Наукова діяльність кафедри


Керівником наукових робіт кафедри є завідувач кафедри КСМ професор Горбійчук М.І. Виконувалась держбюджетна міжкафедральна науково-дослідна робота К 8/2011 “Синтез комп’ютерних систем та розробка програмного забезпечення для об’єктів нафтогазового комплексу” (№ держ. реєстрації РК 0111U 005890), науковий керівник доктор технічних наук, професор Горбійчук М.І.

За період 2011- 2013 рр. викладачами кафедри опубліковано 69 статей та доповідей, з них 25 у фахових виданнях.

На кафедрі ведеться наукова робота зі студентами. Результати проведених досліджень і виконаної роботи використовуються у навчальному процесі, зокрема при викладанні дисциплін: “Числові методи і моделювання на ЕОМ”, “Алгоритми і методи обчислень”, “Комп’ютерні мережі”; у магістерських роботах студентів кафедри та на основі даних досліджень захищено дисертації на отримання наукового ступеня кандидата технічних наук. Пройшли апробацію на 3-тій науково-практичній конференції студентів і молодих вчених “Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання”, 29-30 листопада 2011, ІФНТУНГ та 24-ій студентській науково-технічній конференції, 23-27 квітня 2012р., ІФНТУНГ, у якій приняли участь 8 студенів та Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів “Сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення комп’ютерних систем”, Кіровоград, та 25–ій студентській науково – технічній конференції, 22-25 квітня 2013 р., ІФНТУНГ, у яких прийняли участь 8 студентів, за результатами яких надруковані збірники тез доповідей. Надруковано у співавторстві зі студентами 9 статей.

Студенти активно залучаються до наукової роботи. На кафедрі проводиться науково-дослідна робота з підвищення ефективності роботи, безпеки комп’ютерних систем та мереж. Щорічно професорсько-викладацький склад, аспіранти, що закріплені за кафедрою, студенти беруть участь у науково-дослідній роботі, семінарах кафедри.

Студенти, які навчаються на кафедрі, регулярно беруть участь та є переможцями обласних та всеукраїнських олімпіад й конкурсів з програмування та комп'ютерної техніки.

Вчені кафедри спільно з аспірантами й студентами старших курсів  проводять теоретичні дослідження, практичні розробки в області надійних та безпечних комп'ютерних технологій для критичних і комерційних додатків, регулярно беруть участь в організації та проведенні національних і міжнародних конференцій й проектів (TEMPUS).

При кафедрі діє аспірантура, де готуються спеціалісти вищої кваліфікації за двома спеціальностями:

05.13.07 – Автоматизація процесів керування (керівник, доктор технічних наук, професор Горбійчук М. І.);

05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти (керівник, доктор технічних наук, професор Николайчук Я. М.).

Зараз в аспірантурі навчається шість аспірантів. Серед них три аспіранти з відривом від виробництва навчаються за спеціальністю 05.13.07, інші – за спеціальністю 05.13.05.

Ведеться робота зі сворення філії кафедри на фірмі “BVBLogic”, яка буде завершена в 2013/2014 навчальному році. Кафедра підтримує зв’язок з такими фірмами: ТЗоВ “ІТС”, “СофтСерв”, “Ланет”, де студенти проходять виробничу практику.

Ведеться співпраця кафедри з інститутами НАН України:

- Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України – проф. Задірака В. К.

- Карпатським державним центром інформаційних засобів і технологій Технічного центру Національної академії наук України – проф. Николайчук Я. М.

- Інститутом проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем Національної академії наук – доц. Чирка М. І.

За останні роки розвиваються зв’язки кафедри комп’ютерних систем із зарубіжними ВНЗ, зокрема із Люблінським політехнічним університетом і професором Wlodzimier Garbarczuk.

Викладачі і аспіранти та студенти кафедри співпрацюють із багатьма ІТ-компаніями, зокрема BVBLogic, SoftServ, Softjourn-Ukraine, Eleks, які займаються розробкою та тестуванням програмного забезпечення. Результати співпраці використовуються при синтезі програмного забезпечення комп’ютерних систем для об’єктів нафтогазового комплексу.

Українська