Для абітурієнтів

Буклет Презентація Відеоролик
Буклет ДОК 2020     Презентація     Відеоролик

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ІФНТУНГ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Фахівець із документознавства та інформаційної діяльності може працювати:

 • менеджером безпосередньо в галузі інформації (інформаційно-аналітичні центри, рекламні агентства, засоби масової інформації, видавництва, компанії з маркетингу інформаційного продукту тощо), в тому числі інформаційних служб, діяльність яких має міжнародний характер;
 • керівником підрозділу міжнародних зв’язків у політичних, громадських організаціях, органах влади, на радіо і телебаченні, комерційних структурах;
 • фахівцем з питань аналізу спеціалізованої документної інформації (патентної, бібліографічної, арівної, економічної, науково-технічної);
 • перекладачем та редактором перекладів (у т. ч. спеціалізованої документації);
 • інформаційним аналітиком, інженером з науково-технічної інформації;
 • документознавцем-менеджером інформаційних систем у державних та комерційних структурах, функція яких – ефективне управління внут-рішньою документною інформацією;
 • аналітиком з комп’ютерних комуні-кацій;
 • референтом з організації та проведення переговорів;
 • фахівцем зі зв’язків з громадськістю.

  Коло питань, якими може займатия фахівець:

 • здійснювати дослідження конкретної сфери діяльності суб'єкта управління, структури, фуекцій і шляхів оптимізації управління;
 • втвчати зміни інформаційних потреб апарату управління державних органів влади, підприємств, установ та організацій відповідно до конкретного профілю діяльності;
 • вести інформаційну й документну роботу, забезпечувати необхідною інформацією органи державного управління, підприємства, установи чи організації, визначати основні напрями вдосконалення цієї діяльності;
 • проводити експертизу наукової та практичної цінності документної інформації, призначеної для сфери управління;
 • впроваджувати прогресивні системиінформаційного забезпечення процесу управління;
 • застосовувати раціональні прийоми пошуку, збирання і використання інформації на основі автоматизованих банків і баз даних, дійснювати її перевірку і класифікувати джерела інформації за допомогою ручних і автоматизованих засобів;
 • організовувати навчання користувачів з ефективного використання управлінської інформації, підвищувати їх інформаційну культуру;
 • формувати інформаційні системи для забезпечення процесу управління релевантною інформацією;
 • формування бази даних, бази знань і системи управління в галузі наукової і виробничої інформації галузевого змісту;
 • проводити комплексні дослідження структури ринку інформаційної продукції та послуг у країні та за її межами;
 • відповідати за комплектування відомчих архівів і державного фонду країни матеріалами поточного діловодства;
 • проводити патентно-інформаційні дослідження, аналізувати документи, джерела патентної інформації про промислові зразки та товарні знаки;
 • працювати з різноманітними класифікаціями документів з метою предметизації і систематизації документної інформації;
 • налагоджувати комунікаційні зв'язки і розширювати контакти з документно-інформаційними структурами.

  Фахівець у галузі документознавства та інформаційної діяльності знатиме:

 • законодавчі та основні нормативні і методичні документи (закони, укази, постанови, розпорядження, накази, порядки, переліки, правила, методичні рекомендації, стандарти) щодо інформації, організації документообігу, службової і комерційної документації, архівного упорядкування документів в установах, ведення діловодства.
 • ведення ділової кореспонденції, редагування документів, порядок планування та проектування основних діловодних процесів, традиційні та інноваційні форми документаційного забезпечення діяльності установ;
 • організування основних діловодних процесів і документообігу в установах за допомогою автоматизованої системи управління діловодством (АСУД) і системи електронного документообігу (СЕД);
 • методи анотування та реферування текстів; методи пошуку закономірностей, математичні, логічні, семантичні, системні й імітаційні методи моделювання та оптимізації систем різних класів;
 • методи і прийоми наукової експертизи документів;
 • порядок організування ділових контактів, зустрічей, переговорів, конферентних заходів;
 • міжнародний діловий протокол;
 • основи господарського, адміністративного та цивільного права, трудове законодавство, положення та інструкції щодо ведення діловодства;
 • кадровий та адміністративний менеджмент;
 • основи інформаційної безпеки і захисту інформації;
 • мультимедійні технології;.
 • як створювати веб-сайти та їх адмініструвати.

ПАМ"ЯТКА АБІТУРІЄНТУ

– Донедавна документознавство належало до бібліотечної сфери. Тепер воно стало широкою самостійною галуззю. Чому?

– Треба враховувати, що сьогодні значно розширились фонди бібліотек завдяки новим інформаційним технологіям, технологій, особливо Інтернет, привели до корінних змін у забезпеченні доступу до інформації. Подальший розвиток мереж наукової інформації буде йти в напрямі забезпечення доступу до фонду інформаційних ресурсів: бібліографічних, реферативних, фотографічних і повнотекстових баз даних; електронних каталогів бібліотек; електронних журналів і конференцій; систем комп'ютерного моделювання і т.п. З кожним днем все ширше застосування знаходять Інтернет-технології. За останніми даними, український ринок Інтернету зростає щорічно на 37-43%. Виникає необхідність у фахівцях, які обслуговуватимуть Інтернет – бізнес, і які навчатимуть цьому.

– З якими ще сферами пов’язана спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність” ?

– Крім уже згаданого правознавства, архівної справи, Інтернет та бізнесу, це – галузі масової комунікації, сфери, які мають справу з інтелектуальною власністю, традиційна видавнича справа та електронні видавництва тощо. Адже перед тим, як передати інформацію слухачам необхідно отримати її від джерел і накопичити у вигляді документального фонду. Інформаційні системи які накопичують інформацію з різних джерел, зберігають її у зафіксованому на матеріальному носії вигляді і займаються розповсюдженням інформації мають назву документно-інформаційних систем. Наші випускники стануть менеджерами цих систем.

– Як можна охарактеризували кваліфікацію “документознавець–менеджер інформаційної діяльності”?

– Це – поліфункціональна кваліфікація. Адже важливі не тільки знання інформаційних ресурсів та уміння оперувати інформацією, а й формування інформаційного світогляду, тобто знання законів функціонування інформації в суспільстві, розуміння суті інформаційних перетворень і усвідомлення свого місця та завдань в інформаційному суспільстві, що формується. Оволодівши базовими знаннями в галузі документно-інформаційних систем, документознавець повинен бути висококваліфікованим спеціалістом, мати теоретичні знання на рівні сучасних міжнародних вимог до спеціалістів у галузі інформаційних систем, добрі практичні навички в роботі з різноманітними документно-інформаційними системами. Майбутній фахівець повинен мати не тільки уяву про сучасну технологію переробки інформації, а й розуміти логічні, лінгвістичні, психологічні та соціальні основи переробки інформації в процесі її створення і використання, бути знайомим з математичними методами аналізу інформації, з методами прогнозування шляхів розвитку галузі чи наукового напряму. Головна увага приділяється вивченню сучасних джерел інформації, принципів і методів її пошуку в різноманітних документно-інформаційних системах, розвитку навиків самостійного використання відібраної інформації.

– Яка сфера діяльності документознавців–менеджерів інформаційної діяльності?

– Узагальненою метою всієї діяльності спеціаліста є управління інформацією і всіма видами інформаційної діяльності відповідної організації для виконання її основних завдань,а узагальненим об'єктом діяльності є документно-інформаційні системи, управління інформацією й інформаційними системами, електронна доставка документів, забезпечення інформаційних потреб і управління інформаційними ресурсами, координація різних видів інформаційної діяльності і контроль за ними, інформаційне обслуговування, координація обробки інформації в організаціях, формування інформаційного середовища, стратегічне управління інформацією, формування інформаційних ресурсів, стандартизація, захист інформації, наукові дослідження в галузі документно-інформаційних систем.

– Які предмети вивчають студенти-документознавці?

– Навчальні дисципліни можна поділити на декілька циклів:

 • документознавчий цикл: документознавство, діловодство, патентознавство, архівознавство, бібліографознавство;
 • інформаційний менеджмент та маркетинг: організація інформаційної діяльності, інформаційно-аналітична діяльність, аналітико-синтетична переробка інформації, інформаційний менеджмент, інформаційний маркетинг;
 • інформаційно-технологічний цикл: інформатика, обчислювальна техніка та програмування, прикладне програмне забезпечення, інформаційно-пошукові системи, інформаційні системи, інформаційні технології, комп’ютерні мережі, Інтернет-технології та ресурси, технічне забезпечення інформаційної діяльності, бази даних;
 • лінгвістично-комунікативний цикл: документно-інформаційні комунікації, українська мова за професійним спрямуванням, лінгвістичні основи документознавства, теорія комунікації, етика та психологія ділового спілкування, редагування, іноземні мови – англійська та німецька;
 • економічний цикл: основи бізнесу, макроекономіка, мікроекономіка, економіка інформаційної діяльності;
 • правознавчий цикл: інформаційне законодавство, цивільне право, господарське право.

– Чим відрізняється дана спеціальність від спеціальності ”Інформаційні системи”, наприклад?

– Документознавство та інформаційна діяльність – гуманітарна спеціальність. Головний акцент робиться на управлінні інформацією в документно-інформаційних системах; методах аналізу і оцінки документальних потоків; вмінні орієнтуватися в них; економіку інформаційної діяльності; технологію і методику збирання й обробки інформаційних потоків; пошук необхідної інформації; аналіз і узагальнення отриманого матеріалу; методи створення і використання інформаційних ресурсів; оцінку актуальності наукових напрямків та прогнозування шляхів їх подальшого розвитку. Значна увага приділяється лінгвістичним та правовим аспектам.

– Чому пропонується такий великий обсяг годин на іноземну мову?

– Враховуючи необхідність роботи інформаційних центрів і служб на транснаціональному рівні в інтерактивному режимі при навчанні студентів названої вище спеціальності приділяється увага питанням використання інформаційних ресурсів та аналітико-синтетичної переробки інформації не тільки українською мовою, а й іноземною. Тому в програмі передбачене поглиблене вивчення двох іноземних мов.

– Які ключові положення концепції підготовки студентів-документознавців?

– Концепція навчання студентів з спеціальності "Документознавство і інформаційна діяльність" грунтується на таких принципах:

 • Оскільки розвиток сучасних систем збирання, обробки, збереження, пошуку, розповсюдження і використання інформації проходить під впливом "цифровізації" документів і нових інформаційних технологій,. при навчанні спеціалістів приділяється багато уваги технічним засобам здійснення інформаційних процесів.
 • Завдання навчання не повинно зводитися до оволодіння навичками роботи з комп'ютером для створення текстів і отримання інформації з мереж. Для фахівця в галузі документознавства і організації інформаційної діяльності інформація у всіх її аспектах повинна стати важливим компонентом професійного світогляду. Йому необхідно знати структуру й основні властивості семантичної інформації, закономірності процесів її зростання, старіння, розсіювання, сучасні методи пошуку й переробки інформації, типи носіїв інформації, інформаційних систем, електронних мереж, компоненти національної і транснаціональної інформаційної інфраструктури. Важливо навчити студентів використовувати ці знання в процесі навчання і в подальшій діяльності.
 • У процесі навчання майбутніх спеціалістів орієнтують на проблеми, пов'язані з переходом на нові умови господарювання, нову незвичну економічну і політичну ситуації, які потребують комплексного інформаційного обслуговування (КІО) органів управління. Сьогодні основна увага майбутніх менеджерів звертається на складність використання інформації, на те, як допомогти державній адміністрації, керівному складу фірм і підприємств на основі інформації різного призначення спрямувати зусилля на отримання результатів відповідно до вимог майбутнього.
 • Приділяється значна увага вмінню користуватися мережною технологією, володіти навичками роботи в національних і міжнародних інформаційних мережах типу Інтернет, Інтранет, ін., для підготовки аналітичних оглядів, дайджестів, рефератів
 • Серед виробничих функцій та типових завдань, які повинен виконувати випускник з спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" за кваліфікацією, можна виділити наступні:
 • в сфері менеджменту документно-інформаційних систем: координація, управління і інтеграція інформаційної діяльності; стратегічне планування інформаційних технологій, інформаційних ресурсів і систем; управління ресурсами;
 • в сфері інформаційно- технологічній: управління інформаційними технологіями; автоматизація офісних робіт; контроль за обробкою інформації, захист даних й інформації;
 • в сфері документної інформації: визначення політики, планування і управління інформацією для організації; управління документно-інформаційними системами; аналіз інформаційних потреб і забезпечення обслуговування споживачів;
 • в сфері комунікації: управління комунікаціями та інформаційними потоками в організації; розробка й інтеграція комунікаційних мереж; консультації керівників організації з питань інформаційної діяльності, інформаційних систем і ресурсів.

– Де зможуть працевлаштовуватися випускники спеціальності?

– Спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності зможе працювати як організатор і виконавець у галузі інформаційної діяльності в державній і недержавній адміністративній сферах, відповідати за сучасну організацію документопотоків, технічні засоби обробки внутрішньої і зовнішньої документації, проведення експертизи та оцінки ефективності діяльності суб'єктів ринкових відносин з позицій доцільності та достатності інформаційного забезпечення, впровадження документно-інформаційних систем, вести пошук і аналітико-синтетичну переробку інформації тощо. Документознавці зможуть працювати в інформаційно-аналітичних центрах і службах органів державної влади, культурно-освітніх закладів, наукових установ, фірм, корпорацій, акціонерних товариств, де передбачено мати справу з документно-інформаційними системами і управлінням інформацією.

– Чи зможуть випускники працювати в бізнесі?

– Звичайню. Вони зможуть заповнити відповідні ніші в бізнесі, в правових, наукових, політичних інституціях страхових та рекламних агенствах, бо інформація необхідна менеджерам, маркетологам, економістам, правовикам, політикам. Треба пам’ятати тільки, що спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність” пов’язана з менеджментом інформації, а не менеджментом організацій і вимагає певних природних інтелектуальних задатків і нахилів.

– Що потрібно знати абітурієнтам, які хочуть опанувати даний фах?

– Наші потенційні студенти повинні любити працювати зі словом, проявляти інтерес до журналістики, мови та інформатики. Тільки той, хто в школі відзначався написанням оригінальних творів, участю в конференціях та виступах, створював сценарії шкільних заходів, любив багато читати, зможе в подальшому реалізувати себе, обравши даний фах. Якщо такі задатки не проявлялися, оволодіти комплексом необхідних умінь для даної спеціальності неможливо.

Хибне уявлення, яке сформувалося в нашому місті, що документознавці – це діловоди та секретарі-реферети, приводить на цю спеціальність випускників шкіл, які не мають відповідного творчого потенціалу. Як не можна стати музикантом, не маючи музичного слуху, так і не можна займатися інформаційним менеджметом без розвинених комунікативних умінь, логічного мислення та творчої уяви.

Така концепція комплексної підготовки документознавців-менеджерів інформаційних систем дає можливість готувати спеціалістів нової формації, які добре знають традиційні методи інформаційного обслуговування, нові інформаційні технології й управління інформацією на основі документно- інформаційних систем.

– Чим забезпечується здійснення фахівцем з документознавства своїх функцій?

– По-перше, комунікативним принципом його діяльності, по-друге, наявністю конкуренції в сфері економіки, по-третє, фундаментальними знаннями в галузі управління інформацією і інформаційними системами, вільною орієнтацією у світовому документно-інформаційному просторі завдяки адекватному володінню іноземними мовами. Тому документознавець-менеджер інформаційних систем повинен відповідати сучасному рівню вимог щодо кваліфікацій та морально-етичним нормам суспільства. Спеціаліст повинен розуміти важливість пріоритетів інноваційного підходу, що потребує системних, послідовних знань і наступного їх практичного використання.

yes

Українська