Онисько Олег Романович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Alma mater: Івано-Франківський  інститут нафти і газу, 1983

Спеціальність: 0501 - Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти

Кваліфікаційний рівень: Інженер-механік

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент  кафедри комп'ютеризованого машинобудування

Наукові інтереси: основи формоутворення нарізевих поверхонь,  системи автоматизованого проектування різальних інструментів, геометричне параметричне моделювання та комп’ютерна  графіка деталей і інструментів

Загальна інформація

Після закінчення інституту нафти і газу  працював із 1983 по 1985 рік стажером-дослідником в СКТБ «Надра». З 1985 по 1988 рік навчався у аспірантурі ІФІНГ і у 1990 році захистив дисертацію кандидата технічних наук. З 1991 року розпочав викладацьку роботу  з посади асистента кафедри технологіЇ машинобудування, а з 1994 року прийнятий   на посаду доцента тієї ж кафедри. З 2001 року   і по нині працює на посаді доцента кафедри  комп’ютеризованого машинобудування  в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Навчальна робота

Основи формоутворення, Основи автоматики, Мікропроцесорне керування мехатронних систем, Засоби програмного керування, Компютерна художня та анімаційна графіка

Наукова діяльність

Дисертація к.т.н.  на тему: Розробка технологічного процесу композиційного електрошлакового армування дискового породоруйнівного інструменту, 1990.  Ливарне виробництво  05.16.04, Технологія машинобудування 05.02.08.

Вибрані публікації

Напрями наукової роботи:   підвищення експлуатаційних характеристик  різей  нафтогазового призначення,   програмована  автоматизація процесів виготовлення  нарізей,  комп’ютерне параметричне моделювання  та анімація  механічних процесів формоутворення

 Патенти

1. Різець для нарізання зовнішньої трикутної циліндричної різьби: пат. 109077 Україна: МПК В23В 27/06. Онисько О. Р., Ропяк Л.Я,, Панчук В.Г.– № а2014 03278;/  заявл. 31.03.14; опубл. 10.07.15, Бюл. № 13. 6 с.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  №84791
Комп’ютерна програма «Побудова профілю замкової нарізі за значеннями геометричних параметрів різця»/ О.Р. Онисько,  В.Б. Копей – №84791;  заявл. 09.01.2019; опубл.06.02.2019.

 

Вибрані публікації

Посібники:

  1. Онисько О.Р. Підготовка електронних документів, художня та анімаційна графіка: навч. посіб. Івано-Франківськ, 2011. 198 с. (з грифом МОН)
  2. Автоматизоване проектування різальних інструментів: навч. посіб. / Копей В. Б., Онисько О. Р., Борущак Л. О., Ропяк Л. Я. Івано-Франківськ, 2012. 208 с. (з грифом МОН)
  3. Онисько О.Р.  Основи програмування: навч. посіб. Івано-Франківськ, 2017.  100 с.
  4. Онисько О.Р., Панчук В.Г., Лукань Т.В. Мікропроцесорне керування мехатронними системами: навч. посіб. Івано-Франківськ, 2019. 300 с. (з грифом університету)

 

Наукові статті:

1.Онисько О. Р.,  Борущак  Л. О.,  Рязанов  С. О.    Програмна реалізація розрахунку форми різальної кромки різьбового різця залежно від значення величини його переднього кута та діаметра різьби.  Вісник національного університету « Львівська політехніка ». Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні  та приладобудуванні. Львів, 2013.  Вип. 772.  С.129–134

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/23534 (Google Scholar)

2. Онисько  О. Р.,  Панчук  В.  Г.,   Врюкало В. В.  Різьбові різці з відкоректованою за значенням переднього кута прямолінійною різальною кромкою.  Прогресивні технології і системи машинобудування. Донецьк,  2014.  Вип. 2(48).  С.10 –14

(Google Scholar)

3. Онисько О. Р.,  Витвицький  В. С.  Аналітичний розрахунок профілю різальної кромки різця для виготовлення внутрішньої трикутної різьби труб нафтогазового сортаменту. Резание и инструмент в технологических системах.  Харьков, 2014.  Вып. 84. С. 186–192

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/16758 (Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory)

4. Онисько О. Р. Розрахунок профілю передньої площини різця з переднім кутом відмінним від нуля для нарізання різьби на трубах нафтогазового сортаменту. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем.  Краматорськ, 2014.  Вип. 34.  С.33–38.

5. Онисько О. Р. Методи забезпечення точності виготовлення різьбових кінців труб нафтогазового сортаменту. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ,  2014. №3(52). С.107–115. (Google Scholar)

6. Онисько О. Р.  Розрахунок гіперболічного профілю різальної кромки різця для виготовлення різьбових кінців труб нафтогазового сортаменту.  Прикарпатський вісник НТШ. Серія число. Івано-Франківськ, 2014.  №1(25).  С.126–137.

(Google Scholar)

7. Онисько О. Р., Процак  П. М.  Порівняльний аналіз графічних моделей бічних профілів трикутної різьби заданого стандартом і отриманого за допомогою різця з ненульовим значенням переднього кута. Вісник Національного Технічного університету «ХПІ» Серія. Технології в машинобудуванні.  Харків, 2015.  №4 (1113). С.31–36

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15148 (Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory)

8. Онисько О. Р., Зубик  О. В. Програмна реалізація  визначення величини опуклості гіперболічного профілю різьбового  різця з ненульовим значенням переднього кута. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Луцьк, 2015.  Вип. 48. С.159–166

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2015_48_33 (Google Scholar)

9. Онисько О. Р.,  Войтенко П. І.,  Костюк Н. О. Алгоритм визначення величини відхилення профілю різьби виконаної  різцем з ненульовим значенням кута нахилу різальної кромки. Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Луцьк, 2015. Вип. 50. С.137–144

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2015_50_28 (Google Scholar)

10. Онисько О. Р., Бажалук Н. Р., Дякун П. В. Причини відмови від існуючої методики знаходження профілю різьбового токарного різця для виготовлення великорозмірних труб нафтогазового сортаменту. Прикарпатський вісник НТШ. Івано-Франківськ, 2015. №1(29). С.183–192).

(Google Scholar)

11. Онисько  О. Р., Патра  В. І.,  Прибуш  Б. Я.  Визначення профілю різальної частини різця з подвійним нахилом передньої поверхні для формування трикутної різьби труб нафтогазового сортаменту. Нафтогазова енергетика. Івано–Франківськ,  2015. № 2(24).  С.77–81

http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3313

12. Онисько О. Р. Про технологічну неможливість відтворення теоретично точного профілю гвинтової різьби токарним різцем. Вісник ЖДТУ. Процеси механічної обробки в машинобудуванні. Житомир, 2015. № 15. С.87–100.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmom_2015_15_10

13. Онисько О. Р. Аналітичний розрахунок точності профілю поверхні гвинтової нарізі залежно від величини тангенціального відхилу установлення вершини різьового різця. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ, 2016. № 1(58). С.28–34.

 (Google Scholar)

14. Онисько О. Р. Аналітичне дослідження руху точки  різальної кромки  різьового різця  у процесі формоутворення конічної гвинтової нарізі на трубах нафтогазового сортаменту. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Івано-Франківськ,  2016. № 1(40). С.50–56.

http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2641

15. Онисько О. Р. Теоретичне дослідження функціональної залежності форми профілю вихідного трикутника гвинтової замкової нарізі від геометричних параметрів різця.  Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ, 2016. № 2(59). С.58–63.

(Google Scholar)

16. Онисько О. Р. Моделювання бічного профілю різальної кромки у залежності від геометричних параметрів різців призначених для виготовлення замкової нарізі.  Вісник НТУ «ХПІ». Серія. Технології у машинобудуванні. Харків, 2016. № 33 (1205).  С.50–53

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26345 (Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus )

 17. Онисько О. Р. Алгоритм розрахунку функціональної залежності форми бічних профілів замкової конічної гвинтової нарізі для елементів бурильних колон від герметичних параметрів різця. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Івано–Франківськ,  2017. № 1(42). С.46–53.

(Google Scholar)

18. Онисько О. Р. , Псюк  М. І.    Аналіз забезпечення точності профілю замкової нарізі виготовленої різцями із загальним положенням передньої поверхні та заданою точністю її встановлення. Вісник НТУ «ХПІ». Серія. Технології у машинобудуванні. Харків, 2017.  № 17 (1239).  С.10–17

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32616  (Google Scholar)

19. Онисько О. Р. Про функціональну залежність величини половинного кута профілю замкової нарізі від величин переднього кута,  кута  нахилу та половинного  кута  профілю різальної кромки різця. Вісник  національного  університету «Львівська політехніка». Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні  та приладобудуванні. Львів, 2017. № 867. С.19–28.

 (Google Scholar)

20. Borushchak L., Onysko O., Panchuk  V. Research of the impermeability of the tool-joint tapered thread size 2 7/8 reg. Problemy eksploatacji I zarządzania w górnitctwie rząd Górnictwo: monografia. Kraków, 2017. P. 65–72

21. Borushchak  L.,  Borushchak  S., Onysko  O.  Influence of the technological gap value of the  tool-joint  tapered thread on the drilling mud  flow rate in its screw coupling. Ukrainian Jornal of Mechanical Engineering and Materials Sciance. Lviv, 2017. Vol. 3. 2. P.24–31

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42877 (Google Scholar, Index Copernicus )

22. Онисько  О. Р., Пітулей  Л. Д.,  Довбуш  І. З.  Профіль різальної кромки різців  для виготовлення  замкової нарізі  з мінімальною негерметичністю. Вісник  національного  університету «Львівська політехніка». Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні  та приладобудуванні. Львів, 2018.  № 891. С.4251

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/43885 (Google Scholar)

23. Panchuk V., Onysko O., Medvid I. Technology of the oil and gas drill pipe connector with  lowpermeability level  of the drilling mud in its    screw  part. Acta Technica Corviniensis–Bulleten of Engineerng.  Tom XI [2018] I Fascicule 4 [October-Desember]. Hunedoara, 2018.  P.46–53

(Google Scholar)

24. Kopey V. B.,  Onysko O. R.,Panchuk V. G. Computerized system based on FreeCAD  for geometric simulation of the oil and gas equipment thread turning. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 477 (2019) 012032

http://doi:10.1088/1757-899X/477/1/012032 (Scopus)

25.  Kopei  V.,  Onysko  O.,  Panchuk  V. The Application of the Uncorrected Tool with a Negative Rake Angle for Tapered Thread Turning. Lecture notes is Mechanical Engineering. Series. Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. Conference proceedings. 2-th International Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSME 2019. June 11–14, 2019,  Lutsk, Ukraine: monograph P.149-158.

  https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_15 (Sсopus).

26. Panchuk  V., Onysko  O., Lukan T.,  Medvid  I. Theoretical study of dependence of screwing of drilling-pipe connector on thread- process cutting tool profile. Mining-Informatics, Automation and Electrical Engineering. Kraków, 2019. No 1(537). P.7–17

http://dx.doi.org/10.7494/miag.2019.1.537.7 (Index Copernicus).

 27. Onysko O., Medvid I., Kopei V., Panchuk V., Borushchak L., Voitenko P. Investigation of the contact stresses on the end faces of the drill pipe connection that include the tapered thread manufactured by the cutter lathe tool with the specially modified cutting edge. Acta Technica Corviniensis –Bulleten of Engineerng . Tom XIII [2020] I Fascicule 1 [January-March].P. 17-23.   URL://acta.fih.upt.ro/ (дата звернення 30.03.2020).

(Google Scholar)

28. Onysko O., Kopey V., Panchuk V., Medvid I., Lukan T. Analitical Study of the kinematic rake angles of the cutting edge of the lathe tool for the tapered thread manufacturing. Grabchenko’s international conference on Advanced manufacturing Processes. Volodymyr Tonkonogyi at al. (eds):  «InterPartner» 2019.  LNME, Odesa. P.236–245.

(Sсopus).

29. Onysko O. R., Kopey V. B., Panchuk V. G. Theoretical investigation of the tapered thread joint surface contact pressure in the dependence on the profile and the geometric parameters of the threading turning tool. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 749 (2020) 012007

(Sсopus).

30. Onysko O., Kopey V., Medvid I., Panchuk V., Pituley L., Vryukalo V. Analitical investigations of the accuracy of the small diameter tool-joint tapered thread made by a lathe machining. In: Krzysztof Kotwica. (eds)  New trend in production engeneering . Monograph. Part 1. Warszawa 2019. P.268–275.

https://doi.org/10.2478/ntpe-2019-0028 (Google Scholar)

31. Onysko O., Havryliv Y., Kopey V., Medvid I.,  Vryukalo V. Theoretical Studies of the contact pressure value between the surfaces of the pin and the box in the small diameter drill pipes connectors. Napendy Pojazdow.  Monograh . In: Jan Ziobro (eds) Rzeszów 2019. P.202–210.

32. Onysko O., Borushchak L., Kopei V., Lukan T., Medvid I., Vryukalo V. (2020) Computer Studies of the Tightness of the Drill String Connector Depending on the Profile of Its Tapered Thread. In: Karabegović I. (eds) New Technologies, Development and Application III. NT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 128. Springer, Cham  P. 720–729.

          https://doi.org/10.1007/978-3-030-46817-0_82  (Sсopus)

33. Onysko O., KopeiV., Pituley L., Medvid I. and Lukan T. (2020) Influence of the Thread Profile Accuracy on Contact Pressure in Oil and Gas Pipes Connectors. In:  Vitalii Ivanov at al.(Eds). Advances in Design, Simulation and Manufacturing: Proceedings of the 3-th International Conference on Design, Simulation and Manufacturing: The Innovations Exchange, DSME-2020. / DSME 2020,  LNME, P. 432441.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-50794-7_42 (Scopus)

Індекс Гірша – 2