Кісь Святослав Ярославович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Дисципліни, які викладає:

інституційна економіка; історія економіки та економічної думки

Сфера наукових інтересів:

управління економічною безпекою підприємств; управління якістю діяльності; інтелектуалізація діяльності підприємств

E-mail:

svjatkis@gmail.com

Основні праці:
 1. Кісь С. Я. Інтелектуальні ресурси підприємства: основні визначення і поняття/ Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2015. – Том 2. №2. С. 277-280.  (Index Copernicus, Google Scholar).
 2. Кісь С. Я. Інтелектуалізація діяльності підприємства: основні визначення і поняття. Молодий вчений. 2015 р. №3 (18) Частина 1. С. 72 -77. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013))
 3. Кісь С. Я. Інтенсифікація  інтелектуальної активності персоналу як наслідок інтелектуалізації функцій і процесів управління. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія „Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”, 2015. №1(11). С. 85-91.
 4. Кісь С. Я., Кісь Г.Р. Явище „інтелектуалізації” у діяльності соціально-економічних систем. Галицький економічний вісник: науковий журнал. –Тернопіль, 2015р. - №4(33). С. 94-101.
 5. Кісь С. Я. Бізнес-процеси та людські ресурси підприємства як об’єкти інтелектуалізації. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 1. Чернівці : Видавничий дім «Гельветика». С. 99-102. 
 6. Кісь С. Я. Про умови раціонального управління використанням спільних нафтогазових ресурсів: проблема гармонізації цілей та інтересів ключових груп впливу / С. Я. Кісь, Петренко В.П., Варцаба В.І., Ревтюк Є.А. // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія „Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”, 2015. – №2 (12). С. – 15-23.
 7. Кісь С. Я., Кісь Г.Р. Особливості формування результатів діяльності підприємства в умовах економіки знань. Вісник одеського національного університету. Серія «Економіка», 2015. Том 20. Випуск 3. С.106-110.
 8. Кісь С. Я. Результати діяльності підприємства в контексті інтелектуалізації персоналу.  Економічний аналіз:  зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. Том 21. № 1. С. 15-25. (Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor)
 9. Кісь С. Я. Аналізування проблем, передумов та економічних наслідків процесів інтелектуалізації у нафтогазовому комплексі України. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія „Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”, 2016. №1(13). С. 19-29.
 10. Sviatoslav Kis, Galyna Malynovska, Viktor Petrenko, and Oleh Yatsiuk, Matriх of Personality Intelligent Characteristics as an Instrument for its Development Management, Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), in series: Advances in Economics, Business and Management Research, Vol. 95, Khmelnytskyi, Ukraine, October 4-6, 2019. (ISBN 978-94-6252-790-4, ISSN 2352-5428). Available: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917672https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.64
 11. Ghandir Hatem, Mark Liuty, Sviatoslav Kis, and Oleh Yatsiuk, Modelling of Socially Responsible Pareto-Effective Stakeholders Interaction Formation under the Mass Media Influence, Proceedings of the 2019 7th Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019), in series: Advances in Economics, Business and Management Research, vol. 99, Ivano-Frankivsk and Polyanytsia village (TC Bukovel), Ukraine, October 24-25, 2019 (ISSN 2352-5428, ISBN 978-94-6252-800-0). Available: https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125918774 https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.3