Курляк Петро Омелянович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Закінчив - ІФНТУНГ , 1998-2003, Електротехнічні системи електроспоживання, спеціаліст

Аспірантура - ІФНТУНГ, 2004-2007р.р. «Електротехнічні комплекси та системи»

Теми дисертацій, місце захисту:

Моделювання динамічних режимів роботи електроприводних відцентрових насосних агрегатів магістральних нафтопроводів на основі методу Bond - Graph в Вінницькому національному технічному університеті на спеціалізованій вченій раді К 05.052.05. Захист відбувся 16 листопада 2012 року.

Керівник д.т.н професор Костишин Володимир Степанович.

Вчені ступені, роки присвоєння - Кандидат технічних наук, ДК № 011025,  1.03.2013 р.

Вчені звання, роки присвоєння. - Доцент, 12 ДЦ № 042083; 28.04.2015 р

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. викладач-стажист каф. ЕП і ЕО – 2003-2004 р.р.

2. заступник голови профкому студентів ІФНТУНГ – 2003-2007 р.

3. асистент кафедри ЕП і ЕО

4. доцент кафедри ЕП і ЕО з 2013 року,

5. Заступник декана з виховної роботи факультету електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій ІФНТУНГ (2013р.–2014р.).

6. Заступник директора з навчальної роботи енергетичного інституту  (2014р. – 2018р.).

Останні наукові праці:

1. В. С. Костишин, І. І. Яремак, П. О. Курляк. Створення об’єктно-орієнтованої моделі відцентрового насоса на основі методу електрогідродинамічної аналогії // Науковий вісник .НГУ, -2019. -№6. -С. 72-79. (Scopus) 6_2019_kostyshyn.pdf
2. Курляк П.О. Дослідження режимів роботи мехатронної системи регульованого електроприводу відцентрових насосних агрегатів. Международное научное издание  «Сборник научных трудов » SWorld. – 2015. – Том 3. Выпуск 1(38). – С. 66-72.  ( Індекс цитування Index Copernicus).

3. Федорів М.Й. Підвищення надійності електроприводів насосних агрегатів / М.Й. Федорів, І.Д. Галущак., П.О. Курляк // Ровідка та розробка нафтових і газових родовищ». – 2018. - №2(67).- С.47-52.
4. Курляк П.О. Дослідження енергетичних параметрів магістральних насосних агрегатів нафтоперекачувальних станцій. / П.О. Курляк // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – №1(54).– С.81-88.
5. V.S. Kostyshyn. Simulation of performance characteristics of centrifugal pumps by the electro-hydrodynamic analogy method. / V.S. Kostyshyn, P.O. Kurlyak // Journal of  Hydrocarbon Power Engineering.–2015.–Volume 2. Issue 1. – P. 24-31.
6. Курляк П.О. Дослідження надійності та ефективності роботи електрообладнання об’єктів нафтогазового комплексу. / П.О. Курляк, І.Д. Галущак // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2015. – Том1 (2015). – С. 14-20.
7. Курляк П.О. Діагностика несправностей в асинхронних двигунах насосних агрегатів на ранній стадії їх виникнення. / П.О. Курляк // Наукові праці  Донецького національного технічного університету. – 2014. – № 1 (16).– С.  119-123.

8. Курляк П.О., Костишин В.С., Побудова уточненої Bond Graph моделі електроприводного насосного агрегату Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика-2017». м. Івано-Франківськ. – 15-19 травня 2017 року.
9. Курляк П.О., Гладь І,В. Експериментальне дослідження роботи однофазної сонячної електростанції в електромережі. ІІ Всеукраїнська науково – практична конференція молодих учених, спеціалістів, асвпірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика», м. Маріуполь - 11-12 травня 2016 р., Зб. тез доповідей : ДВНЗ ”ПДТУ”, 2016 – 8-9 с.
10. Курляк П. О., Костишин В. С.,  Бацала Я. В.  Енергетична ефективність складних електротехнічних комплексів. ІІ Всеукраїнська науково – практична конференція молодих учених, спеціалістів, асвпірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика» , м. Маріуполь - 11-12 травня 2016 р. Зб.тез доповідей : ДВНЗ ”ПДТУ”, 2016 –с. 24-25.
11. П.А. Курляк, В.С. Костышын В.С., И.И. Яремак, А.В., Костышын Учет температурных режимов при расчете энергетических характеристик регулируемых электроприводных насосных агрегатов. Трубопроводный транспорт – 2016: материалы XI Международной учебно-научно-практической конференции., Уфа  Росія. Изд-во УГНТУ, 2016. – с. 364-365.
12. Курляк П.О., В.С. Костишин.  Дослідження динамічних режимів роботи електроприводних відцентрових насосних агрегатів за допомогою їх комп’ютерно-орієнтованих моделей. І міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками» м. Вінниця 25-27 жовтня 2011 р. Збірник тез доповідей: ВНТУ, 2011. –с.100-101
13.  Курляк, П. О. Перспективи використання методу Bond Graph для вирішення задач діагностування електродвигунів насосних агрегатів [Текст] / П. О. Курляк, В. С. Костишин // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання : зб. матеріалів доп. 8-ої наук.-техн. конф. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – С. 147-148
14. Костишин, B. C. Моделювання механічних втрат у відцентрових насосах методом електрогідравлічної аналогії [Текст] / B. C. Костишин, П. О. Курляк // Нафтогазова енергетика 2015 : тези доп. ; матер. 4-ї Міжнар. наук.-техн. конф., м. Ів.-Франківськ, 21-24 квіт. 2015 р. – Івано-Франківськ : 2015. – С. 219-222.
15. П.О. Курляк, B.C. Костишин, Підвищення енергоефективності динамічних режимів електроприводних насосних агрегатів на прикладі магістрального нафтопроводу «Дружба». Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Нафтогазова енергетика – 2019" 30-31 травня 2019 року.м Івано-Франківськ.

Більше статей в Google Scholar

Основні методичні праці:

1. Курляк П.О. Силова напівпровідникова техніка: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015р. –152 с.
2. Галущак І.Д., Курляк П.О. Типовий електропривід промислових механізмів: Практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013р. – 79 с.
3. Курляк П.О. Комп’ютерне моделювання та симулювання електротехнічних комплексів: Методичні вказівки до курсового проектування –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. –85 с.
4. Курляк П.О. Комп’ютерне моделювання та симулювання електротехнічних комплексів: Лабораторний практикум –Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. –72 с.
5. Курляк, П. О. Комп'ютерне моделювання та симулювання електротехнічних комплексів [Текст] : методичні вказівки до курсового проектування / П. О. Курляк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 63 с
6. Курляк, П. О. Електронні пристрої систем електропостачання [Текст] : лабораторний практикум / П. О. Курляк, Я. В. Бацала. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 74 с.
6. Курляк, П. О. Математичні задачі електроенергетики [Текст] : практикум / П. О. Курляк, Я. В. Бацала, Л. М. Шиндак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 83 с.

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:
- Кравець Олексій Михайлович "Електромеханічна система зниження динамічних навантажень  у насосному комплексі". Спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. Кременчук, 2015.
- Лисяк Владислав Георгійович "Усталені режими роботи електротехнічного комплексу «електропостачальна система – помпова станція»" Спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. Львів, 2016.