Наукова діяльність

 

Публікації в наукових виданнях

(статті, тези, монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, методичні вказівки)

та участь в наукових заходах (семінари, конференції тощо)

за 2019 рік

кафедри документознавства та інформаційної діяльності

 

Назва публікації

Видавництво

Обсяг публікації

Автори і співавтори

Гриф МОНУ

Друковані у Scopus, Webometrics

Участь в конференції

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Статті

1

Інформаційне моделювання процесів обміну даними та знаннями в навчальному середовищі ЗВО.

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2019. Вип. 70. С. 218-223. DOI: 10.31392/2311-5491/2019-70.52

6 с.

Романишин Ю. Л., Шекета В. І.

 

 

 

(фахова +

Index Copernicus).

 

2

Social-Communication Web Technologies in the Higher Education as Means of Knowledge Transfer.

Computer Sciences and Information Technologies: Proceedings of the IEEE 14th International Scientific and Technical Conference. CSIT-2019, Lviv, Ukraine, 17-20 September, 2019. Vol. 3. P. 35–39.

5 с.

Romanyshyn Y., Sheketa V., Kalambet Y., Pikh V., Pasieka N., Poteriailo L.

 

SCOPUS

 

SCOPUS

3

Case-Based Notations for Technological Problems Solving in the Knowledge-Based Environment.

Computer Sciences and Information Technologies: Proceedings of the IEEE 14th International Scientific and Technical Conference. CSIT-2019, Lviv, Ukraine, 17-20 September, 2019. Vol. 1. P. 10–15.

6 с.

Romanyshyn Y., Sheketa V., Chesanovskyy M., Pikh V., Pasieka M., Poteriailo L.

 

SCOPUS

 

SCOPUS

4

Formal Aspects of Case-Based Data Modelling for Intelligent Drilling Control.

Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications: Proceedings of the 10th IEEE International Conference. – IDAACS-2019,  Metz, France, 18-21 September, 2019. Vol. 2. P. 907– 911

5 с.

Romanyshyn Y., Sheketa V., Chesanovskyy M., Pikh V., Pasieka M., Bandura V.

 

SCOPUS

 

SCOPUS +

міжнародна участь

Продовження...

Назва публікації

Видавництво

Обсяг публікації

Автори і співавтори

Гриф МОНУ

Друковані у Scopus, Webometrics

Участь в конференції

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Статті

1

Теоретико-практичні аспекти використання ІКТ-базованих комунікаційних каналів у діяльності ІТ-організацій

Категорія В. Інтернаука: міжнародний науковий журнал. — 2018. - №19. – С . 11-16.

6 с.

Романишин Ю. Л., Бойчук К. А. (СТУДЕНТКА)

 

 

 

Index Copernicus

2

Функції, принципи та структура системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів влади.

 

Eurasian Academic Research Journal 2018. № 6(24). С. 111 – 119.

9

Ганцюк Т. Д.

 

 

 

Фахове

3

Концептуальні основи модернізації механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів публічної влади.

Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Державне управління. 2018. Вип. 4. С. 4 – 15 URL : https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/visnik_4_2018_du.pdf

 

 

12

Ганцюк Т. Д.

 

 

 

Фахове

4

Формування навчально-професійної мотивації студентів у технічних закладах вищої освіти.

Категорія В. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: ЛА НАУ, 2019. Вип. 5. С. 212-217. DOI: 10.33251/2522-1477-2019-5-212-217

 

6 с.

Романишин Ю.Л., Магас Б. Я., Шекета В. І.

 

 

 

Фахове

5

Формування інформаційно-комунікаційного навчального середовища передачі знань в закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Одеса, 2019 в друці (фахова + індексується в Index Copernicus).

 

 Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Одеса, 2019 . С 185-190

 

6 с.

Романишин Ю.Л., Шекета В. І.

 

 

 

Фахова

Index Copernicus

6

Інтелімедійні засоби підтримки прийняття рішень в нафтогазовій справі

Молодий вчений. – 2019. – №5. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/69/

 

 

В. Д. Мельник, В. І. Шекета

 

 

 

(в друці (фахова + індексується в “Index Copernicus”)

7

«Технічний перекладач» як «технічний комунікатор» у дослідженнях зарубіжних лінгвістів

Актуальні проблеми філологічної і професійної підготовки фахівців у міжкультурному просторі: Міжнародний журнал – Випуск 2-Харбін: Харбінський інженерний університет, 2019. – С.12-17.

 

6 с.

Дербеньова Л.В.

 

 

 

Фахова

8

Полісімія термінології науково-технічного тексту як проблема перекладу

Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців у політкультурному просторі: Міжнародний журнал – Одеса-Харбін: Харбінський інженерний університет, 2018. – С. 34-42.

 

9 с.

Дербеньова Л.В.

 

 

 

Фахова

9

Онтологический аспект символических образных мотивов огня и холода в смысловой линии текста

Мова и культура. (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т.V (194). – С.69-75.

 

7 с.

Дербеньова Л.В.

 

 

 

Фахова

10

The Functions, Principles, and Structure of Local Authorities Information and Analytical Support System.

Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 6(24). P. 111–119

Вірменія

8 с.

Hantsiuk T. D.

 

 

 

(Міжнародне наукове видання ISSN 1829-4863)  

Закордонна публікація

11

Концептуальні парадигми змісту бібліотечно-інформаційної освіти: порівняльний аналіз вітчизняного та світового досвіду

Молодий вчений. – 2019. – №4. – С.29-31

 

3 с.

Демчина Л.І.

 

 

 

Index Copernicus

12

Специфіка інформаційно-видової структури тижневика «Репортер» 

Молодий вчений. № 2 (66) лютий . – Київ, 2019. – С. 204-208

5 с.

Григораш С.М., Бурківська Л.Ю.

 

 

 

Index Copernicus

13

Історіографія розвитку електронного діловодства в Україні.

Молодий вчений : науковий журнал. 2019. № 5 (69). С. 46-50. Index Copernicus ICV 2018: 56.41

 

5 с.

Лаба О. В.

 

 

 

Index Copernicus ICV 2018: 56.41

14

Інтелімедійні засоби підтримки прийняття рішень в нафтогазовій справі

Молодий вчений. – 2019. – №5. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/69/

 

 

Мельник В. Д.

 

 

 

(в друці (фахова + індексується в “Index Copernicus”).

15

Formation peculiarities of the scientific and technical potential   in the Ivano-Frankivsk region

Галичина. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 31. – С. 109–117.

9

Маliarchuk О.

 

 

 

Index Copernicus

16

Суспільне усвідомлення необхідності забезпечення якості вищої освіти в Україні:соціологічний зріз

Молодий вчений 2019 №3 (67) с. 409-412

4  с.

Опар Н.В.

 

 

 

Index Copernicus

17

Пам’ятай про коріння своє

Категорія В. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. –  2019. – № 3 (55). – С. 522-526.

5 с.

Пахомов В. М.

 

 

 

фахова

18

Особливості передачі знань у контексті онлайн- базованого навчання

Педагогічні науки: збірник наук. праць. – Херсон.- 2019 – випуск LXXXVIII.-С. 174-180

7 с.

Романишин Ю.Л.

 

 

 

DOI 10-32999/ksu2413-1865/2019-88-29

Фахова

Index Copernicus

19

Роль антропонімів в структурі художнього тексту

Науковий вісник ПНПУ ім.К.Д.Ушинського.- 2019.- №29.-  С.66-77

12 с.

Дербеньова Л.В.

 

 

 

Фахова

20

Formal foundations of case–based approach for decision making modeling in drilling control.

Advanced Computer Information Technologies

Proceedings: Proceedings of the 9th International Conference – ACIT’19, Ceske Budejovice, Czech Republic, 5-7 June, 2019. – P. 226-229.

 

4 c.

Romanyshyn Y., Sheketa V., Chesanovskyy M., Pikh V.

 

Scopus

 

DOI: 10.1109/ACITT.2019.
8779858

Закордонна публікація

 

Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку

у 2018 році

у вітчизняних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

 

з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи), індекс цитувань або сайт

Статті

1

Romanyshyn Y., Sheketa V., Chesanovskyy M., Pikh V.

Formal foundations of case–based approach for decision making modeling in drilling control.

Advanced Computer Information Technologies

Proceedings: Proceedings of the 9th International Conference – ACIT’19, Ceske Budejovice, Czech Republic, 5-7 June, 2019. – P. 226-229.

 

Scopus

DOI: 10.1109/ACITT.2019.
8779858

Закордонна публікація

 

   Наукові результати роботи кафедри документознавства та інформаційної діяльності січень-червень 2016

ДОДАТОК

 

кількість

к-сть стор.

автори

1.Опубліковано монографій

 

 

 

з грифом МОНУ

 

 

 

2.Опубліковано підручників

 

 

 

з грифом МОНУ

 

 

 

3.Опубліковано навчальних посібників

 

 

 

з грифом МОНУ

 

 

 

4.Кількість публікацій, з них

 

 

 

- у фахових виданнях України

4

30

Романишин Ю. Л. Інформаційні технології у розвитку професійних знань майбутніх фахівців інформаційної сфери / Ю. Л. Романишин // International Scientific Journal: збірник наукових праць. – К. – 2016. - №1. – Т.1. – С. 51-52.

Мельник В. Д. Абдуктивне виведення знань про процес буріння на основі мультимедійних даних про бурове обладнання / В. Д. Мельник // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2016. – С. 80-91.

 Шекета В. І. Інтелімедійна інформаційна система підтримки прийняття рішень в процесі буріння / В. І. Шекета, В. Д. Мельник, Л. М. Гобир // Проблеми інформаційних технологій : науковий журнал ВАК. – 2016.

 Мельник В. Д. Формальна структура кейсів технологічних проблем в процесі побудови їх рішень на основі обмежень / В. Д. Мельник // Математичні машини та системи : науковий журнал Інституту проблем математичних машин та систем НАН України. – 2016. – С. 116-127

 

 

- у зарубіжних виданнях

 

 

 

- статті у журналах, що входять до метричних баз даних

 

 

 

- публікації в матеріалах конференцій, що входять до метричних баз даних

 

 

Sheketa V. The Construction of Technological Problems Cases for the Purpose of Intelligible Control / Vasyl Sheketa, Vitaliy Melnyk, Yulia Romanyshyn, Mykola Chesanovskyy // Perspective technologies and methods in MEMS  design (MemsTech’2016) : the ХII th International Conference. – Lviv – Polyana (Ukraine),  20-24 th April 2016. – IEEE Conference Publications - P.96-99. (Мельник В.Д., Романишин Ю.Л.)

 

5. Участь у конференціях, семінарах (вказати: назву конференції, терміни, прізвища учасників)

21

 

- III Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція «Інформаційна культура у просторі професійної комунікації» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 14-15 квітня 2016 р.)(Бурківська Л.Ю., Григораш С.М.)

- Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячоліття» (19-20 квітня 2016– Храрків: Націон. Аерокосмічний ун-т ім..В.Є. Жуковського «ХАІ», 2016.–С. 34-36.) (БурківськаЛ. Ю.,  Григораш С.М.)

-  Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційного середовища. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 10 лютого 2016 р.). – Рівне, 2016. [Електронний ресурс]. –  Режим доступа : http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf .)(Бурківська Л.Ю., Григораш С.М.)

- Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 10 лютого 2016 р.). – Рівне, 2016. [Електронний ресурс]. –  Режим доступа : http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf (Бурківська Л.Ю., Григораш С.М.)

- Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. - С.9-14.(Бурківська Л.Ю., Григораш С.М.)

- Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячоліття» (19-20 квітня 2016– Храрків: Націон. Аерокосмічний ун-т ім. В.Є. Жуковського«ХАІ», 2016.–С.5-7.(Дербеньова Л.В.)

- Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016.  – С. 133-137.(Дербеньова Л.В.)

- V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної науки» (Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень, 28.01.2016) (Дербеньова Л.В.)

- ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорія і інновації» (Одеса, 23-24.03, 2016); .(Дербеньова Л.В.)

- Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 24-25 березня 2015 року / під заг. ред. В. Г. Спірнсяна. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К. – 2016. – С. 322-325. (Романишин Ю.Л., Лаба О.В.)

- Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, 24-25 бер. 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 322-325. (Лаба О.В.)

- Інформаційні технології  та комп’ютерне моделювання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-28 травн. 2016 р., м. Івано-Франківськ) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 62-64. (Мельник В.Д.)

-  Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – С. 36-38 (Мельник В.Д.)

- Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – С.100-105 (Мельник В.Д., Лаба О.В.)

- Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – С. 123-127 (Мельник В.Д, Гургула О.Б..)

- Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячоліття» (19-20 квітня 2016) – Харків: Націон. Аерокосмічний ун-т ім.. В.Є. Жуковського «ХАІ», 2016. – С.5-7.(Шлапак І.М.)

- Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, 10 лютого 2016 р.). – Рівне, 2016. [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2016.pdf (Шлапак І.М.)

- Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016.  С.57-62.(Шлапак І.М.)

- Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016.  С.78-83 (Опар Н.В.)

- «Актуальні питання сучасної науки» (м. Одеса, 03-04 червня 2016 р.). – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2016. (Опар Н.В.)

- Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016.  С.19-23 (Демчина Л.І.)

 

 

Наукові результати кафедри документознавства та інформаційної діяльності

за 2017-2018  навчальний рік

Додаток 3

Публікації, конференції, виставки:

 

кількість

к-сть стор.

автори

1.Опубліковано монографій всього, з них

 

 

 

- закордоном

 

 

 

2.Опубліковано підручників  всього, з них

 

 

 

3.Опубліковано навчальних посібників

 

 

 

4.Кількість публікацій всього, з них

 

 

 

- у фахових виданнях України

3

 

 

1. Ганцюк Т. Д. Система інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління: елементний склад та етапи здійснення / Т. Д. Ганцюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. – Т.29 (68). № 2. – К., 2018.

 

2. Малярчук О. Становлення будівельної індустрії західного регіону Української РСР на прикладі Івано-Франківської області / О. Малярчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – Вип. 1. – С. 87–97.

 

3. Романишин Ю. Л. Методологічні аспекти впровадження соціально-комунікативних комп’ютер-базованих технологій навчання у ВНЗ / Ю. Л. Романишин // в друці

 

- у зарубіжних виданнях

 

 

 

- статті у журналах, що входять до метричних баз даних

5

 

1. Бурківська Л. Ю., Григораш  С.М. Концепти «жінка» та «чоловік» у сучасному газетному дискурсі (на матеріалі тижневика «Репортер»)  / Л. Ю. Бурківська, С. М. Григораш, Д. І. Бурківська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 46. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 69-73. (Copernicus)

 

2. Демчина Л. І. Синергетичний підхід в умовах реформуваннябібліотечно-інформаційної освіти / Л. І. Демчина // Молодий вчений. – 2018. – №4. (Copernicus)

 

3. Ганцюк Т. Д. Елементний склад комплексного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління / Т. Д. Ганцюк // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – №1(60). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. (фаховий з державного управління, входить до міжнародної науково-метричної бази IndexCopernicusInternational) (Copernicus)

 

4. Дербеньова Л.В. Концептуальний зміст науково-технічної лексики у професійному дискурсі // Наукові праці Камянець-Подільского нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 267-271. (Науково-метричне видання ICV 2014: 45.757 – Googol Schcolar, (Copernicus)

5. Лаба О. В., Захара І. Я. Впровадження автоматизованої інформаційної системи в діяльності закладів з підготовки водіїв транспортних засобів: діловодний аспект. Молодий вчений. 2018. №4. ICV 2016: 56.47 С. 142-145. (Copernicus)

 

- публікації в матеріалах конференцій, що входять до метричних баз даних

 

 

 

5. Участь у конференціях, семінарах (вказати: назву конференції, терміни, прізвища учасників)

22

 

1. Бурківська Л. Ю., Григораш  С.М. Міжнародна науково-практична конференція «Східноєвропейські дослідження: економіка, освіта і право» (м. Бургас, Болгарія; Бургаський вільний університет, 7-8 червня 2018 року) з темою: «Інформаційні посередники як функціональна складова інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек».С.173-177.

 

2. Лаба О., Шереметьєва В. Використання інформаційних технологій у сфері архівної україніки. Матер. доп. на Міжнародному з’їзді архівістів, Польща, 13-14 лист. 2017. Стаття у друці.

 

3. Лаба О. В. До питання уніфікації електронних документів. Архіви в сучасному світі: виклики та завдання: матер. Міжнар.наук.-практ. конференції, 7-8 груд 2017 р., Київ. Стаття у друці.

 

4. Лаба О. В. Крошняк Н. О. Новації Закону України «Про електронні довірчі послуги». Інформація, комунікація, суспільство, 17-19 трав. 2018, Чинадієво: матер. 7-ї Міжнар. наук. конф. ICS-2018. Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2018. 1 електрон. опт.диск (CD-ROM). С. 185-186.

 

5. Демчина Л.І. Міжпредметні зв’язки як чинник оптимізації підготовки фахівців документно-інформаційної сфери / Демчина Л.І. // Теорія і практика актуальних наукових досліджень: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції,  Одеса, 28-29 квітня 2018 року. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 127-129. (Copernicus)

 

6. Романишин Ю. Л., Потеряйло Л. Функціональні аспекти адаптивності технологій дистанційного навчання / Ю. Романишин, Л. Потеряйло // Інформація, комунікація, суспільство 2018: матеріали VIІ Міжнародної наукової конференції ICS-2018 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 287-288. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). 1.

 

7. Романишин Ю. Л. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін» (Вінниця, 20-22 вересня, 2017 р.); тези

 

8. Романишин Ю. Л. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної науки» (Миколаїв, 10-11 листопада, 2017 р.); тези

 

9. Романишин Ю. Л. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (Вінниця, 15-17 травня, 2018 р.); тези

 

10. Романишин Ю. Л. VІІ Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація, суспільство – 2018» (Львів-Чинадієво, 17-19 травня, 2018 р.);

тези

 

11. Дербеньова Л.В.   Полісемія термінології науково-технічного тексту // ІV Міжнародна наукова конференція Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у політкультурному просторі : матеріали ІІІ  Міжнародної наукової конференції (м. Одеса. 15-16 травня 2017). – Південноукраїнський нац.. ун-т ім.. К.Д. Ушинського. – Одеса: ПНПУ, 2017. – С. 34-40.

 

12. Дербеньова Л.В. ІV Всеукраїнської науково-методичної конференція «Інформаційна культура у просторі професійної комунікації» (Харків, 2017).

 

13. Дербеньова Л.В. Міжнародна науково-практична конференція «Текст у медіакультурному просторі», (ІФНТУНГ, 11–12 травня 2018 р.).

 

14. Дербеньова Л.В. ІV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі (Одеса,  14-15 травня, 2018).

 

15. Дербеньова Л.В. // Проблеми розвитку документно-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (8 лютого 2018 р.). – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2018.

 

16. Малярчук О. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: історія становлення / О. Малярчук, О. Когут // Збірник наукових статей «Інформація та документ у сучасному науковому дискурсі». – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНТУНГ, 2017. – С. 6–18.

 

17. Ганцюк Т. Д. Формування професійних компетенцій суб’єктів інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління / Т. Д. Ганцюк // Проблеми розвитку документно-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (8 лютого 2018 р.). – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2018.

 

18. Романишин Ю. Л. Особливості використання інноваційних технологій навчання у технічному ВНЗ / Ю. Л. Романишин // Інноваційні технології навчання в епоху цивілізаційних змін: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Вінниця, 20-22 вересня, 2017 / за заг. ред. акад. Р. С. Гуревича [Електронний ресурс]. – Вінниця. – 2017. – С. 112-114. – Режим доступу: http://vspu.net/wp/index.php/osobly-vosti-vy-kory-stannya-innovatsijny-h-tehnologij-navchannya-u-tehnichnomu-vnz/

 

19. Романишин Ю. Л., Бойчук К. А. Особливості організації системи дистанційної освіти в технічних ВНЗ України / Ю. Л. Романишин, К. А. Бойчук // Актуальні проблеми педагогічної науки: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 10-11 листопада, 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – У 2-х частинах. – Миколаїв: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – Ч. 2. – С. 79-82.

 

20. Дербеньова Л.В. Науково-технічний переклад «у професійній зоні професійного дискурсу» // Інформація та документ у сучасному інформаційному дискурсі: зб. наук. статей. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНТУНГ, 2017. –  С.154-160.

 

21. Дербеньова Л.В.  Національний менталітет у ментальному вираженні тексту (порівняльний аналіз) // Hаціональна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць. – К.: Талком, 2018. – С. 31-35.

 

22. Юрчишин В.М. Інтелімедійні методи контролю якості бурового обладнання / В.М. Юрчишин, Т.Р. Стисло, О.В. Стисло, Л.М. Гобир, В.Д. Мельник  // «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання»: матеріали восьмої міжнародної науково-технічної конференції пам’яті професора Ігоря Кісіля (14-16 листопада 2017 р., м. Івано-Франківськ) / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 175-177

 

6. Захист дисертацій (вказати прізвища, тему дисертації)

 

 

 

 

7. Отримані охоронні документи

 

 

 

 

 

Наукові результати кафедри документознавства та інформаційної діяльності

за 2018-2019  навчальний рік

ДОДАТОК В

Публікації, конференції, виставки:

 

кількість

к-сть стор.

автори

1.Опубліковано монографій всього, з них

 

 

 

- закордоном

 

 

 

2.Опубліковано підручників  всього, з них

 

 

 

3.Опубліковано навчальних посібників

 

 

 

4.Кількість публікацій всього, з них

 

 

 

- у фахових виданнях України

9

 

 

1. Ганцюк Т. Д. Концептуальні основи модернізації механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів публічної влади. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Державне управління. 2018. Вип. 4. С. 4 – 15 URL : https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/visnik_4_2018_du.pdf (фаховий з державного управління)

2. Дербеньова Л.В. Полісімія термінології науково-технічного тексту як проблема перекладу // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців у політкультурному просторі: Міжнародний журнал – Одеса-Харбін: Харбінський інженерний університет, 2018. – С. 34-42. (фахова)

 

3. Дербеньова Л.В. Национальный менталитет в вербальном выражении текста (сравнительный аспект) // Національна ідентичність в мові і культурі: зб-к нак. праць. – Київ: талком. 2018. – С.31-34. (фахова)

 

4. Дербеньова Л.В. Відродження давньогрецької трагедійної концепції структурі трагедії Ю. О Нілла «Траур – доля Електри» // Прикарпатський вісник Наукового Товариства ім. Шевченка. Науковий журнал. Серія «Слово», 2018. – 4 (48). – С.163-169. (фахова)

 

5. Дербеньова Л.В. Онтологический аспект символических образных мотивов огня и холода в смысловой линии текста // Мова и культура. (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – Вип. 21. – Т.V (194). – С.69-75. (фахова)

 

 

6. Малярчук О. Становлення будівельної індустрії західного регіону УРСР (на прикладі Івано-Франківської області) / О. Малярчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 103–111.

 

7. Малярчук О. Місто як текст у сучасній українській літературі / О. Когут, О. Малярчук // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка. – 2018. – 4 (48). – С. 239–244. 

 

8.  Романишин Ю. Л., Магас Б. Я., Шекета В. І. Формування навчально-професійної мотивації студентів у технічних закладах вищої освіти. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: ЛА НАУ, 2019. Вип. 5. С. 212-217. DOI: 10.33251/2522-1477-2019-5-212-217 (фахова)

 

9. Пахомов В. М. Атрибути формування комунікативної культури / В. М. Пахомов // Зб. наук. статей / кол. авт.; [відп. за випуск Л. В. Бойчук] – Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2019.

- у зарубіжних виданнях

1

 

1. Hantsiuk T. D. The Functions, Principles, and Structure of Local Authorities Information and Analytical Support System. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 6 (24). P. 111 – 119. (Міжнародне наукове видання ISSN 1829-4863)

- статті у журналах, що входять до метричних баз даних

9

 

  1. Бурківська Л. Ю., Григораш  Специфіка інформаційно-видової структури тижневика «Репортер» / Л. Ю. Бурківська, С. М. Григораш // Науковий журнал «Молодий вчений». 2019. №2(66). –  С. 204-207.

 (Index Copernicus International)

 

2. Демчина Л. І. Концептуальні парадигми змісту бібліотечно-інформаційної освіти: порівняльний аналіз вітчизняного та світового досвіду / Л. І. Демчина // Молодий вчений. – 2019. – №4. – С.29-31. (Index Copernicus International)

 

3. Ганцюк Т. Д. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні: джерелознавчий аналіз дискурсного поля. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=128 (Index Copernicus International)

 

4. Дербеньова Л.В. Концептуальний зміст науково-технічної лексики у професійному дискурсі // Наукові праці Камянець-Подільского нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 267-271. (Науково-метричне видання ICV 2014: 45.757 – Googol Schcolar, (Copernicus)

 

5. Лаба О. В. Історіографія розвитку електронного діловодства в Україні. Молодий вчений : науковий журнал. 2019. № 5 (69). Стаття подана до друку, вийде у червні. (Index Copernicus International)

 

6. Маliarchuk О. Formation peculiarities of the scientific and technical potential   in the Ivano-Frankivsk region / О. Маliarchuk, О. Коgut // Галичина. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 31. – С. 109–117. (Index Copernicus International)

 

7. Мельник В. Д. Інтелімедійні засоби підтримки прийняття рішень в нафтогазовій справі / В. Д. Мельник, В. І. Шекета // Молодий вчений. – 2019. – №5. URL: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/69/ (в друці (фахова + індексується в Index Copernicus International).

 

8. Романишин Ю. Л., Бойчук К. А. Теоретико-практичні аспекти використання ІКТ-базованих комунікаційних каналів у діяльності ІТ-організацій. Інтернаука: міжнародний науковий журнал: збірник наукових праць. 2018. №19 (59). Том 1. С. 11-16. (Index Copernicus International)

 

9. Романишин Ю. Л., Шекета В. І. Формування інформаційно-комунікаційного навчального середовища передачі знань в закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. Одеса, 2019 в друці (фахова + індексується в Index Copernicus).

 

 

- публікації в матеріалах конференцій, що входять до метричних баз даних

3

 

1. Демчина Л.І. Міжпредметні зв’язки як чинник оптимізації підготовки фахівців документно-інформаційної сфери / Демчина Л.І. // Теорія і практика актуальних наукових досліджень: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції,  Одеса, 28-29 квітня 2018 року. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 127-129. (Copernicus)

 

2. Пахомов В. М., Шевадуцька Л. Г. До проблем і особливостей менеджменту мистецько-культурної сфери // Матеріали науково-практичній конференції: «Фінансово-економічні чинники розвитку країни та регіонів» (07-08 червня 2019 р., м. Чернівці). – Чернівці : Молодий вчений, 2019 (Copernicus)

 

3. Пахомов В. М., Собкович В. І.. Дискурс про тайм-менеджмент // Матеріали науково-практичній конференції: «Фінансово-економічні чинники розвитку країни та регіонів» (07-08 червня 2019 р., м. Чернівці).  – Чернівці : Молодий вчений, 2019 (Copernicus)

 

 

5. Участь у конференціях, семінарах (вказати: назву конференції, терміни, прізвища учасників)

13

 

1. Бурківська Л. Ю. Особливості веб-сайту кафедри як інформаційного ресурсу ВНЗ /  Л. Ю. Бурківська, К. В.  Мацюк // Інноваційні технології в освіті: збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 09-11 квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ / Національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2019. С. 41-42.

 

 

2. Ганцюк Т. Д. Морфологічна модель формування поняття інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій. Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи: матеріали 9 міжнар. наук.-практ. конф. 19 жовтня 2018 р. Херсон : ХНТУ. С. 40 – 44.

 

3. Ганцюк Т. Д. Зміст і сутність процедур діяльності служб інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної влади. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 листопада 2018 р. Київ: Таврійський національний ун-т. С. 135 – 137.

 

4. Григораш С.М., Бурківська Л.Ю. Сучасний стан ІАД шкільної бібліотеки : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика актуальних наукових досліджень» (м. Дніпро, 22-23 лютого  2019 року) С. 36-39.

 

5. Григораш С.М. Трансформація абонентної форми обслуговування: використання WEB-технологій та створення електронних бібліотек ВНЗ : С.М. Григораш, І.С. Сапіжак // Інноваційні технології в освіті: збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 09-11 квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ / Національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2019.С. 70-72.

 

6. Вінтонів Х. М. Цифрова документальна спадщина української діаспори // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної наукової конференції. Частина ІІ / Наук. ред.
О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотник», 2019. – С. 186-188.

 

7. Вінтонів Х. М. Міжнародний досвід впровадження дистанційного навчання: українсько-американська співпраця // Інноваційні технології в освіті : зб. матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 9-11 квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ / Національний технічний університет нафти і газу; відповідальні за випуск Чеховський С. А., Піндус Н. М. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2019. – С. 54.

 

8. Дербеньова Л.В. Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 8 лют. 2018 р.) / ред. кол. : Г. В. Сілкова, Ж. В. Бабенко, М. С. Костенко, Р. М. Крет ; за заг. ред. М. С. Костенко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, каф. докум. комунікацій і бібл. справи. – Рівне : РДГУ, 2018. – Режим доступу :http://library.dk.rv.ua/depository/konf/I_konf_2018.pdf

 

9. Демчина Л. І. Інформаційно-комунікаційне середовище ВЗО в контексті організації самостійної роботи студентів / Л. І. Демчина // Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці (м. Рівне, 19-20 квітня 2019 р.). – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 81-84.

 

10. Лаба О. В. Розвиток електронного діловодства в україні: нова віха. Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, 27-29 березня 2019 р., Одеса. Дніпро: Середняк Т. К., 2019. С 215-224.

 

11. Лаба О., Дудій І. Сутнісні характеристики електронного діловодства: термінологічний аспект. Інформація, комунікація, суспільство 2019: матеріали 8-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2019, 16-18 травня 2019 р., Україна, Чинадієво. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С. 132-133. 

 

12. Романишин Ю. Л., Потеряйло Л. О. Адаптивна гіпермедія як засіб інтелектуалізації контенту в системах електронного навчання. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Тернопіль, 8-9 листопада, 2018 р.). Тернопіль: Осадца Ю. В. 2018. С. 119-122. URL: http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/article/77/

 

13. Романишин Ю. Л., Нищук М. І. Види, інструменти та моделі сучасного маркетингу. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали XXXVI Міжнародної науково-практичної конференція (Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень, 29 листопада 2018 р.). 2018. С. 19-22.

 

6. Захист дисертацій (вказати прізвища, тему дисертації)

 

 

 

 

7. Отримані охоронні документи

 

 

 

 

Українська