Запухляк Іванна Богданівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає
Управління проєктами,  зовнішньоекономічна діяльність підприємств, проєктна діяльність у галузі, командний менеджмент
Сфера наукових інтересів
Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, сталий розвиток, розвиток соціально-економічних систем в умовах нестабільності, функціонування і розвиток газотранспортних підприємств, теорія та практика проектного менеджменту
Основні праці
  1. Запухляк І. Б. Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств. Economic Annals-XXI. 2016. № 158 (3-4 (2), рр. 39–42.
  2. Shtogryn H., Sakal O., Zapukhliak I., Kinash I. The ecologization of housing and communal services of Ukraine in the context of sustainable development. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR). 2019. Vol. 6. № 1. рр. 113–130.
  3. Zapukhliak I.,  Zaiachuk Ya, Polyanska A., Kinash I. Applying fuzzy logic to assessment of enterprise readiness for changes. Management Science Letters. An international journal indexed by DOAJ and EBSCO, Scopus and Scimago. Vol. 9. Special Issue № 13. рр. 2277–2290.
  4. Polyanska A., Zapukhliak I., Diuk O. Culture of organization in conditions of changes as an ability of efficient transformations: the case of gas transportation companies in Ukraine. Oeconomia Copernicana, № 10 (3), рр. 561–580.
  5. Запухляк І. Б., Зелінська Г. О., Побігун С. А. Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахове вид. 2018. Вип. 23. С. 298–303. URL: http://global-national.in.ua  (дата звернення: 07.02.2020).
Email reg@nung.edu.ua