Пиріг Тарас Юрійович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Кафедральна робота: відповідальний за організацію виробничої та переддипломної практики студентів.

Напрями наукових досліджень:

- підвищення надійності експлуатації магістральних трубопроводів з урахуванням корозійно-механічної деградації;

- встановлення закономірностей зміни несучої здатності матеріалу газонафтопроводів на пізній стадії експлуатації.

Дисципліни:

1 Комплексна механізація спорудження та ремонту газонафтопроводів.

2 Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах

Публікації:

1. Побережний Л.Я. Вплив йонної сили грунтового електроліту на швидкість корозії металу нафтогазопроводів / Л.Я. Побережний, Т.Ю. Пиріг, А.І. Станецький // Фізико-хімічна механіка матеріалів, спец. вип. № 8. – 2010. – Т.2. – С. 620-624.

2. Побережний Л.Я. Способи укладання морських нафтогазопроводів: переваги та недоліки / Л.Я. Побережний, Т.Ю. Пиріг // Нафтова і газова промисловість. – 2010. – № 4. – С. 42-45.

3. Побережний Л.Я. Напружено-деформований стан трубопроводів під час їх укладання на дно моря S- та J-методами / Л.Я. Побережний, Т.Ю. Пиріг // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. – № 3(25). – С. 91-96.

4. Побережний Л.Я. Методика визначення областей підвищеної корозійної активності вздовж трас пролягання магістральних газонафтопроводів / Л.Я. Побережний, А.І Станецький, Т.Ю. Пиріг, О.Д. Мельник // Розвідка та розробка газових та нафтових родовищ. – 2010. – № 4(37). – С. 118-123.

5. Побережний Л.Я. Вплив способу укладання на ресурс безпечної експлуатації морських трубопроводів / Л.Я. Побережний, Т.Ю. Пиріг // Вісник ТНТУ. – 2011. – Спец. вип., ч.1. – С. 101-106.

6. Побережный Л.Я. Особенности расчета напряженно-деформированного состояния морских трубопроводов при их укладке / Л.Я. Побережный, Т.Ю. Пыриг // Деформация и разрушение материалов и наноматериалов: IV международная конференция, 25-28 октября 2011 г. / Сборник материалов. – М.: ИМЕТ РАН, 2011. – С. 785-787.

7. Пиріг Т.Ю. Вплив передексплуатаційних навантажень на ресурс роботи морських трубопроводів / Т.Ю. Пиріг // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу: матеріали міжнародної науково-технічної конференції, 15-18 травня 2012 р. / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 231-233.

8. Пиріг Т.Ю. Оцінка ресурсу безпечної експлуатації морських трубопроводів з урахуванням навантажень у процесі будівництва / Т.Ю. Пиріг // Фізико-хімічна механіка матеріалів, спец. вип. № 9. – 2012. – Т.2. – С. 677-682.

9. Побережний Л.Я. Втомна довговічність та кінетика деформації матеріалу трубопроводу при низькочастотному навантаженні / Л.Я. Побережний, Т.Ю. Пиріг // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. – № 3(44). – С. 87-96.

10. Пиріг Т.Ю. Кінетика електродного потенціалу сталі трубопроводів / Т.Ю. Пиріг // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії-2012: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 5-7 листопада 2012 р. / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 202-205.

11. Пиріг Т.Ю. Кінетика електродного потенціалу  матеріалу зварного з’єднання морських трубопроводів / Т.Ю. Пиріг // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії-2012: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 5-7 листопада 2012 р. / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 205-208.

12. Побережний Л.Я. Кінетика деформації і руйнування основного металу та зварного з’єднання трубопроводу у морській воді / Л.Я. Побережний, Т.Ю. Пиріг, І.Б. Окіпний, В.Б. Асатрян // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2013. – № 1(46). – С. 122-133.

13. Побережний Л. Методика оцінки впливу передексплуатаційних навантажень в процесі укладання на втомну довговічність та ресурс безпечної експлуатації морських нафтогазопроводів / Л. Побережний, Т. Пиріг, А. Станецький, Ю. Мойсюк // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2013. – № 1. – С. 84-95.

14. Maruschak P. Fatigue and brittle fracture of carbon steel of gas and oil pipelines / P. Maruschak, L. Poberezhny, T. Pyrig // Transport. – 2013. – V. 28, № 3. – P. 270-275.

15. Побережний Л. Аналіз механізмів руйнування матеріалу труб морських газопроводів / Л. Побережний, І. Данилюк, П. Марущак, Т. Пиріг, В. Негрич // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: збірник наукових праць 5-ї Міжнародної конференції (24-27 червня 2014 p., Львів) / Під заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2014. – С. 689-694.

16. Maruschak P. Influence of preliminary deformation on micromechanisms of failure of offshore gas pipeline material / P. Maruschak, I. Danyliuk, L. Poberezhnyi, T. Pyrig, S. Panin // Applied Mechanics and Materials. – 2015. – V. 770. – Р. 304-309.

17. Побережний Л.Я. Вплив терміну експлуатації та рН середовища на несучу здатність матеріалу трубопроводу / Л.Я. Побережний, А.І. Станецький, М.С. Полутренко, Т.Ю. Пиріг // Нафтогазова енергетика 2015: тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції, 21-24 квітня 2015 р. / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 298-302.

18. Maruschak P. Structural and mechanical defects of materials of offshore and onshore main gas pipelines after long-term operation / P. Maruschak, S. Panin,  I. Danyliuk, L. Poberezhnyi, T. Pyrig, R. Bishchak, I. Vlasov // Open Engineering. – 2015. – V. 5, №1. – P. 365-372.

19. Poberezhnyi L. Fatigue and failure of steel of offshore gas pipeline after the laying operation / L. Poberezhnyi, P. Maruschak, O. Prentkovskis, I. Danyliuk, T. Pyrig, J. Brezinová //Archives of Civil and Mechanical Engineering – 2016. – V. 16, №3. – P. 524-536.

20. Пыриг Т.Ю. Сварка газопроводов из полиэтиленовых труб / Т.Ю. Пыриг // Трубопроводный транспорт-2016: материалы XI Международной учебно-научно-практической конференции, 24-25 мая 2016 г. / Уфимский государственный нефтяной технический университет; редкол.: Р.Н. Бахтизин, С.М. Султанмагомедов [и др.]. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. – С. 285-287.