Дисципліни кафедри

 

Професорсько-викладацьким персоналом кафедри читаються такі навчальні дисципліни:

Для бакалаврів:

Геологiя та нафтогазоноснiсть морських надр

Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ

Геологія нафти і газу (ГР)(коледж)

Геолого-промислові дослідження в свердловинах

Геологорозвідувальна справа

Економічна геологія

Математичні методи в нафтогазовій геології

Менеджмент у нафтогазовій справі

Нафтогазова геологія (НІ)

Нафтогазова геологія (НІ-іноземці)

Нафтогазова геологія та промислова геофізика (НІВ)

Нафтогазова гідрогеологія

Нафтогазоносні провінції світу

Нафтогазопромислова геологія

Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія (ГФ)

Основи геології нафти і газу (ГФ – 4 курс), (ГНГ – 3 курс)

Основи гідрогеології та інженерної геології

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ (ГНГ)(НЗк)

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ (ГР, НБ)

Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ (ГФ)

Прогнозування нафтогазоносності надр

 

Для магістрів:

Актуальні проблеми в нафтогазовій геології

Геологiчнi основи розкриття та випробування пластів

Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ

Наукові дослідження в геології

Нафтові та газові родовища України

Нетрадиційні джерела вуглеводневих ресурсів

Оцінка ресурсів нафти і газу

Підземні сховища газу України

Підрахунок запасів нафти і газу

Прикладна геохімія нафти і газу

Прикладна гідрогеологія (НЗР)

Сучасні напрямки геологорозідувальних робіт на нафту і газ

 

 

Для ознайомлення з коротким змістом (анотацією) дисципліни перейдіть за активним посиланням.

 

 Дисципліна “Геологічні основи розкриття і випробування продуктивних горизонтів” вивчає теоретичні та практичні засади розкриття продуктивного пласта для підвищення ефективності пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ та покращення розробки родовищ нафти і газу і експлуатації свердловин. Значна увага приділена питанням впливу промивної рідини на якість розкриття продуктивного пласта, фізико-хімічним явищам в присвердловинній зоні пласта, розкриттю продуктивних пластів з низькими і високими пластовими тисками.

Дисципліна  Геологія і нафтогазоносність морських надр” вивчає  геологічну будову, закономірності еволюції земної кори та освоєння ресурсів Світового океану. Значна увага приділяється прикладним питанням, встановлення основних критеріїв перспектив нафтогазоносності морських басейнів, видобутку нафти і газу в морських акваторіях та основним питанням морського права морських родовищ нафти і газу.

Дисципліна “Геолого-промислові дослідження свердловин” вивчає   фізичні параметри пластів, фізико-хімічні властивості флюїдів та термо-баричні умови нафтогазоконденсатних покладів та умови їх зміни при розробці на природних режимах виснаження або із підтриманням пластового тиску. Одночасно з цим розглядаються науково-теоретичні положення і практичні рекомендації з основних вимог відносно застосування методів підвищення продуктивності свердловин за їх потенціальною та фактичною продуктивностями,  з визначенням зон кольматації та скін-ефекту.

Дисципліна “Геологорозвідувальна справа” вивчає геологічні умови, технічні засоби і методичні прийоми виконання пошукових і розвідувальних робіт на різні корисні копалини. Розглядаються основні форми тіл корисних копалин, фізико-механічні властивості гірських порід, гірничі виробки, методи розвідки родовищ корисних копалин, основні виробничі процеси під час проведення гірничих виробок, документація та опробування гірничих виробок, організація геологорозвідувальної служби.

Дисципліна “Геологія  нафти і газу” вивчає хімічний склад і  фізичні властивості нафт, газів і конденсатів у надрах і на поверхні, а також умови залягання і поширення їхніх скупчень у надрах земної кори. Розглядається різноманітні класифікації нафт і природних горючих газів, типів порід-колекторів та флюдоупорів,  природних резервуарів, пасток, покладів і родовищ нафти і газу, а також процеси формування і розподілу промислових скупчень в земній корі.

Дисципліна “Комплексне дослідження нафтогазоносності територій” вивчає особливості розміщення зон нафтогазонакопичення в осадових басейнах, зв‘язок між формуванням та розміщенням вуглеводневих скупчень і особливостями тектонічного розвитку літосферних блоків. Розглядаються новітні геотектонічні критерії нафтогазоносності, а також методи регіонального та зонального прогнозу нафтогазоносності, досліджуються особливості осадових басейнів, які відзначаються диференціацією аномалій геофізичних полів. Розглядаються тектонічні та термобаричні особливості зон нафтогазонакопичення.

Дисципліна Методи та засоби обробки знань в нафтогазовій промисловості (модуль 1) “Геологія нафти і газу” вивчає хімічний склад,  фізичні властивості нафт, газів і конденсатів у надрах і на поверхні, умови та форми їхнього залягання й поширення. Особлива увага приділяється класифікаціям нафт і газів, типам порід-колекторів та флюдоупорів, природним резервуарам, класифікаціям пасток, покладів і родовищ нафти і газу, закономірностям та процесам формування і розподілу нафтових і газових родовищ в земній корі. Студенти також знайомляться з політико-економічним значенням нафти і газу в світовому господарстві та особливостями геологічної будови та нафтогазоносності надр України.

Дисципліна “Нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України” вивчає нафтогазогеологічне районування територій України, геологічну будову основних родовищ вуглеводнів та підземних сховищ газу в окремих нафтогазоносних регіонах країни. Важливим питанням є розгляд перспектив промислової нафтогазоносності в Україні.

Дисципліна “Нафтогазопромислова геологія і гідрогеологія” вивчає методи геологічної обробки матеріалів буріння свердловин, геолого-промислове вивчення нафтових і газових родовищ в процесі їх освоєння та експлуатації, термобаричні умови в надрах нафтових і газових родовищ та режими нафтових і газових покладів, геолого-промислові основи розробки нафтових і газових родовищ. Студенти також вивчають особливості руху підземних вод і їх фізико-хімічні властивості, гідрогеологічні  дослідження при  пошуках, розвідці  і розробці скупчень вуглеводнів.

Дисципліна “Нафтогазопромислова геологія” вивчає геологічну будову покладів вуглеводінв, властивості продуктивних пластів і насичуючих їх рідин та газів для проектування раціональної системи розробки родовища та її контролю. Особлива увага приділяється методам обробки матеріалів буріння свердловин, методам побудов та створенню різноманітної геологічної графіки, що характеризує будову покладів і родовищ нафти і газу.  

Дисципліна “Нафтогазова гідрогеологія” вивчає гідрогеологічні умови генерації, міграції, акумуляції, консервації і деструкції вуглеводнів та їхніх скупчень. Значна увага приділяється практичному використанню гідрогеологічних показників при пошуках родовищ нафти і газу та їх розробці.

Дисципліна “Нафтогазоносні провінції світу” вивчає  нафтогазогеологічне районування територій континентів, їх геологічну будову, закономірності розташування скупчень у межах нафтогазоносних територій. Практичні аспекти дисципліни використовуються для обґрунтування довготермінових планів розвитку нафтової і газової промисловості.

Дисципліна “Основи гідрогеології та інженерної геології” вивчає будову підземної водної оболонки, особливості живлення і руху підземних вод, хімічний склад, фізичні і хімічні властивості та умови формування підземних вод. Особлива увага приділяється питанням інженерно-геологічних властивостей гірських порід, їх поведінці в основі інженерних споруд, інженерно-геологічним процесам, які ускладнюють умови будівництва. Студентами також розглядається вплив інженерної діяльності людини та прояв геологічних процесів у зонах будівництва.

Дисципліна “Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт” вивчає основні і сучасні методи управління, організації та планування геологорозвідувальних робіт з метою використання отриманих знань у розробці та реалізації економічно виправданих технічних і організаційних рішень, спрямованих на підвищення ефективності геологічної діяльності. Студенти також розглядають особливості геологорозвідувального виробництва, галузеву специфіку стратегічного та інноваційного менеджменту; принципи і методи раціонального управління персоналом і продуктивністю на геологічному підприємстві.

Дисципліна “Основи нафтогазової справи” вивчає склад, властивості, умови та форми залягання й поширення в надрах нафти і газу, нафтогазогеологічне районування територій континентів, закономірності розташування скупчень у межах України. Розглядаються також питання стадійності геологорозвідувального процесу та  перспектив нафтогазоносності окремих територій.

Дисципліна “Основи наукових досліджень” вивчає методику організації, постановки та проведення наукових досліджень, направлених на забезпечення ефективних пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ. Значна увага приділяється принципам вибору напрямків наукових досліджень, розробці методів теоретичних досліджень та обробці результатів отриманих експериментів.

Дисципліна “Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ” вивчає скупчення нафти і газу, як об’єкти пошуку та розвідки, а також принципи та методику проведення пошукових (розвідувальних) робіт на різних етапах геологорозвідувального процесу, в різних геологічних умовах. Розглядаються також суть і основні положення державних документів, що регламентують проведення пошуково-розвідувальних робіт, шляхи підвищення геологічної результативності та якості пошуково-розвідувальних робіт, обґрунтування оптимальної системи розміщення пошукових і розвідувальних свердловин на пастках різного типу, питання геолого-економічної оцінки пошуково-розвідувальних робіт.

Дисципліна “Прикладна геохімія нафти і газу” вивчає основи загальної геохімії Землі та її геосфер,  а також геохімічні закономірності зміни нафти і газу в земній корі. Значна увага приділяється прикладним питанням, що пов’язані з використанням геохімічних досліджень при прогнозуванні нафтогазоносності, проведенні пошуково-розвідувальних робіт на суші та в акваторії, розробці нафтових і газових родовищ та охороні надр і довкілля.

Дисципліна “Прогнозування нафтогазоносності надр” вивчає геологічні фактори, що контролюють просторове поширення скупчень нафти і газу в різновидах нафтогазоперспективних об’єктів, наукові основи прогнозування нафтогазоносності надр та критерійні ознаки оцінки перспектив нафтогазоносності надр. В практичному плані увага приділяється узагальненню матеріалів з геологічної будови територій та обґрунтуванню доцільність проведення на них пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ.

 

 

Українська