Копей Володимир Богданович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Alma mater: Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 2000 р

Спеціальність: Технологія машинобудування

Кваліфікаційний рівень: магістр

Місце роботи, посада: кафедра комп’ютеризованого машинобудування, доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (2005 р.)

Вчене звання: доцент каф. технології нафтогазового машинобудування (2008 р.)

Наукові інтереси: машинобудування, програмування, комп'ютерне моделювання в інженерній механіці, САПР, забезпечення надійності нафтогазового обладнання

Контакти

volodymyr.kopey@nung.edu.ua

linkedin

Загальна інформація

У 2000 р. проходив практику в університеті Отто фон Ґеріке (м. Магдебург) за підтримки IAESTE. 1999 р. – технік (за сумісництвом), 2000 р. – стажист-дослідник Науково-дослідного інституту нафтогазових технологій ІФДТУНГ. З 2000 р. по 2003 р. – навчання в аспірантурі ІФНТУНГ. З 2004 р. – асистент, а з 2007 р. – доцент кафедри технології нафтогазового машинобудування (з 2015 р. – кафедри комп’ютеризованого машинобудування). З 2010 по 2013 рік – навчання в докторантурі за спеціальністю 05.05.12. З 2004 р. за сумісництвом працює доцентом кафедри інформаційних технологій та програмування Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (Івано-Франківська філія).

Навчальна робота

Викладає дисципліни для підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 131 Прикладна механіка – «Основи програмування», «Обробка даних та ідентифікація в мехатронних пристроях», «Моделювання мехатронних систем», «Об`єктно-орієнтоване програмування», «Методи моделювання і симуляції кінематики і динаміки машин», «Інформаційне забезпечення САПР». Викладав також дисципліни – «Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин», «Технологія машинобудування в нафтогазовій галузі», «Технологічні основи машинобудування», «Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів», «Надійність та довговічність нафтогазового обладнання», «Інформаційне забезпечення експериментальних досліджень». Для  підготовки докторів філософії у галузі механічної інженерії за спеціальністю «132 – матеріалознавство» викладав дисципліну «Обробка експериментальних даних».

Наукова діяльність

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: «Підвищення ресурсу штангової колони при видобутку парафінистих нафт», спеціальність 05.05.12 – машини нафтової та газової промисловості, рік захисту – 2004 р.

Напрями наукової роботи

1. Комп’ютерне моделювання, автоматизоване проектування та інформаційна підтримка життєвого циклу обладнання штангової свердловинної насосної установки.

2. Забезпечення надійності обладнання штангової свердловинної насосної установки.

Патенти

https://uapatents.com/patents/kopejj-volodimir-bogdanovich

Проєкти

1. Розроблення теорії взаємодії потужного акустичного поля із неоднорідностями в металах для нового неруйнівного термоакустичного методу контролю: Звіт про НДР (проміжний) етап 1 / І. З. Лютак, В. Б. Копей, О. О. Бедзір, А. А. Мандра / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 2007. 48 с. Ф25/593-2007. № держреєстрації 0107U009501.

2. Оптимізація параметрів різьбових з'єднань: Звіт про НДР (заключний) / В. Б. Копей, В. В. Михайлюк, Н. В. Шатинський / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 2010. 143 с. Ф27/51-2010. № держреєстрації 0110U002631. (профінансовано завдяки гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 рік).

3. Розробка наукових основ створення з’єднань з металополімерних композитних матеріалів та керування їх зносо-фрикційними та втомними властивостями: Звіт про НДР (заключний) /  Д. О. Вольченко, Б. В. Копей, О. І. Вольченко та ін. / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 2017. 115 с. Д-4-15Ф.- № держреєстрації 0115U002279.

4. Експериментальні дослідження властивостей дослідних зразків бандажів нафтогазопроводів в умовах експлуатації: Звіт про НДР (заключний) /  Б. В. Копей, Т. П. Венгринюк та ін. / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 2018. 92 с. № держреєстрації 0118U004335.

Публікації

Опубліковано більше 250 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 7 навчальних посібників, 2 монографії, 23 патентів, 9 праць, що індексуються у базі Scopus.

Scopus Author ID: 57194039892

Індекс Гірша – 2

ORCID iD

Профіль Google Scholar

https://github.com/vkopey

Вибрані публікації

1. Копей В.Б. Імітаційна модель свердловинної штангової насосної установки на основі абстрактних автоматів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. №3(64). 2017. С.40-49.

2. Копей В.Б., Копей Б.В., Кузьмін О.О. Принципи побудови моделі свердловинної штангової насосної установки для середовища Maplesoft MapleSim 7 // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. №2(43). 2017. С.42-52.

3. Копей В.Б. Абстрактна модель інформаційної системи підтримки життєвого циклу виробу // Прикарпатський вісник НТШ. Число. №2(38). 2017. С.71-96.

4. Копей В.Б. Статистичні моделі відмов колон насосних штанг // Тези доповідей II Міжнародної науково-технічної конференції «Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу (PGE – 2018)» 24-27 квітня 2018 р. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. С.30-32.

5. Копей В.Б. Прогнозування частоти відмов колон насосних штанг за допомогою ансамблів дерев рішень // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2018) : матеріали тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 10–12 травня 2018 р.) : у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет та ін.; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович та ін. Т. 2. Чернігів : ЧНТУ, 2018. С.198-200.

6. Kopei V.B., Onysko O.R., Panchuk V.G. Computerized system based on FreeCAD for geometric simulation of the oil and gas equipment thread turning // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 477. 2019. doi:10.1088/1757-899X/477/1/012032 (Scopus).

7. Kopei V.B., Onysko O.R., Panchuk V.G. Component-oriented acausal modeling of the dynamical systems in Python language on the example of the model of the sucker rod string // PeerJ Computer Science. 5:e227. 2019. doi: 10.7717/peerj-cs.227 (Scopus)

8. Kopei V., Onysko O., Panchuk V. The Application of the Uncorrected Tool with a Negative Rake Angle for Tapered Thread Turning // Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Cham : Springer, 2020. P.149-158. doi: 10.1007/978-3-030-22365-6_15 (Scopus)

9. Kopei V.B. Onysko O.R., Panchuk V.G. Principles of development of product lifecycle management system for threaded connections based on the Python programming language // J. Phys.: Conf. Ser. 1426. 2020. 012033. doi: 10.1088/1742-6596/1426/1/012033 (Scopus)

10. Копей В.Б. Мова програмування Python для інженерів і науковців: Навчальний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 274c.