Литвин Наталія Богданівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

 Литвин Наталія Богданівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук.  У 2009 р. у Державному вищому навчальному закладі "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" захистила кандидатську дисертацію на тему:  “Поетика характеротворення у прозі В. Дрозда”.

 

Основні праці

 

 

1. Судук І. І., Литвин Н. Б., Титова М. В.  Шляхи формування лінвокраїнозначої компетенції на заняттях з української мови як іноземної / І.І.Судук, Н. Б. Литвин, М. В. Титова // Вісник одеського національного університету. Серія : Філологія. Науковий журнал. - Том 21, випуск 2(14). - Одеса, 2016. - С. 153-160. Режим доступу:

 

 

  2. Манюх Н. Б. Роль Біблійних порівнянь у творчості Григорія Сковороди / Н. Б. Манюх, І. І. Судук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип.678. – C. 75–79.
 
 
  3. Манюх Н. Б. Особливості перекладів роману «Вовкулака (Самотній вовк)» В. Дрозда російською та польською мовами / Н.Б. Манюх // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 4(76). – 2014. –С. 214–219.
 
 
 

4. Манюх Н. Б. Нафтогазова термінологія у контексті мовної адаптації студентів-іноземців / Н. Б. Манюх // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36. Том VІ (66): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 212–219.
 

 
  5. Литвин Н. Б. Духовний вимір як ключовий аспект поетики роману «Катастрофа» В. Дрозда / Н. Б. Литвин // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 178-189.
 
 
 

6. Литвин Н.Б. Особливості перекладу повісті «Ирій» В. Дрозда російською мовою / Н. Б. Литвин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог: Вид-во НАУОА, 2019. – Вип.6(74) червень. – С. 139–142.

 

 
 

7. Культура наукової мови : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. В. Когут, Н. Б. Манюх, М. В. Якібчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 53 с.

 

 
 

8. Манюх Н.Б. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / Н. Б. Манюх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 60 с. 

 

 
 

9. Когут О.В. Вступ до літературознавства : конспект лекцій / О.В. Когут, Н. Б. Литвин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 90 с.

 

 
  10. Українська мова в перекладознавчому аспекті : конспект лекцій / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 222 с.