Магрицька Ірина Василівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Магрицька Ірина Василівна

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2000 р. у Запорізькому державному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему «Весільна лексика українських східнослобожанських говірок».

 

Основні праці

 

 

1. Магрицька І. В. Якою має бути медична термінологія в українській державі / Магрицька І. В.  // Галицький лікарський вісник, 2015, Т.22 № 4 (частина 2). С.134-136..- Режим доступу:

 

 

2. Магрицкая, И. Символика тканевых изделий в восточнослобожанском свадебном обряде [Текст] / И. Магрицкая // Конференциум АСОУ : сб. науч. тр. и материалов науч.-практ. конф. – М., 2015. – С. 1932-1939.

 

3. Магрицька, І. Гібридна війна на сході - не випадковість [Текст] : [важливість вивчення причин Голодомору 1932-1933 рр. для сьогоднішнього покоління] / І. Магрицька // Аудиторія. – 2015. - 28 трав.-3 черв. – № 15. – С. 12-13.

 

4. Магрицька, І. Державі треба було працювати над тим, щоб на Донбасі була Україна [Текст] : [філолог ІФНТУНГ про геноцид укр. народу XX cт.] / І. Магрицька ; розмову вела Ольга Мончук // Галичина. – 2015. - 3 груд. – № 180-181. – С. 13.

 

 

5. Магрицька, І. Донбас - це теж Україна [Текст] : виступ на V Всесвіт. форумі українців, 19 серп. 2011 р. / І. Магрицька // Донбас - це теж Україна.

 

6. Магрицька, І. Вечір пам'яті поетів-шестидесятників "Ми приречені говорити" [Текст] : метод. розробки для учнів старших кл. / І. Магрицька // Українська мова і література. – 2015. – № 23-24(831-832). – С. 23-24.

 

7. Магрицька, І. Іще раз про правильність уживання словоформ 'в Україні', 'на Україні' [Текст] / І. Магрицька // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – 2015. – Ч. 2(30). – С. 130-135.

 

8. Магрицька, І. Українська вишивка як українська пісня. Свято української вишивки [Текст] : метод. розробка для учнів середніх і старших кл. / І. Магрицька // Виховні заходи: національно-патріотичне виховання. – К., 2015. – С. 132-146.

 

9. Магрицька І. В. Іще раз про правильність уживання словоформ "в Україні”, "на Україні” [Електронний ресурс] / І. В. Магрицька, Р. А. Хома // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2015. - № 2. - С. 130-135. - Режим доступу:

 

10. Веселовська Н. В. Використання прийому «Гра у грі» в сюжетотворчій та часопросторовій організації п’єси Неди Нежданої «Коли повертається дощ» / Веселовська Н. В.// Наукові праці Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 38. -  Камянець-Подільський: Аксіома, 2015. С.10-14.

 

 

11. Магрицька Ірина. Мовна політика «помаранчевої» влади // Сучасна українська нація: мова, історія, культура [Текст] : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / Наукові редактори : проф. Чоп’як В. В., про. Мальований А. В. – Львів: Друкарня ЛМНУ імені Данила Галицького, 2016. – 471 с. – С. 136-139. [0,5 др. а.].

 

 

12. Магрицька, І. Філософсько-естетичні погляди Олександра Потебні на самототожність українства в оцінці Юрія Шевельова [Текст] / І. Магрицька // Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХI ст. : Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 25-26 берез. 2016 р. : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень". – С. 13-16.

 

13. Магрицька, І. Інтелігенція і війна на Донбасі [Текст] / І. Магрицька // Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій, м. Красноармійськ, 17-18 берез. 2016 р. : Всеукр. наук.-практ. конф. : матеріали. – м. Красноармійськ : 2016. – С. 174-179.

 

14. Магрицька І. В. Лексема "Соборність" у світлі сьогодення / І. В. Магрицька // Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті. Міжнародна науково-практична конференція. - Херсон, 2016. - С. 89-92.

 

15. Магрицька І. В. Вербальний компонент обряду комори у східнослобожанських говірках Луганщини / І. В. Магрицька // Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. – Випуск 9. – Том 2. – м. Одеса, 2017. – С. 99-103.- Режим доступу:

 

16. Магрицька І. В. Мовна підготовка і мова навчання іноземних студентів в умовах інтеграції вищої освіти України в європейський і світовий простір // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку:Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 26–27 травня 2017 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2017. – С. 123-126.

 

 

17. Магрицька І. В.  Співвідношення національного та іншомовного в сучасній нафтогазовій термінології (на матеріалі «Енциклопедичного словника морських нафтогазових технологій») / І. В. Магрицька // Прикарпатський вісник НТШ. – 2019. – № 2(54). – С. 79–87.