Мельниченко Юрій Гримиславович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Напрями наукових досліджень: - підвищення ефективності експлуатації складних магістральних газопроводів під час виникнення аварійних ситуацій;

                                                      - дослідження процесу використання потенціальної енергії стиснутого газу в магістральних газопроводах під час обслуговування та ремонту технологічного обладнання.

Дисципліни: 1. Капітальний ремонт газонафтопроводів.

 

                      2. Обслуговування і ремонт насосних та компресорних станцій

 

Публікації:

1. Мельниченко Ю. Г. Особливості розв’язування крайової задачі при розрахунку нестаціонарних неізотермічних потоків в магістральних газопроводах / Ю. Г. Мельниченко, Д. Ф. Тимків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – 1(22). - С. 27-29.

2. Мельниченко Ю. Г. Аналіз нестаціонарних газодинамічних процесів при перехідних режимах експлуатації газопроводів / Ю. Г.  Мельниченко // Нафтогазова енергетика. – 2007. – №3(4). - С. 25-30.

3. Мельниченко Ю.Г. Нестаціонарні процеси під час часткового перекриття ділянки складного газопроводу / Ю.Г. Мельниченко // Нафтова і газова промисловість. – 2008. - № 4. – С. 46-48.

4. Мельниченко Ю.Г. Розрахунок тривалості процесу випорожнення ділянки газопроводу з пересіченим профілем траси / Мельниченко Ю.Г. // Нафтогазова енергетика. – 2008. - №2(7). – С. 20-23.

5. Тимків Д. Ф. Удосконалення агрегативної моделі складних газотранспортних систем з метою аналізу багаторівневих складних газопровідних мереж / Д. Ф. Тимків, Ю. Г. Мельниченко // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. – 1(23). – С.  96-100.

6. Мельниченко Ю. Г. Закономірності перебігу нестаціонарних процесів під час експлуатації газотранспортних систем в аварійних режимах / Ю. Г. Мельниченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010 – 1(34 ). - С.144-148.

7. Пат. 40819 Україна, МПК (2009) G 01 F 1/66. Ультразвуковий витратомір / Ю. Г. Мельниченко, І.З. Лютак, І.Є Дзюргалюк, І.В. Вульчин (UA). – № u200813781; заявл. 01.12.2008 ; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8.

8. Технологія випорожнення ділянок магістрального газопроводу з перепадом геодезичних позначок.: Тези допов. Міжнародної науково-технічної конференції [«Міцність та надійність магістральних газопроводів»], (м. Київ,5-7.06.2008) / Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України. - К.: НАН України, 2008. –  162 с.

9. Методологічні основи функціонування систем автоматизованого контролю цілісності  магістральних газопроводів в режимі реального часу: Материалы научно-технической конференции [“Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергозбережении”], (г. Одесса, 11-12 октября 2007 г.) / Одесский национальный политехнический университет  – Киев: АТМ Украины, 2007. – 140 с.

10. Розрахунок часу стабілізації тиску під час проведення випробувань ділянки магістрального газопроводу: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих учених [«Техніка і прогресивні технології в нафтогазовій інженерії»], (м. Івано-Франківськ,  16-20 вересня 2008 р.) / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. - Івано-Франківськ: Факел, 2008 – 70 с.

11. Закономірності зміни значень параметрів газотранспортних систем в результаті утворення аварійного потоку. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих учених [«Нафтогазова енергетика. Проблеми та перспективи»], (Івано-Франківськ, 20-23 жовтня 2009 р.) / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. -  Івано-Франківськ: Факел, 2009 – 132 с.

12. Оцінка коефіцієнту витрати продувної свічі за даними натурних вимірювань. 6-та Міжнародна  навчально-науково-практична конференція [«Трубопровідний транспорт-2010»], (м. Уфа, УГНТУ, 2010).

13. Оценка влияния формы сечения утечки газа из газопровода на значения расхода утечки. Материалы VII международной научно-технической конференции [Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта] (Новополоцк, 22 – 25 ноября 2011 г.) / Полоц. гос. ун-т; под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. В. К. Липского. – Новополоцк, 2011. – 292 с.

14. Оцінка напруженого стану трубопроводів на поздовжніх схилах під час їх пере ізоляції. Матеріали  міжнародної  науково-технічної  конференції [«Проблеми  і  перспективи  транспортування  нафти  і  газу»],  (Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012 р.) / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ 2012. – 348 с.

15. Реконструкція перекривального пристрою для ремонту  трубопроводів без зупинки транспортування. Матеріали  міжнародної  науково-технічної  конференції [«Проблеми  і  перспективи  транспортування  нафти  і  газу»],  (Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012 р.) / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ 2012. – 348 с.