Кафедра фізичного виховання і спорту

Адреса

вул. Карпатська, 15, м.Ів-Франківськ 76019, кімната 201 Телефон: (0342) 72-71-75 E-mail: sport@nung.edu.ua

  3 ЗАВДАННЯ Й ОБОВ’ЯЗКИ 3.1 Кафедра безпосередньо забезпечує за своїм профілем: - проведення навчального процесу за певними формами навчання (денну), за формами організації навчального процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) і за видами навчальних занять (лекції, практичні та індивідуальні заняття) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до Робочого навчального плану певної спеціальності (форма № Н-3.02 ), Програм навчальних дисциплін (форма № Н-3.03 ) та Робочих програм навчальних дисциплін (форма № Н3.04 ); - якість навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти, нормативних документів з організації навчального процесу та вимог системи управління якістю; - розроблення Навчальних (форма № Н-3.01 ) і Робочих навчальних планів (форма № Н-3.02 ) для всіх напрямків підготовки ІФНТУНГ ГСЕ – 1.06 Гуманітарної та соціальної економічної підготовки; - удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології, виробництва та міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри; - розроблення і впровадження в навчальний процес нових технічних засобів навчання тощо; - видання підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій іншої навчальної літератури та пакетів прикладних програм; - розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання модульних робіт) та рейтингових систем оцінювання; - удосконалення методів оцінювання якості навчального процесу, проведення заліків, участь у проведенні ректорського контролю;  6 - організацію та контроль проведення науково-педагогічними працівниками кафедри занять, практик тощо; - визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри; - заходи з підвищення педагогічної майстерності викладачів; - обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань; - підготовку та видання публікацій (монографії, словники, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо); - встановлення творчих зв’язків з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, галузевими установами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними); - висвітлення результатів діяльності кафедри через засоби внутрішнього інформування університету та засоби масової інформації, у т.ч. з використанням мережі Інтернет. 3.2 Кафедра організовує проведення: - навчального процесу за своїм профілем; - обмінних практик зі спорідненими кафедрами інших університетів; - наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, виставок тощо, у т.ч. міжнародних. - змагань обласного, Всеукраїнського та Міжнародного значення. 3.3 Кафедра може безпосередньо виконувати чи бере участь у виконанні науково-дослідних та/або дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) за профілем кафедри, а саме: - проводить пошукові (ініціативні) дослідження, їх перевірку та експериментальну апробацію; - готує звіти з НДДКР та з наукової роботи кафедри; - сприяє впровадженню результатів НДДКР у виробництво та в навчальний процес. 7 3.4 Кафедра бере участь: - у заходах з профорієнтації та залучення осіб на навчання за напрямами підготовки і спеціальностями кафедри* ; - у розробці й актуалізації інформаційних пакетів інституту гуманітарної підготовки та державного управління щодо діяльності кафедри; - у наукових семінарах, конференціях, виставках; - у підготовці охоронних документів на створені її працівниками об’єкти інтелектуальної власності; - у Всесвітній, Всеукраїнській та обласній універсіадах, спортивних іграх, чемпіонатах різного значення та міжнародних змаганнях. 3.5 Кафедра сприяє: - реалізації заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір; - впровадженню прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання; - використанню творчого потенціалу науково-педагогічних працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, технології; - перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників кафедри; - створенню умов для професійного росту студентів і співробітників кафедри, задоволенню потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку; - підвищенню духовного та культурно-освітнього рівня молоді. Крім цього, кафедра сприяє залученню студентів до наукової роботи: - здійснює керівництво студентами, які беруть участь у виконанні НДДКР, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах; - готує студентів до участі у міжнародних і Всеукраїнських олімпіадах, універсіадах та змагань. 3.6 Кафедра у межах своєї діяльності: 8 - готує документи, пов’язані з функціонуванням кафедри і навчальним процесом; - розподіляє (на засіданні кафедри) внутрішні обов’язки чи певні напрями роботи між працівниками кафедри; - перевіряє виконання навчальних планів та засвоєння студентами вивченого матеріалу; - контролює дотримання вимог охорони праці і пожежної безпеки.