Рецепція творчості Гайнріха фон Кляйста в літературному процесі України ХІХ-ХХ століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / М. З. Мучка; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2010. - 20 c. - укp. – Режим доступу:

 

2. Мучка М. З. Новела „Маркіза фон О…” Г. фон Кляйста у перекладі Івана Франка / Мучка М. З. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія Літературознавство, 2015 – Вип. 43. – С. 273-283.

 

3. Мучка М. З. Специфіка науково-технічного перекладу з німецької українською мовою [Електронний ресурс] / М. З. Мучка // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Філологічні науки. - 2015. - Вип. 3. - С. 35-39. - Режим доступу:

 

4. Мучка М. З. Preconditions and peculiarities of H. von Kleist’s creative work reception in Ukrainian literary process of the 19th – the beginning of the 20th century / Мучка М. З.  // Література та культура Полісся. – Вип. 78. Серія  „Філологічні науки”. – № 4 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – С.71-81.

 

5. Мучка М. З.  Новелістична спадщина Гайнріха фон Кляйста – україномовні версії 30-х років / Мучка М. З.  // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2015. – Вип. 58. – С. 225 – 228.

 

6. Мучка М. З. Історико-літературний дискурс в Україні з приводу творчості Гайнріха фон Кляйста.  / Мучка М. З.  //Збірник наукових праць. Волинь Філологічна: текст і контекст. Аналіз та інтерпретація тексту. Випуск 20. Луцьк. Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки  2015. С.145-151.

 

  7. Мучка М. З. Досягнення еквівалентності перекладу термінів нафтогазового спрямування на основі технічного стандарту  / М. З. Мучка, Ю. В. Грелюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 335-343.
 
 
 

 

8. Мучка М. З. «Розбитий глек» Гайнріха фон Кляйста: історико-літературний контекст / М. З. Мучка // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог : Вид-во НаУОА, 2019. – Вип. 6 (74). – С. 146–149.

 
 

 

9. Мучка М. З. Вступ до спеціальності та ОНД : конспект лекцій / М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 117 с.

 
 

 

10. Мучка М. З. Медіаосвітні технології : лабораторний практикум / М. З. Мучка, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 98 с.

 
 

 

11. Ріба-Гринишин О. М. Світ країн другої іноземної мови. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. І частина: Конспект лекцій / О. М. Ріба-Гринишин., М. З. Мучка – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.

 
 

 

12. Ріба-Гринишин О. М. Світ країн другої іноземної мови. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. Література німецькомовних країн : Конспект лекцій. Частина ІІ / О. М. Ріба-Гринишин, М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 52 с.