Дзьоба Олег Григорович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Дисципліни, які викладає:

мікроекономіка

Сфера наукових інтересів:

управління трансформаційними процесами на підприємствах нафтогазового комплексу, управління інноваційним розвитком підприємств, теоретичні і прикладні аспекти еволюції ринків вуглеводневих ресурсів, ціноутворення на природний газ.

Основні праці:
 1. Дзьоба О. Г. Система цілей та пріоритетів у сфері державного управління газозабезпеченням України / О. Г. Дзьоба // Інноваційна економіка. — 2012. — № 1 (27). — С. 43—49.
 2. Дзьоба О. Г. Потенціал газовидобувного комплексу України: сучасний стан і перспективи розвитку / О. Г. Дзьоба // Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 2 (12). — С. 26—33.
 3. Дзьоба О. Г. Теоретико-методологічні аспекти розрахунку тарифів на морське транспортування природного газу за допомогою рухомих трубопроводів / О. Г. Дзьоба, О. М. Ромашко // Інноваційна економіка. — 2012. — № 4 (30). — С. 197—202.
 4. Крижанівський Є.І. Техніко-економічні чинники, які впливають на нафтогазову енергетику України / Є. І. Крижанівський, О. Г. Дзьоба // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. — 2012. — № 1 (31). —  С. 142—149.
 5. Дзьоба О. Г. Основні тенденції зміни газоємності ВВП в умовах структурної трансформації економіки країни / О.Г. Дзьоба // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». — 2012. — Вип. 6 (1), Т. 20, № 10/1. — С. 3—12.
 6. Дзьоба О. Г. Особливості формування організаційного потенціалу газотранспортних підприємств / О. Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 3 (130). — С. 129—134.
 7. Дзьоба О.Г. Методологічні аспекти оцінювання внутрішніх ризиків газотранспортних підприємств / О.Г. Дзьоба // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. — 2012. — № 4 (14). — С. 209—213.
 8. Дзьоба О.Г. Оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в країнах Європейського Союзу / О.Г. Дзьоба, О.М. Ромашко // Економічний часопис — ХХІ. — 2012. — № 7 — 8. — С. 37—40.
 9. Колбушкін Ю.П. Особливості ціноутворення на природний газ на внутрішньому ринку / Ю.П. Колбушкін, О.Г. Дзьоба // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2012. — Вип. 20, Т. 2. — С. 177—180.
 10. Дзьоба О.Г. Прогнозування зовнішніх ризиків підприємств трубопровідного транспорту газу / О. Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 11 (138). — С. 174—179.
 11. Дзьоба О.Г. Оптимізація рішень в процесі проектування берегових терміналів для транспортування газу за технологією CNG / О. Г. Дзьоба, А.П. Джус // Нафтогазова енергетика. — 2012. — № 1 (17). — С. 41—49.
 12. Крижанівський Є. І. Нафтогазова енергетика України / Є.І. Крижанівський, О.Г. Дзьоба // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа) Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. — 2012. — № 1 (1). — С. 14—25.
 13. Дзьоба О.Г. Інноваційно-інвестиційна складова розвитку підприємств системи газозабезпечення / О.Г. Дзьоба //Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. — 2013. — № 2 (40). — С. 56—59.
 14. Дзьоба О.Г. Особливості управління інноваційним розвитком підприємств системи газозабезпечення / О.Г. Дзьоба // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. — 2013. — № 3 (20) — С.216—220.
 15. Дзьоба О. Г., Струк Н. П. Енергетична безпека країни як важливий чинник формування її державності / О.Г. Дзьоба, Н. П. Струк // Координати управління : збірник наукових праць/ За ред. проф. Дзвінчука Д. І. — 2013. — Вип. 4 —  С. 99—107. 
 16. Дзьоба О. Г. Принципи управління технологічними інноваціями в умовах газовидобувного підприємства / О.Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. — 2013. — Вип. 10 (150). —  С. 110—114.
 17. Крижанівський Є.І. Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу із морських родовищ / Є. І. Крижанівський, О. Г. Дзьоба, А. П. Джус, Ю. В. Міронов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. — 2013. — №2(35). — С.7—15.
 18. Дзьоба О. Г. Особливості криз та кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації / О. Г. Дзьоба, Н. П. Струк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.- Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — 2013. — Вип.8. — С. 211—216.
 19. Дзьоба О. Г. Теоретико-методологічні засади формування механізму управління інноваційним розвитком системи газозабезпечення / О.Г. Дзьоба // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. —  2014. — Вип. 9. — С. 168—175.
 20. Дзьоба О. Г. Використання рейтингових процедур при формуванні моделі управління вищим навчальним закладом / О. Г. Дзьоба // Економічний часопис – ХХІ. Науковий журнал. — 2014. — № 3—4 (1)'. — С. 62—64.
 21. Дзьоба О. Г. Використання інформаційних технологій в машинобудуванні як аспект підвищення конкурентоспроможності підприємства / О. Г. Дзьоба, О. П. Романко // Економічний форум. Науковий журнал. — 2014. — № 3. — С.172—176.
 22. Дзьоба О. Г. Нові підходи до залучення інноваційно-інвестиційного капіталу в об’єкти газотранспортної інфраструктури / О. Г. Дзьоба, Н. М. Лінчевська // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. — 2014. — Вип. 7 (158). — С. 24—29.
 23. Дзьоба О. Г. Застосування рейтингових процедур для техніко-економічної оцінки варіантів газозабезпечення України з альтернативних джерел / О. Г. Дзьоба // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. — 2014. —  Вип. 8 (159) . — С. 90—94.
 24. Лінчевська Н. М. Аналіз чинників та організаційно-економічних інструментів забезпечення інноваційного розвитку газотранспортних підприємств / Н. М. Лінчевська, О. Г. Дзьоба //  Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». — 2014. — № 1 (9). — С. 47—55.
 25. Крыжановский Е. И. Существующие предпосылки и экономическая целесообразность реализации CNG-технологий на Черном море / Е. И. Крыжановский, О. Г. Дзёба, Владимир В. Зайцев, Валерий В. Зайцев, А. П. Джус, А. М. Сусак // Судостроение и морская инфраструктура. — 2014. — № 2 (2), — С. 79—92.
 26. Дзьоба О. Г. Оцінювання ризиків як метод визначення рівня енергетичної безпеки / О. Г. Дзьоба // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». — 2015. — № 3. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=О.Г. Дзьоба. - 8 с.
 27. Дзьоба О. Г. Перспективні напрямки диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств у виробничій сфері / О. Г. Дзьоба // Вісник Волинського інститу¬ту економіки та менеджменту. — 2016. — № 14. — С. 52—60.
 28. Дзьоба О. Г. Про деякі аспекти оцінювання енергетичної безпеки з урахуванням ризиків суб’єктів паливно-енергетичного комплексу / О. Г. Дзьоба // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». — 2016. — № 1 (13). — С. 37—41.
 29. Дзьоба О. Г. Особливості диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств у контексті стадій життєвого циклу / О. Г. Дзьоба, О. М. Ромашко// Бізнес Інформ. — 2016. — № 3. — С. 261—268.
 30. Dzoba O. А new approach to the assessment of effective management of gas supply diversification / O. Dzoba, L.Marynchak, O. Romashko // Baltic Journal of Economic Studies. — 2017. — Vol 3, № 1.— P. 24—30.   
 31. Дзьоба О. Г. Теоретичні аспекти дефініції «соціальна безпека держави» / О. Г. Дзьоба, Н. І. Ставнича // Економічний форум. —  2018. — № 2. — С. 339—343.
 32. Дзьоба О. Г. Потенціал диверсифікації діяльності підприємств: сутнісно-аспектний аналіз / О. Г. Дзьоба, О. М. Ромашко // Економічний форум. —  2018. — № 3. — С. 104—111.