Жученко Галина Олексіївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 

   Напрямки наукових досліджень –проблеми нафтогазоносних територій, пошуки перспективних нафтогазоносних об’єктів, уточнення геологічної будови Карпатського регіону.
   Найважливіші наукові і методичні розробки:

 • Перспективи нафтогазоносності піднасувних глибоко занурених структур у Передкарпатському прогині. Перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів осадових басейнів України. Збірник наукових праць.-Івано-Франківськ.-2005.-С.80-85
 • Прогнозування перспектив нарощування ресурсної бази вуглеводнів в межах Голіцинської площі на основі створення інтегральної геолого-геофізичної моделі. Геодинаміка, сейсмічність та нафтогазоносність Чорноморсько-Каспійського регіону. Тези доп.на YI Міжн.конф. “Крым-2005”.Крым,Гурзуф,12-16 сентября 2005г.
 • Гідродинамічні моделі пластів, розкритих свердловиною з непромисловим припливом нафти. Проблеми геології та нафтогазоносності Карпат. Тези доп.міжн.наук.конф.-Львів.-2006.-с.80-82
 • Побудова геолого-промислової моделі продуктивної товщі газового родовища з тонкошаруватим типом розрізу. Перспективи нарощування та збереження енергетичних ресурсів України.-Наук.-техн.конф.м.Івано-Франківськ,06-08 грудня,2006.-С.133.
 • Фактори формування об’єму припливу продукції при випробуванні та освоєнні розкритих свердловиною нафтонасичених пластів. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.,Івано-Франківськ.-2006, №4(21).-С.62-66.
 • Особливості будови Передкарпатського розлому за гравітаційними матеріалами. Геодинаміка, тектоніка и флюїдодинаміка нафтогазоносних регіонів України. -Тези доповідей VII міжн.конф. “Крим-2007”.-С.29-31
 • Гідродинамічні моделі малопродуктивних нафтонасичених пластів. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.,Івано-Франківськ.-2008, № 2 (27)-С.51-55.
 • До питання про геологічну будову піднасуву Буковинських Карпат. Нафтова геофізика-стан та перспективи. Зб-к тез доповідей. Івано-Франківськ.-2009.-С.193-195.
 • Геологічна інтерпретація новітніх геолого-геофізичних даних південно-східної частини Передкарпатського прогину. Азово-Черноморский полигон. Изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа. Тезиси докладов VIII междунар.конф.”Крым-2009”, Симферополь,-2009.-С.188-189.
 • Геолого-гравітаційне моделювання структур у піднасуві Буковинських Карпат. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,-2010.-№1(23)-С.33-37.
 • “Історична геологія та палеонтологія” для підготовки студентів напрямку 0707-геологія, спеціальності - геологія нафти і газу, геофізика. Освітньо-кваліфікаційний рівень 6.070700-бакалавр. Методичні вказівки.- Івано-Франківськ, ІФНТУНГ.- 2009.
 • “Історична геологія та палеонтологія” для підготовки студентів напрямку 0707-геологія, спеціальності - геологія нафти і газу, геофізика. Освітньо-кваліфікаційний рівень 6.070700-бакалавр. Конспект лекцій.- 2-ге видання зі змінами і доповненнями. –Івано-Франківськ, ІФНТУНГ.-2010.
 • “Історична геологія та палеонтологія” для підготовки студентів напрямку 0707-геологія, спеціальності - геологія нафти і газу, геофізика. Освітньо-кваліфікаційний рівень 6.070700-бакалавр. Лабораторний практикум-2-ге видання зі змінами і доповненнями. –Івано-Фйранківськ, ІФНТУНГ. –2010.