ОБИНОЧНА Зоряна Василівна

Українська
Посада: 

Загальна інформація:
Народилась 03.06.1991р. 

В 2008 році з відзнакою  закінчила загальноосвітню школу.

В 2014 році з відзнакою закінчила ІФНТУНГ факультет архітектури туристичних комплексів, напрямок «архітектура».

З вересня 2014 – по сьогоднішній день працює викладачем кафедри архітектури та містобудування інституту архітектури, будівництва та енергетики.  

Навчальна робота. Викладає курси:

 • Практикум з архітектурного проектування
 • Архітектурне проектування індивідуального житлового будинку
 • Інженерне благоустрій територій
 • Інженерне обладнання будівель
 • Об'ємно-просторова композиція, графіка та макетування

Наукова робота:

Основні напрямки наукової діяльності – заклади охорони здоров’я, реабілітаційні центри, центри анімалотерапії.

Вибрані публікації:

 • Обиночна З.В. До питань архітектурно-просторової організації рекреаційно-реабілітаційних центрів на основі іпотерапії/ З. В. Обиночна // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. - К.: КНУБА, 2015. - Вип.57. - С.290-298.
 • Обиночна З.В. Архітектурна організація іпотерапії в реабілітаційній сфері. Формування закладів іпотерапії в реабілітації:історія розвитку та спроба класифікації/ З. В. Обиночна // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.  - К.: КНУБА, 2015. - Вип.58. - С. 315-321.
 • Обиночна З.В. Архітектурна й соціально-медична складові іпотерапії в реабілітації хворих дітей Прикарпаття/ З. В. Обиночна //Сучасні проблеми архітектури та містобудування:Наук.-техн. збірник.  - К.: КНУБА, 2015- Вип.40. - С. 393-398.
 • Обиночна З.В. Класифікація та особливості архітектурно-планувальної організації об’єктів іпотерапії Прикарпаття/ З. В. Обиночна //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник.  -  К.: КНУБА, 2016 - Вип.44.  - С.197-203.
 • Обиночна З.В. Світовий досвід з проектування реабілітаційних центрів іпотерапії/ З. В. Обиночна //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник.  - К.: КНУБА, 2018- Вип.51.  - С.328-336.
 • Ковальська Г. Л., Обиночна З. В. Особливості планувальної організації сенсорного саду при реабілітаційних центрах. – подана до друку
 • Обиночна З.В. Особливості розміщення та функціональної організації території реабілітаційних центрів іпотерапії // Архітектурний  вісник  КНУБА. Наук.-вироб. збірник.  К.: КНУБА, 2018. Вип. 16. - подана до друку
 • Обиночна З.В. Систематизація факторів, які впливають на формування реабілітаційних центрів іпотерапії. / З. В. Обиночна //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник.  -  К.: КНУБА, 2018 - Вип.52- подана до друку
 • Обиночна З.В. Функціональні особливості закладів, що надають послуги іпотерапії / З. В. Обиночна // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник.  - К.: КНУБА, 2018. - Вип.68. - подана до друку
 • Obynochna Z. Principles and techniques of the architectural planning organization of rehabilitation centers of hippotherapy. Norwegian Journal of development of the International Science No 23/2018, 3– 13
 • Ковальська Г. Л., Обиночна З. В., Тенденції вирішення інтер’єру реабілітаційного центру іпотерапії. INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL «Web of Scholar». 11(29). Warsaw: RS Global Sp. z O.O
 • Обиночна З. В. Основні тенденції розвитку та проблеми архітектурно-планувальної організації реабілітаційних центрів іпотерапії. Молодий вчений. 2018. Вип. № 9 (61). С. 16-20.
 • Обиночна З.В. Чинники, які впливають на архітектурно-планувальну організацію іпотерапевтичних центрів  / Сучасне місто – проблеми та їх вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 21-23 листопада  2017р.) / Мін-во освіти і науки України, Одеська обл. держ. адм., Одеська міська рада, Академія архітектури України, Одеська держ. акад. буд-ва та арх.-ри,      Slovenska Technicna Univerzita. Одеса: ОДАБА, 2017. – С. 66-68
 • Обиночна З.В. Іпотерапія в регіонах України. Сучасний стан та перспективи розвитку / Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика: Вип.ІІІ. Матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22-23 листопада 2017р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. І архіт-ри та ін. «Бескиди» - 2017. В 3-х ч. – Ч.3. – С. 21-26.
 • Обиночна З.В. Організація рекреаційних зон при іпотерапевтичних центрах / Сталий розвиток міст (містобудівний аспект): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, листопад  2017р. / [редкол.: В. Т. Семенов (відпов.ред.) та ін.], Харків. нац. ун-т міськ.госп-ва ім.О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2017. – С. 230-231.
 • Обиночна З.В. Використання дерева як екологічно чистого матеріалу в архітектурі іпотерапевтичних центрів / Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, листопад  2017р. / [ред. кол. : Г. О. Осиченко (відпов.ред.) та ін.] ;  Харків. нац. ун-т міськ.госп-ва ім.О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2018. – С. 73-74.
 • Obynochna Z. V. Landscape components in planning hippotheraphy centers / Obynochna Z. // International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2017». –  Kyiv, 28.11-01.12.2017, 115 – 116. https://www.bmc-conf.com/download/programm_articles.pdf
 • Обиночна З. В. Реабілітаційні центри іпотерапії у сучасному містобудівному середовищі /Тези міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура і дизайн. Традиції. Науковість. Майбутнє». –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 54-56.
 • Обиночна З. В. Особливості архітектурно-планувальної організації трибун на території реабілітаційних центрів іпотерапії / Obynochna Z. //  International scientific – practical conference of young scientists «BUILD-MASTER-CLASS-2018». –  November 2018, Kyiv, 42-43