Мацьків Романа Тарасівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Дисципліни, які викладає:

мікроекономіка; економічна теорія; інфраструктура ринків

Сфера наукових інтересів:

управління соціальною відповідальністю

E-mail:

 uv@nung.edu.ua

Основні праці:
  1. Мацьків Р.Т. Особливості організації процесу управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу. Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ. Том 47. № 1. 2015. С. 83-93.
  2. Мацьків Р.Т. Нефінансовий звіт – складова управління соціальною відповідальністю підприємств. Ефективна економіка. № 3. Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015. 
  3. Мацьків Р.Т. Соціальне інвестування на підприємствах нафтогазового комплексу. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. № 4. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. Миколаїв, 2015. 
  4. Мацьків Р.Т., Проданова І.І. Причини та наслідки інфляційних процесів в Україні. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. №1 (11). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015 С. 72-77.
  5. Мацьків Р.Т., Топольницька Т. Б. Інфраструктура ринків: підходи до класифікації. Електронне наукове фахове видання: Ефективна економіка. №3. 2018. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6187
  6. Мацьків Р.Т. Ініціатива прозорості видобувних галузей: світовий досвід та значення для України. Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 11-13 жовтня 2017 р.). Івано-Франківськ, 2017. С. 110-113.
  7. Мацьків Р.Т. Ініціатива прозорості видобувних галузей як інструмент інфраструктурного забезпечення сталого розвитку регіону. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. №3(20). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019 (Фахове видання, Index Copernicus)
  8. Мацьків Р.Т. Фактори розвитку інфраструктури регіону. Економічний дискурс. 2019. № 1. С. 79-86. (Фахове видання, Index Copernicus)
  9. Мацьків Р.Т., Фультинська Н.Ф. Діяльність фондових бірж в Україні на сучасному етапі. Електронний фаховий науково-практичний журнал: Інфраструктура ринку. № 31. 2019. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/31-2019. (Фахове видання, Index Copernicus)