Загальна інформація, мета і завдання інституту

Додаткова інформація: 
     Інститут післядипломної освіти – навчально-методичний, навчально-організаційний і науково-дослідний підрозділ ІФНТУНГ, створений для практичного втілення концепції вищої багатоступеневої інженерно-технічної освіти та неперервної фахової підготовки за всіма базовими спеціальностями університету. До складу інституту післядипломної освіти (ІПО) входять навчальний та методичний сектори, лабораторія комп’ютерної підготовки видань, тренажерний буровий центр. Інші підрозділи університету, в тому числі факультети, кафедри, відділи та служби структурно до складу ІПО не входять, однак координують свою діяльність з дирекцією інституту з питань перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців, сертифікації персоналу, проведення короткотермінових навчальних курсів, а також з питань планування діяльності, організації провадження навчального процесу, фінансування та звітності. ІПО здійснює свою діяльність на основі Статуту університету відповідно до чинного законодавства України про освіту та інших нормативно-правових актів держави. 
       ІПО удосконалює договірну роботу із основними замовниками освітніх послуг інституту, вивчає та аналізує потреби галузевих підприємств з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. Проводиться систематичний перегляд та вдосконалення програм підвищення кваліфікації, напрямів і тематики короткострокових семінарів та курсів. Важливим напрямом діяльності є сприяння спеціальним кафедрам у підготовці і видавництві навчально-методичної літератури. ІПО займається вивченням та аналізом міжнародних ринків освітніх послуг, розширенням обсягів надання послуг зарубіжним громадянам та організаціям, науково-теоретичним узагальненням, аналізом та оцінкою результативності і ефективності всіх видів післядипломної освіти, розробкою науково-методичних рекомендацій з їх удосконалення, формуванням пропозицій і рекомендацій з модернізації. 
 
Метою діяльності інституту є задоволення потреб неперервного розвитку людських ресурсів нафтогазової та інших соціально-економічних систем національного господарства шляхом надання послуг у сфері формальної, неформальної та інформальної освіти.
 
Діяльність ІПО здійснюється за такими напрямами:
– перепідготовка фахівців (надання послуг з отримання другої вищої освіти) за всіма ліцензованими кафедрами університету спеціальностями;
– підвищення кваліфікації фахівців за широким спектром спеціальностей та напрямів, потреба в яких формується на підприємствах галузі і регіону;
– організація і проведення різноманітних навчальних заходів засобами неформальної та інформальної освіти на замовлення підприємств, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності та органів влади;
– наукові дослідження за напрямом неперервного інтелектуального розвитку людини та інтелектуалізації її діяльності за соціально-економічноекологічними критеріями.
 
Серед завдань діяльності інституту — організація та проведення навчального процесу за такими напрямами:
– перепідготовка, підвищення кваліфікації слухачів, короткотермінові спеціалізовані навчальні курси;
– координація роботи кафедр університету щодо організації та забезпечення високої якості навчального процесу за всіма напрямами діяльності;
– залучення до навчального процесу висококваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів, сприяння підвищенню кваліфікації кадрів університету; впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій, у тому числі технології дистанційного навчання;
– використання інструментарію неформальної та інформальної освіти для задоволення потреб підприємств, установ та організацій у забезпеченні інтелектуального розвитку їх персоналу.
 
До головних завдань з підвищення рівня неперервної освіти в умовах становлення і розвитку економіки, які вирішує ІПО належать:
– вивчення та впровадження інноваційних технологій навчання дорослих, їх наукового, інформаційного  і методичного забезпечення; поєднання традицій них та інноваційних методів підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовки через модифікацію і модернізацію навчального процесу шляхом запровадження технологій індивідуального навчання (менторіг, коучинг, баддінг, шедоуінг тощо), екстернатного, дистанційного Е-навчання (вебінари, повсюдне, мобільне, ігрове та ін.), виїзних семінарів і курсів без відриву від виробничого процесу; диференціація змісту навчання на замовлення зустрічно погоджених програм підвищення кваліфікації персоналу всіх категорій (управлінського та виконавчого);
– розроблення програм підвищення кваліфікації, зміст яких враховує попередньо і спільно ідентифіковані проблемні питання в організації ефективної діяльності конкретних підприємств галузі;
– постійне оновлення змісту навчальних програм, робочих навчально-тематичних планів і навчальних занять з попереднім вивченням запитів та потреб майбутніх слухачів у техніко-технологічних, фінансово-економічних, юридично-організаційних складових виробництва; можливості розробки і реалізації індивідуальних освітніх траєкторій слухачів ІПО від підвищення кваліфікації або отримання другої освіти до подальшого навчання в магістратурі, аспірантурі і докторантурі університету;
– формування у слухачів сучасного гармонізованого стилю мислення, характерними ознаками якого є: системність, гнучкість, динамізм, науковість, концептуальність, конструктивізм, перспективність, толерантність, співробітництво; демонстрація слухачам реальних успішних результатів практич ного використання теоретичних знань та узагальнення життєвого досвіду; оволодіння слухачами ефективними стратегіями, технологіями та техніками життєтворчості і самореалізації в професійній діяльності та соціальному середовищі шляхом поєднання та взаємодоповнення професійного і особистісного зростання з мотивацією безперервного саморозвитку; виявлення та доопрацювання тих складових професійної діяльності, які не були засвоєні раніше, напрацювання прийомів компенсації чи подальшого розвитку якостей, які були засвоєні раніше, напрацювання прийомів компенсації чи подальшого розвитку якостей, які були недостатньо сфор мовані;
– створення слухачами власної системи професійної активності, в якій органічно поєднуються індивідуальні якості та вимоги норм і регулювань внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.
Українська