Гурмак Юлія Михайлівна

Українська
Посада: 

Викладач кафедри філології та перекладу

Основні праці

 1. Кость Г. М., Гурмак Ю. М. Анафора як один із видів вторинної номінації у французькому художньому тексті. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки : зб. наук. праць. Луцьк, 2012. №1 (226). С. 70–74. ISSN 1729-360X (дисертант самостійно здійснив аналіз матеріалу та зробив узагальнюючі висновки щодо функціонування анафори у французькому художньому тексті).
 2. Гурмак Ю. М. Вторинні номени: способи їх формування у французькому преціозному мовленні. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки : зб. наук. праць. Луцьк, 2012. № 23 (248). С. 37–40. ISSN 1729-360X.
 3. Гурмак Ю. М. Соціально–культурологічні передумови формування французької мови періоду преціозності (ХVІІ ст.). Мова і культура : наук. журнал. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 15, Т. ІV (158). С. 124–129.
 4. Гурмак Ю. Французька Преціозність як соціальний та літературний феномен ХVІІ століття. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): зб. наук. праць. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. Вип. 105 (2).    С. 173–177.
 5. Гурмак Ю. М. Лінгвістичне вираження концепту КОХАНОЇ ЖІНКИ у преціозній поезії Венсана Вуатюра та Клода де Мальвіля. Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць.  Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. Вип. 116. С. 553–557.
 6. Гурмак Ю. М. Мовно-стилістичні особливості перифразу та його вживання у французькому преціозному мовленні XVІІ ст. Наукові записки. Серія “Філологічна” : зб. наук. праць. Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2013. Вип. 37. С. 98–101.
 7. Гурмак Ю. М. Вплив соціально-політичної ситуації епохи абсолютизму на мовні та літературні процеси у Франції XVІІ століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журнал. Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені  І. Франка, 2014. Вип. 4 (76). С. 281–285. ISSN 2076-6173. Журнал індексується в наукометричних базах: Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodals Directory та CiteFactor.
 8. Гурмак Ю. М. Вираження та функціонування вторинної номінації на різних рівнях мови у полікультурному просторі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологія” : наук. журнал. Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2018. Вип. 2 (70). С. 68–72. ISSN 2519-2558. Збірник проіндексовано наукометричними базами Index Copernicus та Google Scholar.
 9.  Гурмак Ю.М. Актуальні підходи дослідження анафоричних процесів у франкомовному дискурсі. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. Київ: Логос, 2019. Вип. 36. С. 117-128. ISSN 2413-5593. Збірник проіндексовано наукометричною базою Google Scholar.
 10. Gurmak Yu. Similarities and Differences in Opinions about Grammatical Norms in the French Language of the XVIIth Century. Speech and Context. International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science. Bălţi : Bălţi University Press, 2015. Vol. 1 (VII). рр. 33–41. ISSN 1857-4149. Збірник проіндексовано наукометричними базами ISI – International Scientific Indexing, Universal Impact Factor, Index Copernicus, DRJI – Directory of Research Journals Indexing, OAJI (OAJI1, OAJI2), InfoBaseIndex, CiteFactor.
 11. Гурмак Ю. Вторинна номінація у французькому художньому творі періоду Преціозності. Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 24-25 листопада 2011 р. Львів : Вид-во Львівського національного університету ім. І. Франка, 2011. С. 80–81.
 12.  Гурмак Ю. Особливості стилю мовлення у французькій художній літературі періоду Преціозності. Романська філологія та сучасний освітній простір: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. наукових робіт молодих учених, м. Горлівка, 8-9 грудня  2011 р. Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. С. 60–61.
 13. Гурмак Ю. Лінгвістична емоційність французької любовної лірики періоду Преціозності (ХVІІ cт.) виражена засобами вторинної номінації. Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік, м. Львів, 4-5 лютого 2016 р. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. С. 35 – 36.
 14.  Гурмак Ю. М. Разнообразие стилистических фигур в процессе формирования вторичных номенов в поэме Мадлен де Скюдери “Жалоба влюбленных…” Научная дискуссия: Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: материалы VIII междунар. заоч. науч.-практ. конф., г. Москва,   2013 г. Часть ІІ. Москва : “Международный центр науки и образования”, 2013.     С. 151–155.