Дисципліни, що викладаються на кафедрі

 

Освітній ступінь – бакалавр.

 • Нафтогазова механіка
 • Гідромашини і компресори
 • Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин
 • Машини і обладнання для видобутку нафти і газу
 • Силовий привод установок для буріння свердловин
 • Основи надійності нафтогазового обладнання
 • Основи моделювання
 • Основи конструювання
 • Основи технічної творчості І НДРС
 • Монтаж бурового і нафтогазопромислового обладнання
 • Обладнання для розробки морських родовищ.
 • Нафтогазопромислове обладнання (для студентів спеціалізації "Видобування нафти і газу")
 • Бурове обладнання (для студентів спеціальності "Гірництво")
 • Основи виробничих процесів та обладнання в нафтогазовій галузі (для студентів спеціальності "Філологія")

Освітній ступінь – магістр.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Вивчення основ механіки природніх газів та пластових флюїдів, механіки гірських порід, механіки нафтогазонасиченого пласта, механіки грунтів та будівельної механіки, необхідних для вивчення загально-професійних, професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін та подальшої професійної діяльності бакалавра на підприємствах нафтогазової галузі.
Задача дисципліни – підготувати студентів до розуміння окремих  процесів, що мають місце при спорудженні свердловин, видобуванні та транспортуванні нафти, газу та їх сумішей, спорудженні об’єктів нафтогазової галузі.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти основні характеристики рідин, газів та особливості їх руху у вертикальних та горизонтальних трубопроводах; механічні властивості гірських порід і процес їх руйнування, фізико-механічні властивості грунтів, вплив та врахування їх при проектуванні об’єктів та споруд; види фундаментів під технічні споруди, основи їх розрахунку та матеріали для їх виготовлення.

 
Метою дисципліни є набуття теоретичних знань, практичних навичок, уміння аналізувати і обгрунтовувати причини порушення працездатності силового приводу бурових установок та агрегатів для ремонту свердловин. Важливе значення має набуття професійного досвіду з оптимального вибору  і обслуговування обладнання для заданих умов експлуатації.
В результаті вивчення дисципліни студенти набувають знання про:
- будову, конструкцію і принцип дії силового приводу бурових установок та агрегатів для ремонту свердловин, цільового призначення та їх основні параметри;
- охорону праці при обслуговуванні обладнання.;
- розрахунки основних параметрів для обґрунтування вибору обладнання для заданих умов експлуатації;
- здійснення кваліфікованого нагляду за експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом обладнання;
- приймання обґрунтованих техніко-економічних рішень по ефективному вибору обладнання стосовно заданих технологічних операцій в бурінні та нафтогазовидобутку.
 
Метою викладання дисципліни являється вивчення загальної будови, принципу  дії, основ теорії гідромашин і компресорів, питань, пов’язаних з їх правильним вибором і  експлуатацією, а також прищеплення навиків самостійного вивчення спеціальних питань теорії і практики застосування гідромашин і компресорів при бурінні свердловин і розробці нафтових і газових родовищ.
 

Вивчаються параметри надійності нафтогазового обладнання. Студенти отримують вміння визначати надійність згідно показників, номентклатура яких залежить від особливостей конструкції, умов експлуатації конкретних видів нафтогазового обладнання.
Приводиться аналіз фактичних значень показників надійності з нормативними згідно технічих умов на дане обладнання, що дозволяє проводити необхідний аналіз щодо:
- порівняння варіантів конструктивних рішень;
- оптимізації технології експлуатації, зберігання;
- оптимізації термінів міжремонтного ресурсу і періоду;
- оптимізації норми витрат запасних частин;
- оптимізації планування технічного обслуговування та ремонтів в результаті вдосконалення системи технічного обслуговування і планового ремонту (СТО і ПР);
- обгрунтування ресурсу окремих видів нафтогазового обладнання з врахуванням його конструктивних особливостей, режимів і умов експлуатації  та наслідків відмов.

 

Мета вивчення дисципліни – опанування студентами відповідних знань в моделюванні явищ і процесів необхідних для подальшої професійної діяльності на підприємствах нафтогазової галузі, машинобудівних заводах, у проектних і наукових організаціях.
Задача дисципліни – виробити в студента вміння та навички моделювання фізичних процесів для подальшої виробничої або наукової діяльності. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати принципи і методимоделювання фізичних процесів і застосовувати їх при проектуванні, виготовленні і експлуатації бурового і нафтогазопромислового обладнання. Вивчення дисципліни базується на знаннях отриманих на попередніх етапах навчання: інформатики, технічного креслення, вищої математики, деталей машин, гідравліки, теплотехніки, електротехніки тощо. Добрі знання необхідні з дисципліни опору матеріалів, оскільки розра-хунки бурового і нафтогазопромислового обладнання переважно ведуться методами опору матеріалів, а моделювання передбачає, перш за все, відтворення в моделі  фізичних процесів розтягу, стиску, згину, кручення та інших процесів, які мають місце в натурних об’єктах.
Більш повному і успішному засвоєнню дисципліни студентами сприяють практичні заняття, лабораторні роботи, а також виконання курсового проекту з моделювання фізичних процесів в одному з об’єктів бурового і нафтогазопромислового обладнання
 
НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ  СВЕРДЛОВИН
Метою викладання і вивчення дисципліни є передача студентам знань, вироблення в них вмінь і навичок, необхідних для наступної підготовки до практичної професійної діяльності бакалавра, зайнятого в основному або допоміжному виробництві бурових підприємств, машинобудівних і ремонтних заводів, проектно-конструкторських і науково-дослідних установ, який працює в галузі монтажу, експлуатації, ремонту і обслуговування, виготовлення, проектування і дослідження обладнання, споруд і інструменту, що використовується при будівництві експлуатаційних і глибоких розвідувальних свердловин на нафту і газ на суходолі і акваторіях.
Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях, набутих студентами в результаті вивчення ряду дисциплін загальнонаукового, інженерно-технічного та спеціального циклів на попередніх етапах навчання: вищої математики, фізики, теоретичної механіки, опору матеріалів, матеріалознавства, гідравліки, теплотехніки, теорії машин і механізмів, деталей машин, електротехніки, гідромашин і компресорів, технології буріння нафтових і газових свердловин.
 
Дисципліна вивчає основні організаційні та методичні принципи розроблення продукції машинобудування. В процесі навчання студенти розглядають: процес розроблення та освоєння виробництва промислової продукції, загальні принципи і методи конструювання,  вибір конструкційних матеріалів і способів їх зміцнення, способи зменшення матеріаломісткості і підвищення жорсткості, технологічності конструкцій, якість продукції машинобудування, контроль технічної документації.
 

Розглянуті актуальні питання активізації технічної творчості, викладені найбільш поширені прийоми і методи переборювання психологічної інерції та подолання технічних і фізичних суперечностей при вирішенні винахідницьких задач. Дані основні поняття, єдині для різних евристичних методів інженерної творчості (функція технічного об’єкта, функціональна структура, фізичний принцип дії, технічне рішення, критерії розвитку технічних систем та інші). Викладені найбільш поширені сучасні евристичні методи: мозковий штурм, метод евристичних прийомів, морфологічний аналіз і синтез, функціонально-вартісний аналіз та інтенсивні методи - теорія розв’язування винахідницьких задач. Дано рекомендації з практичного використання прийомів та методів технічної творчості.
 
НАФТИ І ГАЗУ
В результаті вивчення дисципліни студенти набувають знання про:
- будову, конструкцію і принцип дії нафтогазопромислового обладнання, цільового призначення та їх основні параметри;
- принципи раціональної експлуатації, критерії оптимального вибору нафтопромислового обладнання;
- охорону праці при обслуговуванні обладнання та охорону навколишнього середовища;
- розрахунки основних параметрів для обґрунтування вибору обладнання для заданих умов експлуатації;
- виконання кінематичних розрахунків, визначення навантажень, розрахунки на міцність, які необхідні для підтвердження працездатності основних вузлів і деталей обладнання;
- обґрунтування основних і допоміжних даних, що мають відношення до проектування нових конструкцій нафтогазопромислових машин і механізмів;
- здійснення кваліфікованого нагляду за експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом обладнання;
- приймання обґрунтованих техніко-економічних рішень по ефективному вибору обладнання стосовно заданих технологічних операцій в нафтогазовидобутку.
 
Надання майбутньому фахівцю професійних знань з основ діагностики, технічного обслуговування, ремонту та раціональної експлуатації бурових і нафтогазопромислових машин, які необхідні для його подальшої виробничої чи наукової діяльності в процесах ремонту, випробування і експлуатації обладнання, яке використовується при спорудженні свердловин та видобутку нафти і газу.

 
Метою викладання і вивчення дисципліни є передача студентам знань, вироблення в них вмінь і навичок, необхідних для наступної підготовки до практичної професійної діяльності, що стосується проектування і спорудження фундаментів, використання раціональних методів монтажу і експлуатації, ефективне використання методів і засобів монтажу, контролю поточного технічного стану нафтогазового обладнання, володіння знаннями, необхідними при подальшій роботі в монтажних підрозділах нафтогазових підприємств, вміти працювати з техічною документацією на проведення монтажних робіт при спорудженні  та монтажі бурового і нафтогазопромислового обладнання.
 
Метою викладання і вивчення дисципліни є передача студентам знань, вироблення в них вмінь і навичок, необхідних для наступної підготовки до практичної професійної діяльності бакалавра, зайнятого в основному або допоміжному виробництві бурових і видобувних підприємств, проектно-конструкторських і науково-дослідних установ, який працює в галузі монтажу, експлуатації, ремонту і обслуговування, виготовлення, проектування і дослідження обладнання, споруд і інструменту, що використовується при будівництві та експлуатації глибоких свердловин на нафту і газ на акваторіях.
 
Знання методології виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, методів і організації науково-дослідної діяльності допомагає молодим вченим, аспірантам, здобувачам наукових ступенів легко включитися в професійну діяльність, втілювати наукові знання в практичну площину, сприятиме розвитку раціонального творчого мислення. 
Мета вивчення дисципліни – отримання інформації про науку, її роль в розвитку природи, суспільства, набудуть навиків і умінь проведення досліджень, роботи з літературними джерелами, відбору і аналізу інформації, формулювання цілей і завдань дослідження, узагальнення наукової інформації, написання курсових і дипломних проектів та магістерських робіт, статей та формулювати певні висновки і рекомендації.
У результаті вивчення даного курсу студенти повинні
знати:  закономірності розвитку науки; методологію проведення наукових досліджень; порядок оформлення документи на виконання НД іДКР; категорії і види стандартів, стадії розроблення стандартів; види сертифікації продукції, зміст національної системи сертифікації України УкрСЕПРО; чинники успішного працевлаштування за фахом; 
вміти:  працювати з джерелами інформації; оформляти результати наукових досліджень; проводити аналіз теоретико-експериментальних даних; формулювати висновки та пропозиції; послідовність розроблення та поставлення продукції на виробництво; оформляти документи при поданні раціоналізаторської пропозиції та заявки на видання патенту України.
 
 
Вивчається обладнання для проведення технологічних процесів, пов’язаних з інтенсифікацією видобування нафти і газу. Розглядаються конструкція, принцип роботи обладнання, особливості його монтажу, технічного обслуговування.  Приводиться методика інженерних розрахунків, щодо вибору параметрів обладнання для конкретних технологічних процесів.
Вивчається питання фонтанної безпеки при проведенні ремонту нафтових і газових свердловин.
 
Мета дисципліни – вивчення та отримання практичних навиків щодо вибору, конструкції, принципу роботи, застосування, експлуатації технічних засобів для проведення інтенсифікації видобування нафти і газу, капітального ремонту нафтових і газових свердловин. Розглядаються питання проектування гумових виробів нафтогазопромислового обладнання, систем гідроприводу обладнання. Вивчаються технічні засоби для реалізації прогресивних технологій ремонту свердловин: колтюбінгові та снабінгові установки, устьове та противикидне обладнання для робіт під тиском.
 
Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями, набуття вмінь і навичок, необхідних для подальшої ефективної професійної діяльності спеціаліста, занятого при проектуванні, виготовленні, випробуванні, ремонті, обслуговуванні нафтогазового обладнання.
В результаті вивчення студенти повинні:
знати: структуру та зміст системи технічного обслуговування та планового ремонту бурового обладнання; структуру ремонтних підрозділів галузі, їх задачі та функції; перелік і зміст технічної документації на проведення ремонтних робіт; методи і засоби технічного діагностування та контролю технічного стану бурового обладнання; визначення та структуру робіт, що виконуються при технічному обслуговуванні, плановому ремонті та позапланових ремонтах нафтогазового обладнання; раціональні високоефективні технології ремонту бурового обладнання з метою підвищення його довговічності і ефективності  використання; структуру робіт, які виконуються при технічному обслуговуванні, планових та позапланових ремонтах бурового обладнання.
вміти: організовувати раціональні технології ремонту бурового обладнання з метою забезпечення необхідного ресурсу; виконувати розрахунки тривалості ремонтного циклу бурового обладнання; розраховувати і проектувати ремонті дільниці в підрозділах управлінь бурових робіт; вести облік і розраховувати норми витрат обладнання та запасних частин; оцінювати поточний технічний стан бурового обладнання та розробляти заходи з підвищення ресурсу його роботи; проводити вибір оптимальної технології зміцнення та відновлення окремих деталей бурового обладнання при ремонті. 
 
 
Розглядаються питання випробування бурового та нафтогазопромис-лового обладнання, як найбільш достовірного способу перевірки його технічного стану. Вивчаються та розробляються методики випробування обладнання на всіх стадіях його життєвого циклу: в процесі виготовлення, до і після монтажу, під час експлуатації та ремонту, з метою сертифікації.
 
 
 
 

 

Українська