Мойсеєнко Лідія Анатоліївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Народилася у смт Ярмолинці Хмельницької обл. Закінчила математичний факультет Чернівецького університету (1977).
Працювала вчителем математики середніх шкіл у с. Паничі Новомиргородського району Кіровоградської обл., м. Чернівці, м. Івано-Франківська (1977-1987). З 1988 р. працює в ІФІНГ інженером науково-дослідного сектору, асистентом (1989), доцентом (1999) кафедри вищої математики.
Основний напрям наукових досліджень – психологія. Опублікувала 44 наукових та 4 навчально-методичних роботи. У 1998 р. захистила кандидатську, а у 2005 р. докторську дисертації, присвячені психології творчого математичного мислення студентів. Автор монографії “Психологія творчого математичного мислення” (2003). В наукових роботах Лідії Анатоліївни обґрунтовано зв’язок усвідомлених і неусвідомлених компонентів мисленнєвого процесу на всіх етапах розв’язання задач, описано індивідуальні стилі творчого математичного мислення, запропоновано концептуальну схему психологічного керування процесами активізації та оптимізації математичних пошукових дій шляхом впровадження спеціального тренінгового навчання.
Набуті теоретичні знання і практичні уміння активно впроваджує в педагогічний процес, творчо працює зі студентами різних факультетів.

Перелік наукових праць

 1. Мойсеєнко Л.А. Психологія творчого математичного мислення / Л.А. Мойсеєнко. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 481 с.
 2. Мойсеєнко Л.А. Творче математичне мислення: психологічна сутність.  // Обдарована дитина. - Київ. – 2007. – № 6. – С. 19-26.

 3. Мойсеєнко Л.А. Прояви інтуїції   в процесі формування задуму творчих математичних задач // Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості та обдарованості. – К. – 2007. – Т.12. – Випуск 4. – С. 148-160.

 4. Мойсеєнко Л.А. Прояви інтуїції в процесі розуміння творчих математичних задач // Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості та
  обдарованості. – К. – 2008. – Т.12. – Випуск 3. – С. 150-159.

 5. Мойсеєнко Л.А. Інтуїтивний компонент творчого математичного мислення// Збірник наукових праць:  філософія,  соціологія,  психологія.  – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – Випуск 13. – С.13-23.

 6. Мойсеєнко Л.А. Стратегії творчого мислення студентів технічного ВНЗ // Стратегії творчої діяльності: школа Моляко В.О. – К., 2008. – С.52-99.

 7. Мойсеєнко Л.А. Формування творчого мислення студентів як основа інноваційного розвитку суспільства // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - Івано-Франківськ: Плай, 2008. - №3. - С. 73-84. 

 8. Мойсеєнко Л.А., Прояви мисленнєвих стилів у числовому та символьному компонентах аспект творчого математичного мислення // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.,  2009. – Т.Х. – Ч.5. - С.132-139.

 9. Мойсеєнко Л.А. Прояви математичного стилю мислення студентів в просторовому компоненті творчого  математичного мислення // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.- Івано-Франківськ: Плай, 2009 . – Вип.14. – Ч.1. - С. 15-26. 
 10. Мойсеєнко Л.А. Прояви математичного стилю мислення студентів в логічному компоненті творчого  математичного мислення // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Серія 12.: Психологічні науки. -  К. - 2009, Випуск 18(42). – С.79-87.
 11. Мойсеєнко Л.А. Психологічні аспекти активізації та оптимізації творчого математичного мислення: постановка  проблеми // Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості: Зб. наук праць – Житомир:В-во ЖДУ ім. І. Франка,  – 2009. - Т.14. - Ч.І – С. 123-135.
 12. Мойсеєнко Л. А. Психологічні аспекти активізації процесу розуміння творчих математичних задач// Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості: Зб. наук праць – Житомир:В-во ЖДУ ім. І. Франка,  – 2009. - Т.14. – Вип.8 – С. 143-152.
 13. Мойсеєнко Л. А. Математичне мислення – предмет актуальних психологічних досліджень // Прикарпатський вісник НТШ, Думка №3(7), 2009. с. 104-117.
 14. Мойсеєнко Л. А. Прояви мисленнєвих стилів в інтуїтивному компонентітворчого математичного мислення // Проблеми сучасної психології: Зб. наук праць КПНУ ім. Огієнка, інститут психології ім.. Г.С.Костюка. – Вип.8. – КП: Аксіома. – 2009. – С. 27-39.
 15. Мойсеєнко Л.А. Психологічні аспекти активізації процесу прогнозування розв’язку творчих математичних задач//Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості: Зб. наук праць – Житомир:В-во ЖДУ ім. І. Франка,  – 2010. - Т.14. – Вип.10. – Ч.2. – С. 56-68
 16. Мойсеєнко Л.А. Психологія процесу розуміння як наскрізного процесу творчого математичного мислення / Л.А.Мойсеєнко // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2011. – №3(15). – С. 72-88.
 17. Мойсеєнко Л.А. Синергетичний підхід та розвиток творчих здібностей студентів: постановка проблеми / Л.А.Мойсеєнко, Р.М.Лучицький // Науково-педагогічний журнал «Обрії». – Івано-Франківськ: Вид. ІФІППО. – 2011. –  №1(32). – С.43-52.
 18. Мойсеєнко Л.А. Психологічні аспекти активізації процесу апробації при розв’язанні творчих математичних задач / Л.А.Мойсеєнко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2012. – Т.12. Вип.14. – С. 164-175.
 19. Мойсеєнко Л. А. Формування творчого мислення студентів як основа успішної праці майбутнього лікаря/ Л. А. Мойсеєнко, Н. М. Мойсеєнко // Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості: Зб. наук праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України –К.,  – 2012. - Т.12. – Вип.15. – Ч.1. – С. 271-278.
 20. Мойсеєнко Л. А.  Формування мислення майбутнього інженера в процесі вивчення математики / Л. А. Мойсеєнко, Л. М. Шегда   // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. -- 2012. -- № 3(19). -- С. 140-152.
 21. Мойсеєнко Л.А. Психологія апробаційного процесу як наскрізного процесу творчого математичного мислення //Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості: Зб. наук праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України -- К.,  -- 2013. - Т.12. -- Вип.16. -- Ч.1. -- С. 275-289.
 22. Мойсеєнко Л. А. Вплив мовленнєвого стилю на характер перебігу процесу розуміння творчої математичної задачі //  
  Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості: Зб. наук праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. -- К., 2014. -- Т. 12. -- Вип. 20. -- С. 171-191.
 23. Мойсеєнко Л. А. Процесуально-динамічний зміст проектування \ розв'язку творчих математичних задач /Л. А. Мойсеєнко, І. М. Гураль// Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-туту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України - Вип. 28. - Кам'янець - Подільський: Аксіома, 2015. -- С. 342-354.
 24. Мойсеєнко Л. А. Неусвідомлені мисленнєві дії в процесі формування гіпотези розв’язкутворчої математичної задачі / Мойсеєнко Л. А. // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного ун-ту ім. І. Огієнка, Ін-туту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України – Вип.32. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – С. 327-342.
 25. Мойсеєнко Л.А., Копач М.І., Криштопа Л.І., Кулініч Г.М. Деякі аспекти виникнення помилок у творчому математичному мисленні // Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості: Зб. наук праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України -- К.,  2016. -- Т.12. -- Вип.22. -- С.203-213.
 26. Moiseienko L., Procedural and dynamic content of the solution planning to creative mathematical problems. / Moiseienko L.  //  American Journal of Education, No.4 (2), (August). Volume 123, 2017. -- P.964-970.

 27. Мойсеєнко Л.А. Стратегія аналогізування як мисленнєий механізм розв’язування творчої математичної задачі.  / Л.А. Мойсеєнко, О.М. Витвицька, Г.М. Кулініч//Актуальні проблеми психології: Зб. наук праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України –К., Фенікс – 2017. - Т.XII. Психологія творчості – Вип.23. – С.176-187. 

 28. Мойсеєнко Л.А. Стратегія комбінування як мисленнєвий механізм розв’язування творчої математичної задачі / Л.А. Мойсеєнко, О.М. Витвицька, Г.М. Кулініч// Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України – випуск 40. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – с. 250-261.

 29. Мойсеєнко Л.А. Стратегія реконструювання як мисленнєвий механізм розв’язування творчої математичної задачі /Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного універси-тету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім.. Г.С.Костюка НАПН України–Вип.43.–Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019.

 30. Мойсеєнко Л.А., Витвицька О.М., Кулініч Г.М. Стратегія реконструювання як мисленнєвий механізм розуміння творчих математичних задач / Актуальні проблеми психології:: Зб. наук праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка НАПН України –К., Фенікс – 2019. - Т.XII.Психологія творчості – Вип.25. 182-193.

 31.  Мойсеєнко Л.А., Шегда Л.М. Трансформація розуміння творчих математичних задач у процесі їх розв’язування. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України–Вип.46.–Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019.- С. 289-308.

 32.  Л.А. Мойсеєнко, І.М.Гураль, Л.Р.Смоловик. Психологія взаємодії процесів розуміння і апробації в творчому математичному мисленні. Актуальні проблеми психології: Зб. наук праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України – К., Фенікс – 2019. -– Вип.19. – С.202-214.

Перелік методичних праць

 1. Вища математика: методичні вказівки і контрольні завдання / В.І.Горгула, Л.А.Мойсеєнко, В.М.Мойсишин, В.В.Тирлич. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2001. - 74 с.
 2. Мойсеєнко Л.А. Психологічні аспекти активізації та оптимізації творчого математичного мислення студентів // Творча діяльність в ускладнених умовах / В.О.Моляко, А.Б.Коваленко, Л.А.Мойсеєнко, В.А. Семиченко та інші. За загальною редакцією В.О. Моляко / Науково-методичний посібник. – К., 2007. – С. 188-204.
 3. Мойсеєнко Л.А. Лавинюкова Т.Г. Вища математика. Аналітична геометрія: Навчальний посібник// Івано-Франківськ: Вид-во ІФНТУНГ. 2009.- 245с.
 4. Гураль І.М. Теорія ймовірностей: навч. посіб. / І.М.Гураль, Л.А.Мойсеєнко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 118 с.