Дисципліни кафедри

 Перелік дисциплін освітньо-професійної програми бакалавра

1

2

3

4

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

Цикл соціально-гуманітарної підготовки

ЗП 01

Історія  України

4

Екзамен

ЗП  02

Історія  української  культури

3

Залік

ЗП 03

Українська мова (за професійним спрямуванням)

4

Екзамен

ЗП  04

Філософія

4

Екзамен

ЗП  05

Іноземна мова

6

Екзамен

ЗП 06

Психологія

3

Залік

Всього:

24

 

Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

ПН 01

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

3

Залік

ПН 02

Документально-інформаційні комунікації

4

Екзамен

ПН 03

Загальне документознавство

8

Залік

Екзамен

ПН 04

Інформатика та комп’ютерна техніка

6

Залік

Екзамен

ПН 05

Інформаційне право

4

Залік

ПН  06

Організація та управління базами даних

3

Залік

ПН 07

Інтернет-технології та ресурси

4

Екзамен

ПН 08

Лінгвістичні основи документознавства

8

Залік

Екзамен

ПН 09

Математичні основи інформаційної діяльності

3

Залік

ПН 10

Основи екології

3

Залік

Всього:

46

 

Цикл професійної та практичної підготовки

ПП  01

Адміністративне та трудове право

4

Екзамен

ПП  02

Аналітико-синтетична переробка інформації

8

Екзамен

ПП 03       

Архівознавство

4

Залік

ПП  04

Бакалаврська робота

4,5

 

ПП  05

Господарське право

3

Залік

ПП 026

Державний іспит

1.5

Екзамен

ПП  06

Документаційне забезпечення діяльності установ (за фаховим спрямуванням)

3

Екзамен

ПП 07

Діловодство

5

Екзамен

ПП  08

Захист інформації

3

Залік

ПП 09 

Кадровий менеджмент

3

Залік

ПП 010

Менеджмент електронних документів

4

Екзамен

ПП 011

Навчальна практика з  інформаційно-аналітичної підготовки

3

Екзамен

ПП  012

Навчальна практика з комп'ютерної підготовки

3

Екзамен

ПП  013

Навчальна практика з соціокомунікативної діяльності

3

Екзамен

ПП 014

Організація діяльності інформаційних установ

4

Екзамен

ПП  015

Комп’ютерні мережі та телекомунікації

4

Екзамен

ПП  016

Основи охорони праці

3

Залік

ПП 017

Патентознавство

3

Залік

ПП 018

Переддипломна практика

3

Залік

ПП 019

Прикладне програмне забезпечення

5

Залік

ПП 020

Стандартизація

3

Екзамен

ПП 021

Управлінське документознавство

4

Екзамен

ПП 022

Інформаційні технології в документознавстві

5

Курсовий проект

Екзамен

ПП 023

Інформаційно-аналітична діяльність

5

Екзамен

ПП 024

Інформаційний маркетинг

4

Екзамен

ПП  025

Інформаційний менеджмент

5

Екзамен

Всього :

100

 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

170

 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Професійно орієнтовані дисципліни

ПО  1.01

Іноземна мова

6

Екзамен

ПО  1.02

Правознавство

3

Залік

ПО 1.03

Вступ до спеціальності

4

Залік

ПО 1.04

Практичний курс іншомовної комунікації та перекладу документів

7

Залік

Екзамен

ПО 1.05

Аналітико-синтетична переробка міжнародної  інформації

6

Залік

Екзамен

ПО 1.06

 Міжкультурні комунікації

12

Залік

 

ПО 1.07

Системний аналіз інформаційних процесів

3

Залік

Всього:

41

 

Дисципліни вільного вибору студента

Вибірковий блок додаткових  загальних компетентностей   (соціально-економічного та  гуманітарного спрямування)

ВБ 2.1.01

Політичні комунікації

3

 Залік

ВБ  2.1.02

Засоби масової інформації

3

 Залік

ВБ  2.1.03

Етика та психологія ділового спілкування

3

Залік

ВБ  2.1.04

Теорія комунікації

 

3

Залік

Всього:

12

 

Вибірковий блок додаткових  спеціальних компетентностей  професійного спрямування

ВБ 2.2.01

Графічні мультимедійні технології

4

Залік

ВБ  2.2.02

Web-дизайн

3

Залік

ВБ  2.2.03

Реклама інформаційних продуктів і послуг

5

Екзамен

ВБ  2.1.04

Фінансово-економічна інформація

5

Екзамен

Всього:

17

 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

70

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГАМИ

240

 

Перелік дисциплін освітньо-професійної програми магістра

 

Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма

підсумк.

контролю

1

2

3

4

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми

Цикл соціально-гуманітарної підготовки

ЗП01

Педагогіка  вищої школи

4

Екзамен

ЗП02

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці

3

Залік

ЗП03

Конфліктологія

3

Залік

Всього:

10

 

Цикл професійної підготовки

ПП01

Видавничі інформаційні системи

4

Залік  курсова  робота

ПП02

Виробнича практика

6

 

ПП03

Державний іспит

1.5

Екзамен

ПП04

Магістерська робота

9

 

ПП05

Методика викладання спеціальних  дисциплін

        3

Залік

ПП06

Методологія та методика документознавчих досліджень

       4.5

Екзамен

ПП07

Міжнародна інформаційна діяльність

8

Залік

Екзамен

ПП08

Охорона праці в галузі і цивільний захист

 

Екзамен

ПП09

Переддипломна практика

6

 

ПП10

Редагування документації

4

Екзамен

ПП11

PR-технології

 

6

курсова  робота

Екзамен

Всього

55

 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів:

 

     65

 

 

 

 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми

Професійно орієнтовані дисципліни

ПО01

Електронна комерція

4

 Екзамен

ПО02

Інформаційний сервіс

3

 Залік

ПО03

Інформаційне забезпечення проектів

4

Залік

ПО04

Інтелектуальні інформаційні системи

4

Екзамен

Всього

15

 

Дисципліни вільного вибору студента

ВБ 1.01

Інформаційна логістика

4

Екзамен

ВБ 1.02

Адміністративний менеджмент

3

 Залік

ВБ 1.03

Інформаційно-аналітичні технології

3

Залік

Всього

10

 

Загальний обсяг вибіркових компонентів:

25

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГАМИ

90

 

 

 

 

 

 

Українська