Історія кафедри

 

Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ (ГРН) була започаткована в 1945 році, як структурний підрозділ нафтового факультету Львівського політехнічного інституту (нині – національний університет “Львівська політехніка”) на підставі наказу Всесоюзного комітету в справах Вищої школи № 480 від 02.10.1944 р. У 1963 році кафедра переведена до Івано-Франківська у складі нафтового факультету, який був структурним підрозділом філії Львівського політехнічного інституту. Згодом вона стала підрозділом геологорозвідувального факультету Івано-Франківського інституту нафти і газу, а з 2001 року – Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. У зв’язку з реструктуризацією університету в 2000 році на базі кафедри ГРН було створено нову кафедру «Теоретичних основ геології».

Першим завідувачем кафедри був відомий вчений, майбутній академік, проф. В.Б. Порфир’єв.

ПОРФІР'ЄВ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ  (1899-1982), завідувач кафедри ГРН (1945-1953 рр.) професор, доктор геолого-мінералогічних наук,  академік АН УРСР.
     Нагороджений орденом Леніна, Жовтневої революції, Трудового Червоного прапора, лауреат Державної премії УРСР і премії ім. В.І.Вернадського, нагороджений багатьма медалями. Основні біографічні факти і найважливіші досягнення вченого та його наукової школи представлені в 25 монографіях, 15 збірниках наукових праць і понад 950 статтях, в тому числі доповідях. Один із засновників неорганічного напрямку походження нафти і газу,  директор Інституту геології і геохімії горючих копалин АН УРСР, професор Київського державного університету, Львівського державного університету ім. Івана Франка, Львівського політехнічного інституту. Підготував понад 30 кандидатів і 8 докторів наук, із яких 5 стали академіками і членами-кореспондентами Академії наук.

З 1953 р. завідувачем став проф. О.М. Снарський, а з 1964 р. кафедрою завідував проф. І.М. Кухтін.

СНАРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (1911-1983), завідувач кафедри ГРН (1953-1964 рр.) професор, доктор геолого-мінералогічних наук.
Автор понад 300 наукових праць з питань геологічної будови різних регіонів, фізики пласта, міграції нафти і газу, серед яких підручник
“Геологические основы физики нефтяного пласта”. Відзначений медаллю “За доблестный труд в период Великой Отечественной войны”,
 орденами “Трудового Красного знамени”, “Китайско-советской дружбы”, “За заслуги перед отечеством ГДР”, “За доблестный труд”.

КУХТІН ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ (1906-1967), завідувач кафедри ГРН (1964-1967 рр.) професор, доктор геолого-мінералогічних наук.
    Працював начальником польових геологорозвідувальних і геолого-зйомочних  партій, займався геологічним картуванням території Карпат і Передкарпаття.
     За відкриття Заглядинського газонафтового родовища на Поволжі нагороджений наркомом нафтової промисловості значком відмінника.
Нагороджений медаллю “За доблестный труд в период Великой Отечественной войны”.

Потім кафедру очолював доцент Л.Г. Каретніков (1967-1970 р. р.), доц. В.М. Філатов (1970-1979 р. р.), проф. О.М. Адаменко (1980-1984 р. р.), проф. О.О. Орлов (1985-1996 р. р.).

КАРЕТНІКОВ ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ (1923-1996), завідувач кафедри ГРН (1967-1970 рр.) доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук.
Автор 200 наукових  публікацій, у тому числі 13 монографій. Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР,  знаками “Победитель соцсоревнования”,  “Ударник десятой пятилетки”, “Активист социалистического труда ГДР”, знаком “Чести” ГДР (в золоті).

ФІЛАТОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (1922-1993), завідувач кафедри ГРН (1970-1979 рр.) доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук.

АДАМЕНКО ОЛЕГ МАКСИМОВИЧ, завідувач кафедри ГРН (1980-1984 рр.) доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік Української
нафтогазової академії, академік Академії наук технологічної кібернетики України, академік Міжнародної академії наук, технологій та інжинірингу, віце-президент підкомісії з геоархеології палеоліту Міжнародного союзу з вивчення четвертинного періоду (ІМСША), лауреат Державної премії СРСР у галузі науки.

ОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, завідувач кафедри ГРН (1985-1996 рр.) професор, доктор геолого-мінералогічних наук, Заслужений працівник народної освіти України, почесний розвідник надр України, академік Української нафтогазової академії, володар золотого знаку Спілки геологів України,
нагороджений медаллю СРСР „За заслуги в разведке недр”, знаком „Відмінник вищої школи СРСР”, за заслуги в розвідці надр нагороджений пам'ятним знаком Л.І. Лутугіна. Автор відкриття в галузі наук про Землю, за яке нагороджений срібною медаллю ім. Капіци. Удостоєний довічної Державної стипендії президента України видатним діячам освіти. Керівник наукової школи з напрямку “Геодинамічна концепція походження аномальних пластових тисків в осадовій оболонці земної кори та методи їх прогнозування”. У рамках наукової школи підготовлено 27 кандидати та один доктор геолого-мінералогічних та геологічних наук”. Автор понад 440 науково-методичних праць, з яких 22 монографій та підручників.

МАЄВСЬКИЙ БОРИС ЙОСИПОВИЧ, завідувач кафедри ГРН (1996-2015 рр.) доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ-го ступеня, академік Української нафтогазової академії, володар золотого знаку Спілки геологів України, Відмінник освіти України. Почесний розвідник надр. Керівник наукової школи “Вплив геодинамічних процесів на формування і нафтогазоносність осадових басейнів”. У рамках наукової школи підготовано 14 кандидатів геологічних наук. Автор (співавтор) понад 280 науково-методичних праць, в тому числі п’яти підручників, одного навчального посібника і восьми монографій.

 

 

ЗДЕРКА ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ, в.о. завідувача кафедри ГРН (2015-2016 рр.) кандидат геологічних наук, Лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок., автор понад 70 науково-методичних праць.

 

КУРОВЕЦЬ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, завідувач кафедри з 2016 року. Доктор геологічних наук, доцент, лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Автор понад 90 наукових і навчально-методичних праць, із них 5 монографій, 1 підручник та 1 навчальний посібник для вузів.

У різні роки на кафедрі працювали: професори В.І. Авер'янов, Н.Н. Гунька, М.І. Куровець, доценти О.І. Антонишин, М.І. Атаманюк, О.О. Борковський, В.П. Василечко, В.П. Войцицький, М.А. Волкова, Г.Д. Гродецька, С.Т. Зелізна, М.С. Золотніцький, В.М. Іванов, В.А. Ласточкін, Г.П. Нікітін, Г.О. Падва, О.М. Печорін, В.І. Романюк, Л.І. Фердман, С.І. Шишигін, старші викладачі та асистенти К.Л. Варениченко, В.Ф. Кравченко, В.Я. Синіцин, Г.С. Терещук, Н.Д. Федотенкова, Н.П. Шептенко та ін.

Свій вклад у розвиток кафедри в різні роки внесли академік Академії наук України Г.Н. Доленко, член-кореспонденти Академії наук України М.Р. Ладиженський і П.Ф. Шпак, професори Г.Ю. Бойко, В.Г. Осадчий, Е.Б. Чекалюк та інші відомі вчені.

У 2017 р. кафедра здійснила 67-й випуск фахівців-геологів. Географія роботи випускників кафедри надзвичайно обширна. Окрім України, випускники успішно працюють в різних нафтогазоносних регіонах країн нового зарубіжжя – Росії, Білорусі, Казахстану, Середньої Азії і далекого зарубіжжя. На їхньому рахунку чимало відкритих та розвіданих родовищ нафти і газу, зокрема такого унікального як Шебелинське та великих Долинського, Битківського, Західнохрестищенського, Єфремівського, Яблунівського тощо.

За 75 років свого існування кафедра підготувала понад 3600 гірничих інженерів-геологів, які успішно працюють на виробництві, в науково-дослідних інститутах і вищих навчальних закладах. Із випускників кафедри понад 30 чоловік стали докторами наук (з них В.І. Кітик, П.Ф. Шпак, Ю.М. Сеньковський – чл.-кореспонденти НАН України, а В.А.Лапуть – академік АН Білорусі) і сотні кандидатів наук. Багато випускників займали або зараз займають високі керівні посади. Серед них:

Шпак П.Ф. – міністр геології України (1967-1982 рр.), доктор геол.-мінерал. наук, професор член-кореспондент НАН України;

Євдощук М.І. – директор Департаменту нафтогазової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго України, заступник Голови Держкомгеології України (1997-2000 рр), заступник міністра екології та природних ресурсів (2010 р), доктор геологічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

Шеремета О.О. – в минулому головний геолог Головного управління розвідки та розробки морських газових і нафтових родовищ Мінгазпрому СРСР (1978-1983 рр.), а згодом начальник Головморнафтогазпрому;

Іванюта М.І. – директор УкрДГРІ (1979–1999 рр.), перший президент Української нафтогазової академії (1993–1999 рр.), доктор геолого-мінералогічних наук, професор;

Кітик В.І. – заступник директора ІГГГК НАНУ (1963-1984 рр.), доктор геол.-мінерал. наук, професор, член-кореспондент Академії наук України;

Сеньковський Ю.М. – завідувач відділом ІГГГК НАНУ, доктор геол.-мінерал. наук, професор, член-кореспондент НАНУ;

Колодій В.В. – завідувач відділу ІГГГК НАН України, заступник директора з наукової роботи ІГГГК НАНУ (1992-1998 рр.), завідувач кафедри Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор геолого-мінералогічних наук, професор;

Крупський Б.Л. – директор Департаменту з видобування газу та нафти, член правління НАК “Нафтогаз України” (1998-2010 рр.), кандидат геолого-мінералогічних наук;

Гладун В.В. – заступник директора департаменту з видобування газу й нафти, начальник Управління надрокористування та освоєння нетрадиційних ресурсів газу НАК “Нафтогаз України”, доктор геологічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки;

Бенько В.М.– начальник управління геології та гідрогеології Державної служби геології та надр України, кандидат геологічних наук;

Федишин В.О. – директор Львівського відділення УкрДГРІ (1998-2010 рр), доктор геологічних наук та ін.

Серед випускників кафедри є відомі вчені, серед яких: доктори наук Г.Ю. Бойко, І.В. Височанський, М.І. Галабуда, Р.Ф. Гімер, Н.Н. Гунька, М.Р. Ковальчук, В.О. Краюшкін, Ю.З. Крупський, Р.М. Новосилецький, О.О. Орлов, Я.М. Семчук, О.С. Ступка, С.В. Ткачишин та ін., а також керівники геологічних служб великих нафтогазових підприємств і організацій: П.М. Мельничук, П.І. Дякович, Р.М. Окрепкий, В.М. Світлицький, П.М. Чепіль, П.Я. Максимчук та ін.

Зараз навчальний процес на кафедрі забезпечує висококваліфікований колектив із значним педагогічним і науковим потенціалом. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 14 осіб, з яких 10 мають наукові ступені та вчені звання: Лозинський О.Є., Трубенко О.М., Манюк М.І., Дубей Н.В., Ляху М.В., Михайлів І.Р., Бойко А.П., Куровець С.С., Здерка Т.В., Ярема А.В. та асистенти: Хованець Н.П., Калиній Т.В., Артим І.В., Білогубко А.Л.

Науковими консультантами кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ на безоплатній основі працюють професор Б.Й. Маєвський та доцент Л.С. Мончак. 

 

 

Українська