Загальна інформація

Додаткова інформація: 

Термін навчання складає п’ять років, а для випускників середніх спеціальних закладів з відповідних спеціальностях він скорочений на 1-2 роки.
   Без вступних іспитів за результатами співбесіди можуть бути зараховані особи, які мають відповідну до обраної спеціальності середню спеціальну освіту і працюють за обраною спеціальністю не менше одного року (мається на увазі останнє місце роботи із записами у трудовій книжці). Метою проведення співбесіди є виявлення рівня знань із профілюючих дисциплін, необхідних для успішного навчання у ЗВУ.

Напрями підготовки (спеціальності), за якими готуються фахівці у Інституті економіки та менеджменту, є базовими, узагальнюючими стосовно об’єктів економічної діяльності інших спеціальностей. Сучасний ринок праці вже зорієнтований на особливу потребу роботодавців щодо випускників цих спеціальностей, відреагувавши на таку обставину. 

Спеціальність "Економіка" орієнтує випускника на створення і розгортання власної справи. Практично в Україні, крім ІФНТУНГ, немає цільового вищого навчального закладу, який би готовив фахівців-економістів з глибоким вивченням технології будівництва свердловин, видобування, транспортування та переробки нафти і газу. Тому протягом багатьох років з підприємств галузі направляються на навчання студенти згідно укладеної трьохсторонньої угоди. З кожним роком кількість таких студентів в інституті зростає.

Спеціальність "Облік і оподаткування" була ліцензована в 1995 році, а в 2002 році пройшла акредитацію на 4-й рівень. Важливість цілей спеціальності в суспільстві не викликає сумнівів: мета будь-якої діяльності-отримання прибутків. Безумовно, прибутки є результатом праці, але їх розмір залежить також від правильно організованого обліку доходів і витрат. Крім того, в суспільстві, побудованому на різних формах власності, виникає необхідність достовірної інформації про реальний фінансовий стан компаній, тому їх звітність повинна підтверджуватися бухгалтерами високого рівня кваліфікації - незалежними аудиторами. Право підтверджувати звітність суб'єктів підприємницької діяльності є виявом високої довіри до цієї спеціальності у всьому світі.

Забезпечення сталого економічного росту економіки є неможливим без наявності достатньо чисельного корпусу молодих і кваліфікованих управлінців в усіх без виключення сферах ділової і соціальної активності її населення. Це ж стосується і такої стратегічно важливої для України нафтогазової галузі. Тому в Інституті  ведеться підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент». Випускники даної спеціальності володіють знаннями і навиками за напрямками організаційного, виробничого, фінансового, інвестиційного, інноваційного, корпоративного, стратегічного і кризового менеджменту, підприємництва, маркетингу, управління персоналом, матеріальними і трудовими ресурсами та багатьма іншими сучасними дисциплінами, які є необхідними складовими успішного і результативного управління будь-яким підприємством, установою чи організацією в усіх без виключення сферах господарської діяльності. Саме тому національна економіка, що утворена багатьма підприємствами та організаціями, потребує такого менеджменту, який би забезпечував її системний розвиток, оскільки економічне управління на мікро- та макрорівні здійснюють менеджери-професіонали, передовсім широкого профілю, які здатні управляти знаннями підприємств та організацій.

Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування" ліцензована у 2003 році. В умовах реформування економічно важко переоцінити важливість, значення та роль процесу підготовки фахівців для фінансової сфери на макроекономічному та регіональному рівнях, який охоплює державні фінанси, зокрема, бюджетну, податкову і банківську систему, діяльність на ринку цінних паперів, позичкових капіталів та страхових послуг, організацію контролю за мобілізацією та використанням фінансових ресурсів держави. Діяльність підприємств галузі, в тому числі нафтогазової, в умовах ринкової економіки вимагає визначення і досягнення мети, а саме - одержання прибутку, що неможливе без ефективної роботи фінансистів. 

Проблема підготовки спеціалістів високого рівня однаково важлива як для студентів, так і для професорсько-викладацького складу Інституту економіки та менеджменту. Вже зараз навчальний процес у Інституті проводиться за найсучаснішими методиками. Окрім лекційно-семінарських та практичних занять, використовується ігрове моделювання типових практичних ситуацій, проблемні дискусії, груповий тренінг, постійно вдосконалюються навчальні плани, методика підготовки. 

Колективи випускних кафедр Інституту економіки та менеджменту сформували особливе ставлення до фахових дисциплін, яке полягає в такому:

- фахові дисципліни є авторськими розробками викладачів випускних кафедр;

- змістове наповнення дисциплін поєднано з найсучаснішими інтерактивними технологіями навчання: бізнес-симуляціями, кейсами, тренінгами;

- посилена науково-дослідницька підготовка; 

- процес навчання супроводжується ознайомленням з найновішими науковими доробками вчених та результатами власних досліджень студентів;

- створена унікальна можливість розробки реального консультаційного проекту для конкретного підприємства.

На всіх кафедрах Інституту економіки та менеджменту діє система залучення і підготовки студентів до науково-дослідної діяльності, що дає продуктивні результати: щорічно студенти виступають на науково-практичних конференціях, використовують елементи науково-дослідних робіт при виконанні дипломних проектів, беруть участь у всеукраїнських і міжнародних олімпіадах.

Продуктивно навчати майбутніх фахівців тому, яким чином упроваджувати у діяльність компаній менеджмент та економіку знань, що виключно сприяє їхній успішності в новій економіці – це значить використовувати технології управління знаннями в діяльності університету в цілому та Інституту економіки та менеджменту зокрема.

 

 

Українська