2. Загальна інформація

Відкриття кафедри пов’язане з потребою західного регіону України в спеціалістах з підприємництва та маркетингу високої кваліфікації.

Ринкові перетворення в Україні в цілому та у галузях народного господарства викликали нагальну потребу пошуку нових підходів щодо управління маркетинговою діяльністю на макрорівні з врахуванням галузевих особливостей. В цьому контексті особливо актуальною є підготовка фахівців, здатних формувати та створювати нові специфічні механізми на галузевому та регіональному рівнях.

Необхідність реалізації магістерських програм за цією спеціальністю визначається потребою застосування у підприємницькій діяльності маркетингових рішень, неординарних підходів, які ґрунтуються на глибокому вивченні ринку та потреб споживачів, а також новітніх систем управління майбутнім підприємства для забезпечення тривалого конкурентного існування, до яких відноситься контролінг, що продиктовані стрімким розвитком та зміною умов функціонування підприємств в Україні загалом та нафтогазової галузі зокрема.

Науково-педагогічні працівники кафедри вбачають своєю основною метою підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців сферах підприємництва, торгівлі та маркетингових комунікацій, соціальної відповідальності, розподілу продукції, мерчандайзингу, управління лояльністю та поведінкою споживачів.

Для підготовки фахівців залучаються висококваліфіковані викладачі випускної та інших кафедр університету.

Для інтенсифікації навчального процесу кафедрою виконана значна робота із створення фонду контрольних і комплексних кваліфікаційних завдань, на підставі яких проводиться оцінка знань студентів. Розроблені кваліфікаційні завдання відповідають сучасним вимогам до оцінки знань фахівців усіх рівнів в галузі підприємництва та маркетингу. Робочі програми, з врахуванням сучасних досягнень в галузі економічних знань і вирішенні економічних проблем, періодично оновлюються.

Викладачі кафедри велику увагу приділяють професійній підготовці студентів, яка передбачає не лише теоретичне навчання, але й оволодіння професійними значеннями і навичками на лабораторних та практичних заняттях.

До переліку дисциплін загальноекономічної та професійної підготовки студентів», що забезпечуються кафедрою включені: «Стратегічний маркетинг», «Методологія прикладних досліджень у маркетингу», «Маркетинговий менеджмент», «Соціальна відповідальність», «Бренд-менеджмент», «Світовий ринок товарів і послуг», «Маркетинг торгівельного підприємства», «Маркетингова діяльність у сучасних умовах», «Маркетингові дослідження», «Підприємницька діяльність» та інші.

Перелік дисциплін, які вивчають студенти та їх зміст в повній мірі відповідають вимогам нормативних документів та досягненню фахівцями рівня, що відповідає потребам держави, нафтогазової галузі та регіону. Причому механізми оновлення змісту навчання чітко відпрацьовані і містять обов’язковий перегляд на протязі двох навчальних років робочих навчальних програм, внесення до них змін, викликаних новими підходами до викладання тих чи інших дисциплін, новими методами та методиками планування, аналізу та управління, новими вимогами щодо того чи іншого етапу розвитку економіки.

Результатом діяльності фахівця з підприємництва буде створення, накопичення та системний аналіз інформаційних ресурсів, наукових знань та практичних навичок у галузі оцінювання результатів маркетингової діяльності суб’єктів господарювання нафтогазового комплексу, органів державної влади та всіх фінансових посередників, перетворення цих ресурсів та знань у відповідні управлінські рішення щодо забезпечення ефективності їх діяльності на всіх стадіях циклу функціонування.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з провідними навчальними закладами України, Міністерством освіти і науки України, органами державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідними організаціями, бізнес-центрами та центрами підтримки підприємництва, багатьма підприємствами та підприємцями. З метою підвищення конкурентних переваг випускників кафедри проведена сертифікація магістерської програми «Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві» Інститутом управлінського консультування Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана та Всеукраїнською асоціацією консультантів з управління «IMC Ukraine».

Бакалаври та магістри спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть брати участь у програмі кредитної мобільності (навчатися протягом семестру) з Поморською академією м.Слупськ (Польща), продовжити навчання в Краківській гірничо-металургійній академії імені Станіслава Сташиця за програмою подвійних дипломів.

Українська