Дзівідзінська Ірина Сергіївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Дзівідзінська Ірина Сергіївна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2011 р. у Державному вищому навчальному закладі "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника "  захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантико-синтаксична структура речень з предикатами фізичного стану особи». 

 

Основні праці

 

  1. Тимофєєва І. С. Суб’єктна позиція в конструкціях з предикатом фізичного стану особи / І. С. Тимофєєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 4 : зб. наук. пр. –  К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 176–180.
 
 
  2. Тимофєєва І. С. Pedagogic Grammar : The Basics of the Theory / І. С. Тимофєєва // Восточнославянская филология: сб. науч. тр. / Горловский ин-т иностр. языков; Донецкий нац. ун-т. – Вып. 24. Языкознание. – Горловка : Изд-во ГИИЯ ГВУЗ «ДГПУ», 2013. – С. 128–134.
 
 
  3. Тимофєєва І. С. Семантична трансформація речень з предикатами стану / І. С. Тимофєєва // Наукові записки. Серія  «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». – Вип. 35. – 2013. – С. 382–384.
 
 
  4. Тимофєєва І. С. Функціонально-стилістична диференціація англійської вимови : дидактичний аспект / І. С. Тимофєєва // Наукові записки. Серія  «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія». – Вип. 52. – 2015. – С. 253–254.
 
 
 

5. Дзівіздінська І. С. Асиндетичні кластери : особливості перекладу / І. С. Дзівіздінська, Р. І. Боднар // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 298-302.

 

 
 

6. Тимофєєва І. С. Історія основної іноземної мови : конспект лекцій / І. С. Тимофєєва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 51 с.

 

 
 

7. Дзівідзінська І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови : курс лекцій / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 73 с.