Бурак Костянтин Омелянович

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Основні напрямки наукової роботи Бурака К.О.

1. Розроблено новий напрямок неруйнівного контролю напружено-деформованого стану конструкцій. Розв’язок вперше одержано з використанням формул коваріантного диференціювання векторів переміщень, значення яких визначені сплайновою інтерполяцією результатів геодезичних вимірів. Доведені до координатного виду формули дозволяють визначати компоненти тензора  напружень. Одержано також вперше часткові розв’язки цієї ж задачі для випадків опрацювання результатів спостережень за осіданням фундаментних плит методом високоточного геометричного нівелювання та вимірів радіальних деформацій споруд циліндричної форми.

2. Вперше, на основі строгих формул середньоквадратичної апроксимації, одержано загальний розв’язок задачі  визначення оптимальних параметрів для рихтування об’єктів колової форми. Приведено доказ збіжності запропонованого ітераційного процесу розв’язання.

3. Вперше одержано загальний розв’язок оптимізаційної задачі запропонованим методом аналізу закріплених положень покриваючого тіла.

4. Уперше, на основі сплайнової інтерполяції та використання теореми про середнє значення функції, одержано розв'язок задачі перевірки допусків на кривизну лінійних просторових об'єктів за геодезичними даними.

5. Удосконалено аналітичний розв’язок задачі розрахунку переміщення однієї великогабаритної деталі з наскрізними отворами відносно іншої, що уперше дозволяє розв’язувати задачу, не тільки мінімізуючи суму квадратів довжин векторів, що характеризують не співвісність отворів після переміщення, але й максимальну величину вектора. Також уперше розроблено наукове обґрунтування методики (з використанням цього рішення) для центрування патрубків СУЗ реактора.

6. Уперше запропоновано, розроблено та досліджено геодезичну автоматизовану систему для вимірів деформацій на основі безконтактних сельсинних датчиків із мікроелектронним дешифруванням положення роторів сельсинів, цифровим сумуванням значень їх кутів повороту та живленням обмоток синтезованою напругою із кварцовою стабілізацією.

7. Виконано подальше вдосконалення способу електронного мікронівелювання, розроблено спеціальне приладдя, уперше доведено доцільність його використання при визначенні площинності та кренів РУ та ГЦН.

8. Уперше теоретично обґрунтовано допуски, дотримання яких виключає недопустимий перекіс трансмісійних валів механізму пересування полярного крана, дозволяє обґрунтувати оптимальну методику геодезичних робіт з визначення його геометричних параметрів.

9. Уперше одержано розв’язок задачі зрівноважування спеціальних інженерно-геодезичних мереж з застосування оптимізаційних методів нелінійного програмування.

10. Уперше одержано розв’язок задачі автоматичного представлення інформації про горизонталі за інформаційним масивом ЦМР в вигляді кусочно-аналітичної моделі шляхом побудови незв’язного графа.

11. Запропоновано новий спосіб оцінки температурних розширень реперних штанг на основі вимірів температури ґрунтових та підземних вод та виконано дослідження цього впливу на проммайданчиках АЕС.

12. Виявлена, теоретично доведена і експериментально підтверджена головна причина недопустимих деформацій найважливішого для ядерної безпеки технологічного обладнання РВ АЕС з ВВЕР-1000, яка приводила навіть до аварійних ситуацій. Це зусилля від натягу арматурних пучків ЗОРВ. Розроблено методи виконання вимірів та аналізу результатів, що дозволяють контролювати ці процеси, прогнозувати критичні деформовані зони гермооболонки та фундаментних плит. За розробленою методикою на ряді АЕС України ведуться постійні спостереження за деформаціями гермооболонки та колій мостових кранів кругової дії РВ у спеціально створених високоточних мікротрілатераційних мережах.

13. Розроблене наукове обґрунтування та методика геодезичного контролю геометричних параметрів підкранових колій полярного крана РВ, перевантажувальної машини, мостових кранів, тощо з використанням оптимальних алгоритмів для розрахунку даних для рихтування дозволяє значно скоротити трудовитрати на ремонтні роботи.

14. Розроблена на основі виконаних досліджень методика оцінки горизонтальності та площинності обладнання РВ через параметри оформляючих площин дозволяє уникнути можливої невірної інтерпретації результатів, а методика й спеціальні пристрої для електронного мікронівелювання великогабаритного обладнання розширює можливості геодезичних методів контролю, зокрема, при виконанні ремонтних робіт з шабровки головних рознять.

15. Розроблена на основі безконтактних сельсинних датчиків система дозволяє автоматизувати значне коло інженерно-геодезичних задач не тільки зв'язаних із вимірами деформацій, але, наприклад, з вимірюванням ширини підкранових колій, автоматизацією фотограмметричних вимірів.

16. Розроблено наукове обґрунтування та методика центрування кришки верхнього блоку РУ відносно вловлювачів БЗТ (блоку захисних труб) та опорних труб ШВК (шахти внутрішньо корпусної).

17. Програмний комплекс опрацювання результатів геодезичного контролю експлуатаційної надійності обладнання та будівель АЕС дозволив автоматизувати  процеси створення бази даних та аналізу результатів, зокрема просторове моделювання деформацій фундаментів та обладнання, оперативний прогноз осідань фундаментів, складання виконавчих схем планово-висотного положення підкранових колій, відомостей визначення  сумарних та поточних осідань фундаментів будівель та споруд, складання ілюстративних матеріалів у вигляді графіків, наглядних аксонометричних просторових проекцій, тощо.

18. Розроблений новий метод урахування температурних розширень реперних штанг дозволяє не тільки підвищити точність спостережень за осіданням будівель і споруд на проммайданчику АЕС, оптимізувати об’єм робіт з вимірів температури, але підвищити точність досліджень СВРЗК на геодинамічних полігонах.