Захист дисертацій

Захисти дисертацій за 2014 р.

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1.

Шуфнарович Мар'яна Антоніївна – асистент кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

ІФНМУ
К.т.н.

Д 20.052.03

05.13.07
– автоматизація процесів керування
Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні об’єктами природокористування
Горбійчук М.І.
– д.т.н., професор, зав. кафедри КСМ (ІФНТУНГ)
1. Мещеряков Л.І.
– д.т.н., професор, проф. кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем (Нац. гірничий університет)
2. Пістун Є.П.
– д.т.н., професор, зав. кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів ( НУ «Львівська політехніка»)

 

30.10.2014р.
 
о 1400 год.
у конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ

Завідувач відділу підготовки фахівців вищої кваліфікації   В. Р. Процюк

Захисти дисертацій за 2015 р.

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1.

Назаренко Ігор Вікторович 

директор департаменту автоматизації та зв'язку ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"

 

К.т.н.

Д 20.052.03

05.13.07
– автоматизація процесів керування
Моделі і методи побудови автоматизованих систем керування компресорними станціями на основі уніфікованих апаратно-програмних засобів
Николайчук М. Я.
- к. т. н., доц. каф. КТСУіА (ІФНТУНГ)
1.  Рудакова Г. В.  
- д. т. н., доц., професор кафедри технічної кібернетики (Херсонський національний технічний університет, м. Херсон)
2. Єпіфанов Ю. М. 
- д. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник Інституту Сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків)

 

04.12.2015р.
 
о 1100 год.
у
конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ

Завідувач відділу підготовки фахівців вищої кваліфікації   В. Р. Процюк

Захисти дисертацій за 2016 р.

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1.

Слабінога Мар'ян Остапович

К.т.н.

Д 20.052.03

05.13.07
– автоматизація процесів керування
Інформаційне та програмне забезпечення ідентифікації технічного стану газоперекачувального агрегату як об'єкта керування
Горбійчук М.І.
– д.т.н., професор, зав. кафедри КСМ (ІФНТУНГ)
1. Мещеряков Л.І.
– д.т.н., професор, проф. кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем (Нац. гірничий університет)
2. Филипчук Л. В. - к. т. н. доц. кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет водного господарства та природокористування)

 

8.09.2016р.
о 1200 год.
у
конференцзалі
бібліотеки ІФНТУНГ
 
 
 
2. Гуменюк Тарас Володимирович К.т.н.

Д 20.052.03

05.13.07
– автоматизація процесів керування
 
Оптимальне керування процесом поглиблення нафтогазових свердловин в умовах невизначеності
Горбійчук М.І.
– д.т.н., професор, зав. кафедри КСМ (ІФНТУНГ)

1. Алексєєв М. О.

- д. т. н., проф., декан факультету інформаційних технологій (ДВНЗ "Націрнальний гірничий університет") 

2. Суздаль В. С.

д.т.н., с. н. с., ведучий науковий співробітник відділу технології вирощування монокристалів (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)

 

3.11.2016

о 1300 год.

у 

конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

Завідувач відділу підготовки фахівців вищої кваліфікації   В. Р. Процюк

Захисти дисертацій за 2017 р.

з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1.

Лагойда Андрій Іванович

асистент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, ІФНТУНГ

кандидат технічних наук

Д 20.052.03

05.13.07 -
автоматизація процесів керування

Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням методів нечіткої логіки

Семенцов Георгій Никифорович -
 доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій,
ІФНТУНГ
1.Рудакова Ганна Володимирівна - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічної кібернетики (Херсонський національний технічний університет)
2.Филипчук Леонід Вікторович -  кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет водного господарства та природокористування)
08.06.2017р.
о 1100 год.
у
аудиторії 7101
(корпус 7) ІФНТУНГ

Завідувач відділу аспірантури і докторантури   В. Р. Процюк

Захисти дисертацій за 2018 р.

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові,

посада

Науковий ступінь

Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант)

Офіційні опоненти

Дата та місце захисту

1.

Гарасимів Віра Михайлівна

інженер інформаційно-обчислювального центру, ІФНТУНГ

кандидат технічних наук

Д 20.052.03

05.13.07 -

автоматизація процесів керування

Ідентифікація та контроль параметрів двоступеневого нагнітача природну газу із використанням методів штучного інтелекту

Горбійчук Михайло Іванович 

 доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж,

ІФНТУНГ

1.Мещеряков Леонід Іванович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»)

2.Филипчук Леонід Вікторович -  кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій (Національний університет водного господарства та природокористування)

04.10.2018р.

о 1000 год.

у

конференцзалі ІФНТУНГ

рішення спецради затверджено наказом МОН від 18.12.2018 р.      № 1411

2.

Копистинський Лев Олександрович

кандидат технічних наук

Д 20.052.03

05.13.07 -

автоматизація процесів керування

Автоматизація процесу керування навантаженням електробурів з використанням методу коригування структури системи

 Дисертація

 Автореферат

Семенцов Георгій Никифорович -

 доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій,

ІФНТУНГ

1.Рудакова Ганна Володимирівна - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічної кібернетики (Херсонський національний технічний університет)

2. Суздаль Віктор Семенович -  д. т. н.,  старший науковий співробітник, завідувач лабораторії пристроїв для детектування іонізуючого випромінювання Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків)

04.10.2018р.

о 1400 год.

у

конференцзалі ІФНТУНГ

рішення спецради затверджено наказом МОН від 18.12.2018 р.      № 1411

3.

Фешанич

Лідія Ігорівна

кандидат технічних наук

Д 20.052.03

05.13.07 -

автоматизація процесів керування

Удосконалення інформаційного забезпечення системи антипомпажного захисту відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату на засадах штучного інтелекту

Семенцов Г.Н.

– д.т.н., професор, зав. кафедри АКІТ (ІФНТУНГ)

1. Северин В. П.

- д.т.н., професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій  (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків)

2. Цвіркун Л. І.

- к. т. н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро)

26.10.2018

о 1000 год.

у 

конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

рішення спецради затверджено наказом МОН від 18.12.2018 р.      № 1411

4.

Пашковський Богдан Васильович

кандидат технічних наук

Д 20.052.03

05.13.07 -

автоматизація процесів керування

Оптимальне керування процесом компримування природного газу в умовах незвизначеності

 

Автореферат

Дисертація

Горбійчук М.І.

– д.т.н., професор, зав. кафедри КСМ (ІФНТУНГ)

1. Алексєєв М. О.

- д. т. н., проф., декан факультету інформаційних технологій (НТУ «Дніпровська Політехніка»)

Відгук офіційного опонента

2. Суздаль В. С.

- д. т. н.,  старший науковий співробітник, завідувач лабораторії пристроїв для детектування іонізуючого випромінювання Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків)

Відгук офіційного опонента

26.10.2018

о 1400 год.

у 

конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

рішення спецради затверджено наказом МОН від 05.03.2019 № 308

5

Яремак Ірина Ігорівна

– асистент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки ІФНТУНГ

кандидат технічних наук

Д20.052.03

 

05.13.07– автоматизація процесів керування

 

БАГАТОЦІЛЬОВА ОПТИМІЗАЦІЯ УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОПРОВОДІВ

Автореферат

Дисертація

Костишин В.С.

– д.т.н., професор,

 зав. кафедри електроенергетики,

електротехніки та електромеханіки

 (ІФНТУНГ)

 

1. Ляшенко С. О.

– д.т.н., доцент, професор, кафедри безпеки життєдіяльності та права
(Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків)

Відгук офіційного опонента

2. Кріль С.О.

– к.т.н., керівник відділу автоматизації (ТОВ ”Робітня”, м. Львів).

Відгук офіційного опонента

22.11.2018р.

 

о 1000 год.

у конференцзалі

бібліотеки 

 

рішення спецради затверджено наказом МОН від 05.03.2019 № 308

Завідувач відділу аспірантури і докторантури   В. Р. Процюк

Захисти дисертацій за 2019 р.

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові,

посада

Науковий ступінь

Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант)

Офіційні опоненти

Дата та місце захисту

1.

Поварчук Дмитро Дмитрович

інженер кафедри комп'ютерних систем і мереж, ІФНТУНГ

кандидат технічних наук

Д 20.052.03

05.13.07 -

автоматизація процесів керування

Розроблення математичної моделі та синтез автоматичної системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти

 

Автореферат

Дисертація

Горбійчук Михайло Іванович 

 доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж,

ІФНТУНГ

1. Купін Андрій Іванович - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, Криворізький національний університет.

Відгук офіційного опонента

2. Шоловій Юрій Петрович - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування, Національний університет «Львівська політехніка».

Відгук офіційного опонента

 

19.03.2019 р.

о 1000 год.

у

конференцзалі ІФНТУНГ

рішення спецради затверджено наказом МОН від 20.06.2019 № 872

2.

Іванчук Василь Вікторович

кандидат технічних наук

Д 20.052.03

05.13.07 -

автоматизація процесів керування

Автоматизація процесу брагоректифікації у спиртовому виробництві

 

Автореферат

Дисертація

Древецький Володимир Володимирович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій,

Національний університет водного господарства та природокористування

1.Рудакова Ганна Володимирівна - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічної кібернетики (Херсонський національний технічний університет)

Відгук офіційного опонента

2. Суздаль Віктор Семенович -  д. т. н.,  старший науковий співробітник, завідувач лабораторії пристроїв для детектування іонізуючого випромінювання Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків)

Відгук офіційного опонента

19.03.2019 р.

о 1300 год.

у

конференцзалі ІФНТУНГ

рішення спецради затверджено наказом МОН від 20.06.2019 № 872

Завідувач відділу аспірантури і докторантури   В. Р. Процюк

 

 

 

Українська