Наукові праці працівників кафедри

 1. Василик О. Б. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу ПАТ «Укрнафта» в докризовий і кризовий періоди / О. Б. Василик // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки – Житомир, 2012. – №4(62). – С. 45-48. Фахове видання.
 2. Василик О. Б. Аналіз економічної сутності власного капіталу / О. Б. Василик, Я. Б. Сторож, Т. В. Савчук // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – С. 286-291 Іноземне видання, РИНЦ
 3. Василик О. Б. Аналіз відповідності вимогам МСБО 1 форм фінансової звітності за ПСБО 1 / Т. В. Савчук, І. В. Савчук, О. Б. Василик // Теорія та практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів, 15-17 травня 2013. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 206-208.
 4. Василик О. Б. Теоретико-методичні підходи до дослідження власного капіталу при обґрунтуванні економічної доцільності / О. Б. Василик, Я. Б. Сторож // Фінансова інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки : Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів, 7-8 листопада 2014. – Київ, 2014. – С. 23-25.
 5. Василик О. Б. Обґрунтування економічної доцільності власного капіталу при створенні підприємства / Б. Д. Сторож, О. Б. Василик, Я. Б. Сторож // Інноваційні економічні технології для розвитку підприємств, регіонів, країн : Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів, Дніпропетровськ, 24-25 жовтня 2014. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 78-80.
 6. Василик О. Б. Аналіз принципів обліку товарів торгівельного підприємства / О. Б. Василик, В. Р. Микитчук // Теорія та практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних  систем : V Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів, 20-22 травня 2015. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 55-56.
 7. Василик О. Б. Статистичні методи обробки інформації в маркетингових дослідженнях (на прикладі торгівельного підприємства) / О. Б. Василик, Я. Б. Сторож // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу : Міжнар. наук.-практ. конф. до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ : зб. матеріалів, 16-17 жовтня 2015. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 323-324.
 8. Василик О. Б. Інформатизація в нафтогазовому комплексі України як складова енергетичної та економічної незалежності / О. Б. Василик, Х. Підгородецька // Економіко–культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі : І Міжнар. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів, 15 – 19 лютого 2016.
 9. Малинка О. Я.  Бренд як елемент системи управління / О. Я. Малинка, А. О. Устенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – № 2(35), 2013. – С.221 – 230.
 10. Малинка О. Дослідження споживчих мотивацій на ринку закладів харчування студентів / О. Малинка, А. Устенко, Н. Гевка // Галицький економічний вісник. – 2013. – №4 (43). – С. 241 – 250.
 11. Малинка О. Я. Особливості дослідження поведінки споживачів на ринку закладів харчування студентів / О. Я. Малинка, А. О. Устенко, Н. І. Гевка // Бізнес Інформ. – 2014. – №1. – С. 148 – 153.
 12. Polyanska A. Knowledge Management as a Basis of Modern Development of the Companies / Alla Polyanska, Oksana Malynka // Journal of Eastern European and Central Asian Research. – 2014. – Vol 1, № 2. – P. 63 – 71. 
 13. Устенко А. О.  Принципи організаційної структуризації управління соціально-економічною системою / А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2014. – № 2(10). – С. 141 – 149.
 14. Комплексна модель системи управління ресурсами підприємства / [Устенко А. О., Перевозова І. В., Малинка О. Я., Обельницька Х. В.] // Сталий розвиток економіки. – 2015. – №2[27]. – С. 86 – 93.
 15. Карпець І. В. Базові конкурентні стратегії за моделлю п’яти сил М. Портера / І. В. Карпець, О. Я. Малинка // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій : Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 63 – 65.
 16. Стефанюк Н. М. Основні тенденції поведінки покупців у 2012 році / Н. М. Стефанюк, О. Я. Малинка // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій : Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 132 – 134.
 17. Фарбанець Ю. Проблеми та перспективи розвитку українських брендів / Ю. Фарбанець, О. Я. Малинка // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій : Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 144 – 147.
 18. Малинка О. Я. Оценка индивидуальности бренда / О. Я. Малинка // Economic and legal management procedures of overcoming the social crisis : Materials digest of the XXVII International Scientific and Practical Conference and the II stage of Championships in Research Analytics in economic sciences and management, juridical sciences. – London, 2012. – С. 160 – 163.
 19. Малинка О. Я. Формування бренду як складова маркетингової стратегії регіону / О. Я. Малинка // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи : Збірник матеріалів науково-практичної конференції. –  Павлоград, 2012. – С. 113 – 115.
 20. Устенко А. О. Системний підхід до оцінки логістичних потоків підприємства // А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Проблеми розвитку транспортних систем і логістики : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (14 – 16 травня 2013 р.). – Крим, Євпаторія, 2013. – С. 76 – 78.
 21. Малинка О. Я. Створення бренду туристичної Івано-Франківщини / О. Я. Малинка // Вчені Прикарпаття – сталому розвитку краю : Збірник тез доповідей обласної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 157 – 159.
 22. Ustenko A. O. Management model of an object as an integrative socioeconomic system / A. O. Ustenko, O. Y. Malynka // Solution of a social requirements and objective reality issues  in economical and juridical sciences : Materials digest of the XXXV International Research and Practice Conference. – London, 2013. – Р. 77 – 78. 
 23. Malynka O. Y. Brand Development Estimation / O. Y. Malynka // Dilemma of the era: scarce social resources, rules and mechanisms of their reproduction and exploitation : Materials digest of the XLI International Research and Practical Conference and the I stage of the Championship in management, economic and juridical sciences. – London, 2013. – С. 20 – 21.
 24. Устенко А. О. Системний підхід до оцінки логістичних потоків підприємства / А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Проблеми розвитку транспортних систем і логістики : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (14 – 16 травня 2013 р.). – Крим, Євпаторія, 2013. – С. 76 – 78.
 25. Malynka O. Holistic marketing as the modern concept of marketing science development / O. Malynka, A. Pyasta // Нафтогазова енергетика 2013 : Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (7 – 11 жовтня 2013 р.). – Івано-Франківськ, 2013. – С. 386 – 389.
 26. Malynka O. Y. Management process of strategy implementation / O. Y. Malynka, G. I. Pyskiv // The state, corporation and individual: correlation of rights, economic interests and ways of their realization : Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXV International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in Economic sciences and Management, Juridical sciences (October 10 – October 15, 2013). – London, 2013. – С. 38 – 40.
 27. Malynka O. Y. Brand Personality Estimate / O. Y. Malynka // Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26 – 27 вересня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 30 – 35.
 28. Малинка О. Я. Капітал бренду як конкурентна перевага підприємства // О. Я. Малинка // Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 – 28 березня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 96 – 98.
 29. Малинка О. Я. Проблеми та перспективи формування соціально відповідального бізнесу // О. Я. Малинка, Т. В. Лазарук // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20 – 22 травня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 183 – 184.
 30. Устенко А. О. Особливості використання географічних інформаційних систем в управлінні брендом підприємства / А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту (16 – 17 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 328 – 329.
 31. Устенко А. О. Інформатизація управління виробничими процесами : [монографія] / А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Факел, 2011. – 220 с.
 32. Устенко А. О. Уніфікована інформаційно-керуюча система управління : [монографія] / А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Креатив, 2012.  –  338 с.
 33. Устенко А. О. Управління інтегративною соціально-економічною системою підприємства (інформаційно-аналітичний аспект) : [монографія] / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 270 с.
 34. Устенко А. А. Концепция системного управления предприятием: информационный аспект : [монография] / А. А. Устенко, О. Я. Малинка. – Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. – 324 с.
 35. Устенко А. О. Управління інформаційним забезпеченням наукового процесу : [монографія] / А. О. Устенко, О Я. Малинка. –  Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 132 с.
 36. Устенко А. О. Теорія систем і системний аналіз в менеджменті : навчальний посібник / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 328 с. (лист №1/11-1599 від 06 лютого 2012 р.).
 37. Малинка О. Я. Бренд-менеджмент : навчальний посібник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 293 с.
 38. Малинка О. Я. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 348 с.
 39. Малинка О. Я. Міжнародний маркетинг : навчальний посібник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 328 с.
 40. Устенко А. О. Практикум системного менеджера / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 361 с.
 41. Малинка О. Я. Управління брендом в системі маркетингу : підручник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 308 с.
 42. Малинка О. Я. Економіка підприємства в системі менеджменту : навчальний посібник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 365 с.
 43. Устенко А. О. Основи системного аналізу в діяльності державного службовця : методичний посібник / А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, 2015. – 53 с.
 44. Устенко А. О. Управлінська діагностика : навчальний посібник / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 265 с.
 45. Устенко А. О. Інформаційний ідентифікатор в управлінні соціально-економічними системами / А. О. Устенко // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. – 2011. – Вип. 8. – С. 121–128.
 46. Устенко А. О. Організація документообігу на нафтогазовидобувних підприємствах / А. О. Устенко, І. І. Василик // Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка". – 2011. – №4 [23]. – С. 109 – 114.
 47. Устенко А. Діагностика рівнів управління нафтогазовидобувних підприємств / А. Устенко, І. Василик // Економічний аналіз. Збірник наукових праць за редакцією С. І. Шкарабана. – 2012. – Випуск 11, частина 3. –  С. 90 – 93.
 48. Устенко А. Розроблення підходів до оцінювання якості менеджменту організації / А. Устенко, А. Мельник // Галицький економічний вісник. – 2012. – №4(37). – С. 83 – 88.  
 49. Малинка О. Я.  Бренд як елемент системи управління / О. Я. Малинка, А. О. Устенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – № 2(35), 2013. – С. 221 – 230.
 50. Малинка О. Дослідження споживчих мотивацій на ринку закладів харчування студентів / О. Малинка, А. Устенко, Н. Гевка // Галицький економічний вісник. – 2013. – №4 (43). – С. 241 – 250.
 51. Малинка О. Я. Особливості дослідження поведінки споживачів на ринку закладів харчування студентів / О. Я. Малинка, А. О. Устенко, Н. І. Гевка // Бізнес Інформ. – 2014. – №1. – С. 148 – 153.
 52. Тимошенко Д. В. Шляхи гармонізації людських стосунків у контексті тімбілдінгу / Д. В. Тимошенко, А. О. Устенко // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – Рівне : Інститут Європейської інтеграції, 2013. – Вип. ХІХ(4)/СЕУ. – С. 212 – 219.
 53. Устенко А. О. Факторно-параметричний підхід до мотивації управлінської праці / А. О. Устенко, І. Р. Попадинець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 6. Частина 3. – С. 192–196.
 54. Устенко А. О. Зовнішня підсистема системи управління / А. О. Устенко // Вісник Одеського національного університету. Серія Економіка. – 2014. – Випуск 3/3, Том 19. – С. 20 – 25. 
 55. Устенко А. О. Цільова підсистема системи управління / А. О. Устенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 6. – С. 360 – 365.
 56. Устенко А. О. Функція "накопичення досвіду – пам'ять" і довготривалі моделі управління  соціально-економічними системами / А. О. Устенко // Галицький економічний вісник. – 2014. – №2(45) – С. 78 – 85.
 57. Устенко А. О. Система управління підприємством / А. О. Устенко // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 96 – 103.
 58. Устенко А. О. Структурно-функціональна модель процесу праці як основа уніфікації інформування і комунікацій в управлінні / А. О. Устенко // Моделювання регіональної економіки : збірник наукових праць. – 2014. – №1(23). – С.183 – 192.
 59. Попадинець І. Р. Дослідження мотивації управлінської праці на нафтогазових підприємствах / І. Р. Попадинець, А. О. Устенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4, Т.2 (216). – С. 159 – 162.
 60. Устенко А. О.  Система управління буровим виробництвом / А. О. Устенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2014. – № 1(9). – С. 40 – 47.
 61. Устенко А. О.  Принципи організаційної структуризації управління соціально-економічною системою / А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2014. – № 2(10). – С. 141 – 149.
 62. Устенко А. О. Функціональна підсистема управління буровими роботами / А. О. Устенко // Нафтогазова галузь України. – 2014. – №4. – С. 14 – 17.
 63. Комплексна модель системи управління ресурсами підприємства / [Устенко А. О., Перевозова І. В., Малинка О. Я., Обельницька Х. В.] // Сталий розвиток економіки. – 2015. – №2[27]. – С. 86 – 93.
 64. Устенко А. О. "Генетичний" інформаційний код для системного менеджера / А. О. Устенко // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій : Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 143–144. 
 65. Чоповський А. Я. Соціально-відповідальний маркетинг: від тенденції до корпоративної філософії / А. Я. Чоповський, А. О. Устенко // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій : Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 151 – 153.
 66. Устенко А. О.  Модель оцінки рівня інформатизації управління регіоном / А. О. Устенко // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи : Збірник матеріалів науково-практичної конференції. –  Павлоград, 2012. – С. 125 – 130.
 67. Устенко А. А. Модель оценки информационных потоков на предприятии / А. А. Устенко // Economic and legal management procedures of overcoming the social crisis : Materials digest of the XXVII International Scientific and Practical Conference and the II stage of Championships in Research Analytics in economic sciences and management, juridical sciences. – London, 2012. – С. 149 – 152.
 68. Ustenko A. O. Management model of an object as an integrative socioeconomic system / A. O. Ustenko, O. Y. Malynka // Solution of a social requirements and objective reality issues  in economical and juridical sciences : Materials digest of the XXXV International Research and Practice Conference. – London, 2013. – Р. 77 – 78. 
 69. Мельник А. В. Підвищення якості управління ресурсами нафтогазовидобувної галузі шляхом інноваційного розвитку / А. В. Мельник, А. О. Устенко // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 167 – 170.
 70. Устенко А. О. Холістична концепція управління регіоном як інтегративною соціально-економічною системою / А. О. Устенко // Вчені Прикарпаття – сталому розвитку краю : Збірник тез доповідей обласної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 20 – 22.
 71. Ustenko A. O. Lexical and grammatical fund for integrative socio-economic system management / A. O. Ustenko // Dilemma of the era: scarce social resources, rules and mechanisms of their reproduction and exploitation Materials digest of the XLI International Research and Practical Conference and the I stage of the Championship in management, economic and juridical sciences. – London, 2013. – С. 71 – 72.
 72. Устенко А. О. Системний підхід до оцінки логістичних потоків підприємства // А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Проблеми розвитку транспортних систем і логістики : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (14 – 16 травня 2013 р.). – Крим, Євпаторія, 2013. – С. 76 – 78.
 73. Устенко А. О. Модель інформаційної системи (на прикладі управління бурових робіт) // А. О. Устенко // Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27 – 28 березня 2015 р.). – Київ, 2015. – С. 154 – 156.
 74. Устенко А. О. Структура системи управління підприємством // А. О. Устенко // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20 – 22 травня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 324 – 326.
 75. Устенко А. О. Необхідність формування мотиваційного механізму управлінської праці як важлива умова розвитку нафтогазового підприємства // А. О. Устенко, І. Р. Попадинець // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20 – 22 травня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 326 – 328.
 76. Устенко А. О. Особливості використання географічних інформаційних систем в управлінні брендом підприємства / А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту (16 – 17 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 328 – 329.
 77. Побігун С.А. До побудови економетричних моделей прийняття стратегічних рішень. / С.А.Побігун // Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій», Івано-Франківськ, 21 березня 2012 року.
 78. Побігун С.А. Оцінка стратегічної конкурентоспроможності підприємства на принципах сталого розвитку / С.А.Побігун, В.П.Петренко // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі: Моногр./під ред. П.Г. Перерви, О.І. Савченко, В.Л. Товажнянського : – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2012 – 700 с. – С.126-140.
 79. Побігун С.А. Просторове графоаналітичне моделювання сталого розвитку регіону / С.А.Побігун // Реферативний збірник наукових праць IX міжнародної науково-технічної конференції «Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону «ЕЕПКЄ-2012» - Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. – С.12.
 80. Побігун О. В., Побігун С. А. Еко-готелі як складова інноваційної стратегії розвитку туристичного бізнесу. Збірник матеріалів між нар. науково-практичної конференції (Львів 28 березня 2014 р.) „Стратегія розвитку туризму у XXI столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності”, Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2014. – 411- 417 ст. фах
 81.  Побігун С.А. Оцінка особистісного потенціалу працівників підприємств нафтогазового комплексу / І.Р.Боднарук, С.А. Побігун  // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2014, №4, т.2(216) – 89 – 92 с.
 82.  Побігун С. А. Аналіз середовища функціонування нафтогазових підприємств на основі економетричного супроводу / С. А. Побігун // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»). – Івано-Франківськ, 2015, №1(11). – 15-19 с.
 83.  Побігун С. А. Аналіз підходів до здійснення процесу стратегічного управління / С. А. Побігун // Галицький економічний вісник - Тернопіль : ТНТУ, 2015. -        Том 48. — № 1. -  35 - 42 с.
 84. Побігун С. А. Тенденції розвитку малого підприємництва в україні в умовах диспропорційності економічного зростання / Л. Є. Сімків, С. А. Побігун // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Миколаїв, 2015, №3.
 85. Побігун С. А. Оцінка ефективності стратегічного управління нафтогазовими підприємствами / С. А. Побігун // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Дніпропетровськ, 2015, №3. Режим доступу: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3868.
 86. Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації : наукова монографія / Варцаба В. І., Витвицький Я. С., Витвицька О. М, Витвицька У. Я., Гавадзин Н. О., Головкова Л. С., Запухляк І. Б., Мацьків Р.Т., Петренко В. П., Побігун С. А., Степанюк Г. С. / За заг. ред. проф.  В. П. Петренка, доц. Побігуна С. А. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 468 с.
 87. Савко  О. Я.,  Побігун  С. А. Оцінка  ефективності  діяльності підприємства— передумова формування та реалізації стратегії розвитку / Стратегія  підприємства:  результативність  за  умов  системних трансформацій: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.,— К. : КНЕУ, 2015. — 400 с. с.307-312.
 88. Побігун С. А. Оцінка впливу проектів відновлювальної енергетики на економіку регіону для забезпечення його сталого розвитку / С. А. Побігун, О. В. Побігун // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування:  Науково-технічний журнал – Івано-Франківськ: Голіней, 2015. – №2 (12) -С.111-116.
 89. Pobihun S.A. Przesłanki wprowadzenia projektów energetyki odnawialnej w celu zabezpieczenia stałego rozwoju regionu / S. A. Pobihun, O. V. Pobigun // (Секція 1. Економіка сталого розвитку: підприємство, регіон, країна). Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі» (Кошице, 14-15 лютого 2016 року):  Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції,  Кошице, 2016. – 528 с. – С.123-126.
 90. Побігун C. А. Деякі аспекти оцінки ефективності нафтогазових підприємств – Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV  міжнародної науково-практичної  конференції, Ч.IV (18-20 травня 2016р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 371 с. – С.271.
 91. Побігун С.А. Дослідження диспропорційності розвитку туристичної галузі в регіональному аспекті / Х. Р. Яцишин, С. А. Побігун // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV  міжнародної науково-практичної  конференції, Ч.IV (18-20 травня 2016р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 371 с. – С.289.
 92. Побігун С.А. Аналіз стану і використання фортифікаційних споруд Івано-Франківської області / Х. І. Прокопів, С. А. Побігун // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Cтан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»: Збірник тез доповідей (ІІ частина). – Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2016. – с. 134-137.
 93. Побігун Сергій. Проблеми та перспективи інтеграції ІТ-технологій в туризм / Сергій Побігун, Юлія Дехтяр // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат  –  важливі об’єкти в розвитку туризму: [Текст]: зб. матер. ІV Регіональної наук.-практ. конф. (Львів, 25 березня 2016 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2016. – 317  с. – С.287-292.
 94. Побігун С. А. Учасник міжнародної науково-практичної конференції «Особливості впровадження дистанційного навчання в Україні», 14-15 березня 2016 року, м.Київ, Університет економіки та права «Крок».
 95. Побігун С.А. Реформування податкової системи в Україні в аспекті соціальної відповідальності / С. А. Побігун, М. І. Голяк // Управління економічною безпекою суб’єктів мікро- та макрорівня в умовах євроінтеграції України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (31 травня 2016 р., м.Львів). – Львів: Львівський інститут менеджменту, 2016. – 166с. – С.142-144.
 96. Побігун С.А. Феномен керівника в корпоративній культурі підприємства / С. А. Побігун, О. Д. Лозяк // «Ресурсний потенціал регіонів країни: стан, економічна оцінка та напрями зміцнення: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 24-25 червня 2016р.) – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2016. – 136с. – С.124-127.
 97. Побігун С.А. Оцінка передумов економічних втрат внаслідок низької якості питної води на основі економетричного моделювання [Електронний ресурс] / С. А. Побігун, І. В. Мельничук // Електронне фахове видання «Економіка та суспільство». – 2016. - № 3. – С.317-322. Режим доступу: http//economyandsociety.in.ua
 98. Побігун С.А. Соціометричні дослідження як інструмент інформатизації ринкової діяльності для підвищення ефективності управління нафтогазових підприємств / І. В. Перевозова, С. А. Побігун, І. Р. Попадинець // «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи»  (Івано-Франківськ, 21-23 вересня 2016 року): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2016. – 241 с. – С.189-190.
 99. Побігун С.А.  Розробка інформаційного профайлу підприємства для залучення оптимального бізнес-партнера / С. А. Побігун, Н. А. Даляк // «Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи»  (Івано-Франківськ, 21-23 вересня 2016 року): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 2016. – 241 с. – С.191-192.
 100. Побігун С.А. Передумови формування для вимірювання ефективності діяльності нафтогазових підприємств / С.А. Побігун // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне співробітництво для локального розвитку» – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016 – 146с. – С.138-140.
 101. Побігун С.А. Порівняльний аналіз економічної ефективності систем відбору персоналу туристичного підприємства / С. А. Побігун // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 50-річчю створення факультету управління та бізнесу ХНАДУ (26 жовтня 2016р.) – Харків, ХНАДУ, 2016. – 720с. – С.425-428.
 102. Побігун С.А.  Використання економетричного моделювання для визначення економічних втрат внаслідок низької якості питної води / С. А. Побігун, І.В. Мельничук // Материалы 4-й Международной научной конференции «Современные проблемы управления: экономика, образование, здравоохранение и фармация», 11-14 ноября 2016г., г.Ополе (Польша)
 103. Побігун С.А. Особливості формування інформаційної бази для прогнозування обсягів споживання природного газу в Україні / С. А. Побігун, І. В. Мельничук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації» (16-18 листопада 2016 року м.Кременчук).
 104. Побігун С.А. Обгрунтування підходів до формування моделі стратегічного управління на принципах сталого розвитку / С. А. Побігун // Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції «Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади» - 21 жовтня 2016р. Северодонецьк.
 105. Даляк Н.А. Застосування інноваційних підходів у залученні громади до процесів планування місцевого розвитку // «ScienceRise» Науковий журнал. - Харків: НВП ПП «Технологічний центр», 2015. – № 9/1(14) 2015. – С. 28-35.
 106. Даляк Н.А. Дослідження рівня розвитку газотранспортних підприємств України // Вісник Хмельницького національного університету: Науковий журнал / За ред. М.Є. Скиба. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького національного університету, 2013. – Вип. №2, серія «Економічні науки». – Т.2 (198).– С.42-45.
 107. Шкромида В.В. Оцінка регіонального ринку підприємств будіндустрії / В.В. Шкромида, Н. А. Даляк // Ефективна економіка. – 2015. – № 11. – Режим доступу до журналу: URL : http://www.economy.nayka.com.ua
 108. Даляк Н.А., Штунда С.Г. Застосування методу таксономії для дослідження рівня розвитку регіону (на прикладі м. Івано-Франківська)// Вчені Прикарпаття – сталому розвитку краю (Збірник тез доповідей): Матеріали Обласної науково-практичної конференції. – м. Івано-Франківськ, 25-26 грудня 2012 р. – С. 34-36.
 109. Даляк Н.А., Васильченко Г.В. Використання досвіду Польщі для розбудови ефективної системи місцевого соціально-економічного розвитку України // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем (Збірник матеріалів): Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – м. Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013 р. – С. 244-246.
 110. Даляк Н.А. Принципи і основні складові механізму розвитку регіону на основі оптимального фінансового планування // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем (Збірник тез доповідей): Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – м. Івано-Франківськ, 20-22 травня 2015 р. – С. 96-98.
 111. Даляк Н.А., Васильченко Г.В. Моніторинг енергетичних програм регіону як елемент ефективного впровадження стратегії регіонального розвитку Івано-Франківської області // Економіко –культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі (Збірник тез доповідей): Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – м. Ліптовський Ян, Словаччина, 15-19 лютого 2016 р.  
 112. Юрченко Н. Б. Економічні чинники  впливу на використання земель сільськогосподарського призначення // Досягнення науки та практики: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції,  Чернівці, 24-25 січня 2015 р. – Т. 3. – К.: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. – С. 15 – 16.
 113. Юрченко Н. Б. Економіко-екологічні орієнтири розвитку агарного ринку в Україні // Матеріали V-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем” 20-22 травня 2015 року. – Івано-Франківськ: Голіней О. М., 2015. – С. 356 – 358.
 114. Юрченко Н. Б. Екологічне маркування продуктів харчування // Матеріали наукової конференції з міжнародною участю “Запровадження Національного плану дій щодо неінфекційних захворювань відповідно до стратегії «Здоров’я – 2020: Європейська політика здоров’я і благополуччя»”, Київ, 30-31 березня 2015 року. – Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. - № 2 (23). – 2015. – С. 150 - 151
 115. Юрченко Н. Б. Особливості маркетингової діяльності підприємств в умовах глобалізації та необхідності енергозбереження // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". - 2015. - №11. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua
 116. Перевозова І. В., Юрченко Н. Б. Новітній маркетинг молодіжних політичних громадських організацій // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХVІ, вип. 296. – Маріуполь, ДонДУУ, 2015. – С. 22 - 31

 117. Гуменюк В.В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери: монографія / В.В. Гуменюк. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 372 с.
 118. Гуменюк В.В. Економічна природа курортної ренти та її фінансовий потенціал / В.В. Гуменюк // Економіка України. – 2014. – №11. – С. 3138.
 119. Гуменюк В.В. Структурно-інституційна трансформація галузевого ринку санаторно-курортних послуг / В.В. Гуменюк // Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. – 2014.– Вип.10. – С. 116120.
 120. Гуменюк В.В. Трансформація рекреаційної діяльності на тлі геополітичних чинників соціальної напруги в Україні / В.В. Гуменюк // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 8. – C. 2531.
 121. Гуменюк В.В. Економічні передумови становлення ринку санаторно-курортних послуг в Україні / В.В. Гуменюк // Схід. – 2014. – №3(129). – С. 113117 / Index Copernicus, WorldCat, Ulrichs Periodicals Directory, BASE, EBSCO.
 122. Гуменюк В.В. Кон’юнктура ринку санаторно-курортних послуг в системі координат державного регулювання економіки / В.В. Гуменюк // Схід. – 2014. – № 4 (130). – С. 611 / Index Copernicus, WorldCat, Ulrichs Periodicals Directory, BASE, EBSCO.
 123. Гуменюк В.В. Тенденції податкового регулювання ринку санаторно-курортних послуг в Україні / В.В. Гуменюк // Економіка розвитку. – 2014. – №3 (71). – С. 1824 / DOAJ, BASE, WorldCat, Index Copernicus, The Asian Education Index, Ulrichs Periodicals Directory (0,72 д. а.).
 124. Гуменюк В.В. Структурні перетворення на ринку курортних послуг в умовах сучасних загроз безпеці людського розвитку в Україні / В.В. Гуменюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2015. – № 2(19) – С. 285–292 / Ulrichs Periodicals Directory, Index Copernicus, Citefactor, ResearchBib, Universal Impact Factor.
 125. Гуменюк В.В. Кредитування підприємств курортно-рекреаційної сфери / В.В. Гуменюк // Фінансовий простір. - 2015. – № 3. – С. 248253. [Електронне наукове фахове видання]. - Режим доступу: http://fp.cibs.ck.ua / EBSCO Publishing, Open Academic Journal Index, Citefactor Universal Impact Factor, ResearchBib.
 126. Гуменюк В.В. Державне регулювання конкуренції на ринку курортно-рекреаційних послуг / В.В. Гуменюк // Економіка України. – 2016. – №11. – С. 3444 / Index Copernicus, Open Academic Journals Index.
 127. Гуменюк В.В. Концептуализация курортной ренты / В.В. Гуменюк // «Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи». Сборник с доклади от междунар. науч. конф. (11‒17.09.2014). - Варна: Наука и икономика. - 2014. - С. 341342.
 128. Гуменюк В.В. Развитие методологических подходов к определению емкости рынка курортных услуг / В.В. Гуменюк // «Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи». Сборник с доклади от междунар. науч. конф. (1016.09.2015). - Варна: Наука и икономика. - 2015. - С. 328-332.
 129. Gumeniuk V. Definition der sanatoriums und kurortsbehandlung im Bereich der staatlichen Regulierung der Wirtschaft / V. Gumeniuk // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 ‒ Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – S. 35–40 .
 130. Gumeniuk V. Design of the Mechanism of Government Regulation of Health Resort Services Market in Ukraine / V. Gumeniuk // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1 –Aspekt Publishing, Taunton, MA, USA, 2015. - P. 4750 .
 131. Gumeniuk V. Die Grenzen des Marktes der Kur- und Wellnessdienstleistungen in dynamischer Hinsicht / V. Gumeniuk // Living Economics: Yesterday, Today, Tomorrow: The International Scientific and Practical Web- Congress of Economists and Jurists, Fribourg, Switzerland, 2016. – P. 30–36.
 132. Gumeniuk V. Factors of dynamics of the resort and recreational services market capacity / V. Gumeniuk // Innovative Economy. – 2016. – № 8. – P. 126131 / Index Copernicus .
 133. Гуменюк В.В. Предпосылки инновационного развития рынка санаторно-курортных услуг / В.В. Гуменюк // Инновационные пути развития современной экономики: материалы I Междунар. науч.-практ. конф. (27.03.2014) – Гродно: ГрГУ, 2014. – С.2729 .
 134. Гуменюк В.В. Фінансове забезпечення санаторно-курортних послуг в Україні / В.В. Гуменюк // Фінансова політика як складова економічного розвитку: Всеукр. наук.-практ. конф. (16‒17.04.2014): тези доп. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 189191.
 135. Гуменюк В.В. Рентні платежі як інструмент державного регулювання ринку санаторно-курортних послуг / В.В. Гуменюк // Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку: матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24.10.2014) – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – С. 341342 .
 136. Гуменюк В.В. Стратегія 2020: обґрунтування концепції державного регулювання ринку курортних послуг / В.В. Гуменюк // Сучасні тенденції розвитку туризму: тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (06.11.2014): ч. 1. – Миколаїв: ВП МФ КНУКІМ, 2014.- С. 1416 .
 137. Гуменюк В.В. Cучасні проблеми розвитку підприємництва та їх вплив на динаміку ємності ринку курортних послуг в Україні / В.В. Гуменюк // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14–15.05.2015). – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – С. 6163 .
 138. Гуменюк В.В. Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики сталого розвитку курортної сфери в Україні / В.В. Гуменюк // Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кошице, 13‒16.09. 2015). - Київ: Центр навчальної літератури, 2015. – С. 38‒39 (0,09 д.а.).
 139. Гуменюк В.В. Удосконалення рентного регулювання користування надрами в контексті сталого розвитку курортної сфери / В.В. Гуменюк // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Трускавець, 5‒8.10.2015). - Київ: Державна комісія України по запасах корисних копалин, 2015. – С. 255-258.
 140. Гуменюк В.В. Стратегічні пріоритети державного регулювання курортно-рекреаційної сфери / В.В. Гуменюк // Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційних сферах: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (15.10.2015). - Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2015. – С. 6567.
 141. Гуменюк В.В. Чинники фінансової безпеки курортно-рекреаційної сфери / В.В. Гуменюк // Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (29.10.2015) – Ужгород: Говерла, 2015. - С. 384‒386.
 142. Гуменюк В.В. Сучасні тенденції міжнародного туризму та їх вплив на розвиток курортно-рекреаційної сфери / В.В. Гуменюк // Сучасні тенденції розвитку туризму: тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (05.11.2015): ч. 1. – Миколаїв: ВП МФ КНУКІМ, 2015.- С. 4851.
 143. Гуменюк В.В. Еволюція концептуальних підходів до визначення курортно-рекреаційної сфери / В.В. Гуменюк // Особистість, суспільство, політика: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16.02.2016): ч.1. – Люблін: WSEI, 2016. – С. 7981.
 144. Гуменюк В.В. Тенденції розвитку велнес-туризму та їх вплив на трансформацію курортно-рекреаційної сфери / В.В. Гуменюк // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (07.04.2016). – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 9193.
 145. Гуменюк В.В. Елементи нового публічного менеджменту курортно-рекреаційної сфери / В.В. Гуменюк // Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19.05.2016). – Луцьк: Східноєвропей. нац. ун-т. ім. Л. Українки, 2016. – C. 252253.
 146. Гуменюк В.В. Відновлення безпеки підприємництва в курортно-рекреаційній сфері / В.В. Гуменюк // Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (24.05.2016 р.). – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 181183.
 147. Гуменюк В.В. Інноваційно-інвестиційна складова економічної безпеки підприємств курортно-рекреаційної сфери / В.В. Гуменюк // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конференції (22.04.2016). ‒  Київ: КНЕУ, 2016. ‒ С. 135137.
 148. Гуменюк В.В. Концептуальні засади побудови економіко-математичної моделі сталого розвитку курортно-рекреаційної сфери / В.В. Гуменюк // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30.06 2016). - Київ: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2016.‒ C. 99100.
 149. Гуменюк В.В. Економічне обґрунтування стратегії державного регулювання розвитку курортів і туризму Миколаївської області / В.В. Гуменюк // Сучасні тенденції розвитку туризму: тези доп. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (10.11.2016): ч. 1. – Миколаїв: ВП МФ КНУКІМ, 2016.- С. 3335.