Боднар Роман Тарасович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Закінчив в 1972 р. Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю «фізик». В науковій діяльності займається розробкою методів і засобів контролю фізико-хіиічних параметрів речовин. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка методів і засобів контролю змочуваності твердих тіл рідинами». Має 100 наукових праць і доповідей на науково-технічних конференціях та 10 навчально-методичних робіт.

Ha  даний час викладає такі дисципліни:

1) оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль;

2) контроль проникаючими випромінюваннями і речовинами;

3) фізичні основи неруйнівного контролю;

4) навчальна науково-дослідна робота студентів;

Напрямок наукової діяльності —  методи та засоби для вимірювання поверхневих властивостей рідин та твердих тіл.

Список профільних праць

1. Боднар Р.Т. Визначення крайового кута змочування на границі розділення тверде тіло-рідина методом максимального тиску в газовому пухирці //"Методи та прилади контролю якості", №1, м. Івано-Франківськ, ІФДТУНГ, 1997, с.55-59

2. Боднар Р.Т.,  Кісіль І.С., Дранчук М.М.  Визначення крайового кута змочування пористих тіл шляхом вимірювання капілярного тиску// "Нафтова і газова промисловість", м. Київ,  №4,2006, с.12-14

3. Кісіль І.С., Біліщук В.Б., Боднар Р.Т. Спосіб визначення міжфазного натягу рідин  методом  обертової  краплі.   Патент  України на корисну модель  
№ 39871G01N 13 / 00. Бюл. №5, 2009 р.

4. Кісіль І.С., Боднар Р.Т. Контроль міжфазногого натягу рухомих розчинів поверхнево-активних речовин. "Методи та прилади контролю якості", № 25, м. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2010, с.37– 41.

5. І.С.Кісіль, Боднар Р.Т., І.Р. Патловський, Кучірка Ю.М. Мікропроцесорний прилад для контролю малих концентрацій поверхнево-активних речовин у водних розчинах. "Методи та прилади контролю якості", № 2 (31), м. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2013, с. 48–51

6. Kisil I.S., Bodnar R.T., Patlovskyy I.R., Malko O.H., Kuchirka Yu.M. Control of surfase active agents content in aqueous environment by measuring surfase tension / Journal of hydrocarbon power engineering / Scientific journal publsished by Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Volume 1.  2014.– P. 66 – 72

7. Мыслюк М.А., Кисиль И.С. Боднар Р.Т., Богословец В.,Билищук В.Б. О контроле поверхностных явлений при вскрытии продуктивных пластов// Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море", № 3, 2015, с.20–27

8. Боднар Р.Т. Експрес-метод визначення  крайового кута  змочування пористих тіл / "Методи та прилади контролю якості", № 1 (36), м. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016, с. 30–37