Голубчак Катерина Тарасівна

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Загальна інформація

У 2014 році з відзнакою завершила навчання на архітектурному факультеті ІФНТУНГ та залишилась працювати на кафедрі архітектурного проектування ІФНТУНГ (зараз – кафедра архітектури та містобудування).
У 2018 році захистила дисертацію на тему «Архітектурно-планувальна організація духовно-реколекційних центрів УГКЦ» та отримала науковий ступінь кандидата архітектури .
З вересня 2019 року переведена на посаду доцента кафедри архітектури та містобудування.

З листопада 2018 року бере участь у міжнародному проекті Creative Spark, що фінансується Британською Радою в Україні.
В рамках програми у березні 2019 року Катерина Голубчак пройшла наукове стажування в Університеті Ковентрі (Великобританія).
В рамках стажування взяла участь у конференції «Think Tank» та у майстеркласі з креативних методик дизайн-мислення Sprint та Lego Serious Workshop.
Отримані навики та інші інноваційні методики викладач активно впроваджує у роботі зі студентами.

У вересні 2019 року Катерина Голубчак пройшла наукове стажування у Варненському університеті менеджменту (Болгарія) та отримала сертифікат про участь у навчальному курсі «Higher Education Strategies for Technological Innovation in the Global Context of Changing Social Demands»

Є автором низки проектів індивідуального житла об’єктів громадського призначення, ландшафтного благоустрою територій та дизайну інтер’єрів.
Автор більше 30 наукових та науково-методичних публікацій.

Навчальна робота. Викладає курси:

 • Теоретичні та методичні основи архітектурного проектуванння
 • Архітектурне проектування малої архітектурної форми
 • Архітектурне проектування багатоповерхового житлового будинку
 • Архітектурне проектування громадської споруди
 • Архітектурне проектування рекреаційного комплексу
 • Практикум з архітектурного проектування

Наукова робота: Захистила дисертацію на тему «Архітектурно-планувальна організація духовно-реколекційних центрів УГКЦ» 

Наукові інтереси: архітектурно-містобудівні особливості об’єктів рекреаційного призначення, духовно-реколекційних центрів, креативних просторів.

Вибрані публікації:

 • Голубчак К.Т. Релігійний туризм, як передумова розвитку духовно-реколекційних центрів Прикарпаття / К.Т. Голубчак, Г.М. Юрчишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2015. – Вип. 38. – С.359 – 368.
 • Голубчак К.Т. . Особливості архітектурної організації духовно- реколекційних центрів у Європі// Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА. - 2017. - №63. – С. 77-87.
 • Голубчак К. Т.  Духовні реколекції в системі освіти молоді та визначення їх місця в архітектурному просторі/ К.Т. Голубчак // Архітектурний вісник КНУБА. Наук.-вироб. збірник. – К.: КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 436-447
 • Голубчак К.Т. Ретроспективний аналіз рекреаційних об'єктів гірської частини Івано-Франківської області // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА. - 2016. - №43. – С. 103-114.
 • Голубчак К.Т. Архітектурний потенціал Погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття– К.: КНУБА. - 2017. - №49. – С. 275-284.
 • Голубчак К.Т. Містобудівні засади організації духовно-реколекційних центрів / К. Т. Голубчак // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса: ОДАБА, 2014. Вип. 68. С. 3–8.
 • Holubchak K. Fundamental Principles Of Architectural Internal Arrangements Of Space Of Spiritual-Retreat Centre / K. Holubchak//  Architectural Studies - Архітектурні дослідження : [науковий журнал] / Lviv Polytechnic National University;– Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. – Volume 3, number 1.
 • Голубчак К.Т. Принципи формування мережі духовно-реколекційних центрів УГКЦ (на прикладі Західної України) / К. Т. Голубчак // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник/ - К.: ЦП "Компринт", 2017. - Вип. 3 (19). - 49-60 с.
 • Holubchak K. Principles of architectural planning arrangements of spiritual retreat centres/ K. Holubchak// Space & Form: scientific journal. - Szczecin: Polish Academy of Sciences, 2017. - № 31. - p. 127-134
 • Голубчак К. Т. Соціально-економічні аспекти формування духовно-реколекційних центрів / К. Т. Голубчак // Молодий вчений. — 2017. — №10. - с. 370-376
 •  Holubchak K. Spiritual retreat centers as a new type of recreational structure and its influence on the spiritual growth of the nation/ K. Holubchak// Modern Problems  of  Improve  Living  Standards  in  a  Globalized  World:  Conference  Proceedings  of  the  International  Scientific  Internet-Conference  (December  8,  2016,  Opole  –  Berdyansk  –  Slavyansk),  2016. - p. 336-340
 •  Голубчак К.Т. Аналіз впливу культурно-географічного фактору на архітектурно-планувальну організацію  духовно-реколекційних центрів/ Голубчак К.Т. // Актуальні  питання  сучасної  науки.  Матеріали  V  Міжнародної науково-практичної  конференції  (м.  Івано-Франківськ,  7-8  липня 2017  року).  –  У 2-х  частинах.  –  Херсон  :  Видавничий  дім  «Гельветика», 2017. – Ч. 1. – с.7-10
 •  Голубчак К.Т. Історичні передумови формування духовно- реколекційних центрів на території України/ Голубчак К.Т. // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХV Междунар. научн. конф., 26-27 мая 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав- Хмельницкий, 2017. - Вып. 5(25). 6 – 12 с.
 • Голубчак К.Т. Екологічні засади формування духовно-реколекційних центрів. / К.Т. Голубчак // Архітектура: естетика+екологія+економіка: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Architecture: Aesthetic+Ecology+Economics : International Scientific Practical Conference Proceedings / Полт. національн. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С.
 • Голубчак К.Т. Архітектурна організація духовно-реколекційних центрів як шлях до збереження пам'яток сакральної архітектури. / К.Т. Голубчак //  Експлуатація та реконструкція будівель і споруд: матеріали ІІ Міжнародної конференції/ Одеська державна академія будівництва та архітектури - Одеса: ОДАБА, 2017. - с. 25-28.
 • Голубчак К. Т. Принципи класифікації духовно-реколекційних центрів / К.Т. Голубчак // "International Trends in Science and Technology": Proceedings of the International Scientific Conference/ Warsaw, Poland, 2017. - vol. 1. p. 34-41.
 • Голубчак К.Т. Містобудівні засади організації духовно-реколекційних центрів. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса: ОДАБА, 2017. Вип. 68. С. 3–8.
 • Голубчак К.Т. Основні засади архітектурної організації внутрішнього простору духовно-реколекційних центрів. Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування: Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції (Харків Листопад 2017 р.). Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. C. 174-175.
 • Голубчак К. Т. Гошів як центр паломництва. Проблеми та шляхи реформування і розвитку. Архітектурний вісник КНУБА. Наук.-вироб. збірник. К.: КНУБА, 2017. Вип. 13. С.423-434
 • Голубчак К. Т. Світовий досвід архітектурної організації духовнореколекційних центрів для практики України. Проблемы теории и истории архитектуры Украины. 2018. Вип. 18. С. 232-239.
 • Голубчак, К. Т. Художньо-композиційні основи формування духовнореколекційних центрів УГКЦ. [Електронний ресурс]. Cовременное промышленное и гражданское строительство. 2018. Том 14, № 1. С. 33-40. Режим доступу : http://donnasa.ru/publish_house/journals/spgs/2018-1/04_holubchak.pdf
 • Голубчак К.Т. Архітектурний потенціал Погінського паломницького центру в сакрально-туристичному просторі Прикарпаття/ К.Т. Голубчак // // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА. - 2017. - Вип. 49. – С. 275- 284.