Матеріальне забезпечення кафедри

За допомогою державного фінансування та спонсорів в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) створено сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє організувати на високому рівні освітню та наукову діяльність.

В університеті створені всі умови для забезпечення навчального процесу студентів в повному його обсязі. В усіх навчальних корпусах університету обладнані приміщення, необхідні для проведення поточних лекцій з кількістю студентів від 25 до 200 студентів, практичних, лабораторних занять від 15 до 30 студентів, комп’ютерні класи та спортивні зали, необхідні для роботи студентів в аудиторний час та час самостійної роботи студентів. Аудиторії та лабораторії оснащені згідно з вимогами навчальних планів і програм. Це дає можливість проводити лекційні, лабораторні та практичні заняття на високому професійному рівні.

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Матеріально-технічна база кафедри «Комп’ютерних систем і мереж» розміщена в корпусі № 1 ІФНТУНГ. Приміщення кафедри знаходяться на четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі.

За випусковою кафедрою «Комп’ютерних систем і мереж», що здійснює підготовку здобувачів за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія», наказом ректора «Про закріплення приміщень» від 31.09.2018 р. № 204 закріплено 6 навчальні аудиторії загальною площею 362 м2. Із них дві аудиторій оснащені мультимедійними засобами, що становить 33,3%, що більше нормативного значення 30%.:

Крім власних спеціалізованих аудиторій та комп’ютерних класів, кафедра «Комп’ютерних систем і мереж» використовує також ряд навчальних та спеціалізованих аудиторій університету.

Приміщення навчальних та навчально–дослідницької лабораторій використовується для виконання науково–дослідних робіт, дисертаційних досліджень, а також для науково–дослідної роботи студентів. У аудиторіях №1014 й №1015б, що закріплені за кафедрою комп’ютерних систем і мереж, проводяться індивідуальні та групові консультації, виконується науково–дослідна робота зі студентами, здійснюється підготовка робіт для участі у конкурсах.

З метою забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» додатковими інтелектуальними та матеріально–технічними ресурсами у навчальному процесі будуть задіяні відповідні ресурси частини інших кафедр ІФНТУНГ.

Науково-педагогічний персонал, який проводить навчальний процес, на належному рівні забезпечений приміщеннями для постійної роботи в міжлекційний період та позааудиторний час, де для кожного викладача обладнані окреме робоче місце.

Технічне оснащення навчального процесу повністю забезпечує проведення усіх видів навчальних занять за 123 «Комп’ютерна інженерія».

 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій

В цілому навчальний процес у ІФНТУНГ забезпечений необхідною кількістю сучасної обчислювальної техніки. У навчальному корпусі, де відбуватимуться заняття студентів з підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія», експлуатуються локальні мережі, які підключені до провайдера INTERNET та з’єднані із загальноуніверситетською мережею університету. Продовжується реалізація програми по впровадженню новітніх цифрових технологій – Wi–Fi доступ до мережі Internet. Крім того, безпосередньо у комп’ютерних класах є сканери, принтери, що використовуватимуться студентами для власних потреб, пов’язаних з навчальним процесом. Лабораторії, кабінети та аудиторії ІФНТУНГ відповідають вимогам навчальних планів, обладнані усіма необхідними приладами. Комп’ютерне обладнання кабінетів та лабораторій за допомогою відповідних програм використовується для забезпечення викладання спеціальних дисциплін.

Спеціалізовані комп’ютерні класи, що використовуються кафедрою, паспортизовані та оснащені протипожежними засобами. Для проведення навчального процесу на .кафедрі обладнано два сучасні комп’ютерні класи на 30 посадочних місць

Заняття у складі підгруп передбачені розкладом занять на відповідний навчальний рік. Рознесення у часі і ділення на підгрупи дозволяє забезпечити необхідну кількість робочих місць при проведенні занять згідно начального плану підготовки фахівців зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

Для забезпечення виконання начального плану зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» використовується обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій. Лабораторії серверних технологій 1014 та комп’ютерних мереж 1015б кафедри комп’ютерних систем і мереж обладнані сучасними ПЕОМ 2018 - 2021 р.. До складу лабораторії 1015б входять 8 робочих місць, на яких може бути забезпечено дослідження у складі підгруп шляхом моделювання різноманітних комп’ютерних систем та мереж за дисциплінами, що наведені у таблиці. На базі лабораторій 1014 та 1015б проводяться, окрім лабораторних занять, консультації до курсових та дипломних робіт та наукова робота студентів.

Для проведення фізичного моделювання використовуються фрагменти обладнання відповідних комп’ютерних систем і мереж у спеціалізованих лабораторіях, що обладнані відповідними засобами вимірювання. Студенти мають можливість навчатися в сучасній лабораторії «Комп’ютерних мереж» на базі мереженого обладнання компанії D-LINK. Використовуючи наявне спеціалізоване обладнання, комплектується певна кількість робочих місць для лабораторних занять, що уможливлює проведення досліджень бакалаврами на одному робочому місці у кількості не більше, ніж 4 особи.

Для забезпечення навчального процесу використовується наступне програмне забезпечення:

-        Операційні системи Ubuntu Linux та Microsoft Windows

-        Офісні пакети Microsoft Office та Libre Office

-        Інтегровані середовища розробки ПЗ: Microsoft Visual Studio Express, Lazarus

-        Математичні пакети Scilab, Octave та LIONoso

-        Текстові редактори Sublime, Visual Studio Code, Atom

-        Cерверне ПЗ MySQL Server, PostgreSQL Server, Apache

-        Графічні редактори GIMP, Inkscapе

-        Система 3D-моделювання Blender

-        Системи автоматизованого проектування Compass, TinyCAD, Micro-Cap, Circuit Maker, FreePCD

-        Системи імітаційного моделювання Circuit Maker,  NetCracker Professional, GNS

-        Система віртуалізації VirtualBox.

Крім того, використовуються спеціалізовані програми, що розроблені кафедрою.

Дві лекційні аудиторії (1412, 1414 навч. корпус №1) забезпечуються мультимедійним обладнанням на час проведення занять. На кафедрі створено можливість розробки сучасних цифрових елементів спеціалізованих комп’ютерних систем з використанням мікроконтролерів AVR на платформі Arduino.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу (навчальні приміщення, спеціалізовані кабінети, комп’ютерні класи, мультимедійне обладнання тощо) відповідає вимогам і потребі до проведення лекційних і лабораторних занять, у т.ч. в дистанційному режимі.

Наявність спеціалізованого програмного забезпечення та необмежений відкритий доступ до Інтернет-мережі в спеціалізованих комп’ютерних класах кафедри дозволяє набути здобувачам необхідних практичних компетенцій та навичок. В цілому склад обладнання, що використовується при підготовці фахівців за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». є достатнім для провадження освітньої діяльності.

Лабораторні і практичні роботи повністю забезпечені обладнанням, приладами і інструментами.

Українська