11-12 травня – Запрошуємо до участі у Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «ТЕКСТ У МЕДІАКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

П'ятниця, 11 Травень, 2018 - 09:00 до Субота, 12 Травень, 2018 - 16:00

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Прикарпатський національний університ імені  Василя Стефаника

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління

Кафедра філології та перекладу

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Вельмишановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до участі у

Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції

«ТЕКСТ У МЕДІАКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

11-12 травня  2018 р. в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Контактні особи:

Програма конференції

Наукова проблематика конференції:

Напрям. Літературознавство

Секція 1. Проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів.

Секція 2.   Європейська драматургія  і театр в транскультурному дискурсі.

Секція 3.   Література у медіакультурному просторі.

Напрям.    Перекладознавство

Секція 1.   Проблема міжкультурної комунікації (перекладацький аспект).

Секція 2.   Перекладність –  неперекладність у художньому творі.

Секція 3.   Науково-технічний переклад як різновид міжкультурної комунікації.

Напрям.    Мовознавство

Секція 1.   Мовна картина світу як об’єкт  лінгвокультурологічних досліджень.

Секція 2.   Українська мова як іноземна  у вищій школі.

Секція 3.   Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі.

Напрям. Текст в аспекті  управління, документообігу, філософії та історії

Секція 1. Текст у віртуальному просторі.

Секція 2. Нормативно-правовий акт у суспільних відносинах.

Секція 3. Інтернет комунікації: стан і проблеми.

Круглий стіл. Медіакультурний простір: текст у віртуальному перекладі.

За результатами проведення конференції, наукові статті, підготовлені згідно вимог, будуть надруковані у фаховому науковому часописі «Прикарпатський вісник НТШ». Науковий журнал видається у чотирьох серіях: Число, Слово, Думка, Пульс ( по одному випуску кожної серії щороку)( наказ МОН України № 455 від 15. 04. 2014 р., науки – філологічні).

 

Для участі у конференції просимо надіслати до 21 квітня 2018 року: заявку із зазначенням теми доповіді, відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, адреса, домашній телефон, електронна адреса (обов’язково!) тощо).

Оргкомітет розглядає заявлені теми щодо їх відповідності науковій проблематиці конференції. Після включення поданих тем до програми конференції оргкомітет надсилає офіційні запрошення на конференцію.

Диск із текстом доповіді та інформацією про автора і роздрукований текст доповіді обсягом 8-12 повних сторінок подаються під час реєстрації учасників конференції. В окремому файлі на диску слід подати інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, електронна адреса, домашній, мобільний або робочий телефони).

Статті аспірантів і здобувачів подаються з аргументованим відгуком наукового керівника.

Оплата за публікацію, організаційний внесок вносяться при реєстрації. Організаційний внесок (на культурну програму) – 200 гривень, вартість однієї сторінки – 40 гривень, друк статей для докторів наук безкоштовний. Матеріали будуть надруковані після проведення конференції.

 

Заявку та статті просимо надсилати на адресу:

Веселовська Наталія Василівна.

кафедра філології та перекладу, ІГПДУ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76010

e-mail: ves_natali@ukr.net або e-mail: pereklad@nung.edu.ua ,

Контактні телефони: (0342) 50-45-75, 50-50-51

 

Контактні особи:

Веселовська Наталія Василівна (Літературознавство) телефон: (095) 820-55-59, e-mail: ves_natali@ukr.net

Штогрин Мар’яна Володимирівна (Перекладознавство) телефон: (098) 902-21-49, e-mail:cjucmac@rambler.ru

Венгринюк Мирослава Іванівна (Мовознавство)  телефон: (066) 537-39-72, e-mail:myroslava-v@ukr.net

Вінтонів Христина Михайлівна (Текст в аспекті  управління, документообігу, філософії та історії)  телефон: (067) 342-96-05, e-mail: christina.vintoniv@gmail.com

 

Вимоги до оформлення статей

При підготовці рукописів статей, які подаються в редакцію “Прикарпатського вісника НТШ” слід дотримуватись таких правил:

 1. Стаття повинна містити короткий вступ, формулювання завдань (проблем) та виклад отриманих автором (співавторами) нових результатів. Не допускається переказ відомих фактів, наведення посилань на неопубліковані роботи.
 2. В редакцію подаються:
 • рукопис статті (включаючи ілюстрації і таблиці), надруковані на білому папері формату А4;
 • рецензії на статтю (внутрішню і зовнішню);
 • відомості про авторів;
 • електронний варіант статті.
 1. Мова статті повинна бути українською або англійською. Обсяг не повинен перевищувати 20 сторінок.
 2. Статтю слід оформити так: УДК, назва роботи; прізвище та ініціали автора (співавторів), місце праці (назва організації, повна поштова адреса, контактний телефон, електронна пошта), текст анотації, ключові слова, текст статті, список літератури.

Якщо мова статті українська (англійська), то після статті усі перераховані елементи від назви роботи до ключових слів включно подаються англійською (українською) мовою.

 1. Формули, які нумеруються, обов’язково слід подавати окремим рядком. Нумерувати тільки ті формули, на які є посилання.
 2. Використана література подається загальним списком (за алфавітом або у порядку посилань на джерела в тексті статті) та оформляється згідно з вимогами ВАК України (бюлетень №3, 2008 р.). Іноземна література пишеться мовою оригіналу. Посилання на відповідні джерела подаються в тексті у квадратних дужках, наприклад [4]. Зразки бібліографічного опису книги, статті, тез доповідей конференцій:
 1. Боголюбов Н. Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н. Н. Боголюбов, Ю. А. Митропольський. – М.: Наука, 1974. – 504 с.
 2. Кондрат Р. М. Підвищення газонафтоконденсатовіддачі родовищ / Р. М. Кондрат // Нафтова і газова промисловість. – 1992. – №2. – С. 35-38.
 3. Бойко В. С. Проводка горизонтальних і похилих свердловин як метод ефективного освоєння і розробки покладу / В. С. Бойко, Р. В. Бойко // Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу Західного регіону України: Тези доповідей і повідомлень наук.-практ. конф. (Львів, 28-30 березня 1995 р.). – Львів, 1995. – С. 150.
 1. Рукопис підписується автором (співавторами).
 2. На окремому аркуші слід вказати прізвище, ім’я та по-батькові автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, займану посаду (у кінці кожного випуску журналу формуємо відомості про авторів).

Електронний варіант статті

повинен задовольняти таким вимогам:

 1. Стаття набирається у редакторі Microsoft WORD 95/7.0-97 на аркуші формату В5 182x257 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 10, внутрішнє – 30, зовнішнє – 20.
 2. Основний текст набирається таким чином:
 1. Стиль "обычный", гарнітура Times New Roman (Cyr), кегль 12, абзацний відступ – 0,75 мм, міжстроковий інтервал – "одинарний".
 2. Порядок набору:

УДК (Times New Roman (Cyr), кегль 12, без абзацного відступу, вирівнювання – зліва).

Назва статті (Times New Roman (Cyr), кегль 12, bold, прописом, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивки зверху і знизу – 9 пт).

Ініціали, прізвище автора (співавторів) (Arial (Cyr), кегль 12, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру).

Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Cyr), кегль 12, italic, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 9 пт).

2.3. Відбивки по тексту не використовуються за винятком підрозділів статті (підрозділи, підпункти і т. п. відділяються відбивками "перед" – 9, "після" – 6).

3. Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft Office редактор формул Equation v. 3.0. Стилі: Text - Times New Roman (Cyr), Function – Times New Roman (Cyr), italic, Variable – Times New Roman (Cyr), italic, L. C. Greek – Symbol, italic, Symbol – Symbol, italic, Matrix/Vector – Times New Roman (Cyr), Number – Times New Roman (Cyr). Розміри: Full – 12, Subscript/Superscript – 9, Sub-Subscript/Superscript – 5, Symbol – 14, Sub-Symbol – 9.

Для наочності рекомендується формули відділяти відбивками зверху і знизу – 6 пт.

4.  Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні відомості, необхідні для ілюстрування тексту статті

Назва таблиці: Times New Roman (Cyr), кегль 12, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру, відбивка зверху – 6 пт.

5.  Ілюстрації до статей (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому (векторному) форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF; CDR) і додаватися окремим файлом. Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD!!! Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi і/або додаватися в оригіналі.

Ілюстрації, перескановані з періодики, не приймаються!

Підписи до ілюстрацій: Times New Roman (Cyr), кегль 11-12, bold, без абзацного відступу, вирівнювання – по центру.

Написи на ілюстраціях виконуються гарнітурою Аrial.

Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог та вимог Постанови ВАК від 15.01.2003 № 7-051/1, до друку не приймаються.

Друк статей здійснюється коштом авторів (контактна особа Веселовська Н.В., тел. +380958205559 ).

Якщо стаття є результатом проекту, фінансованого певною установою, цей факт обов’язково зазначається автором. Матеріали рецензуються протягом місяця, після чого автор повідомляється про рішення редколегії відносно публікації статті.

Редколегія не несе відповідальності за зміст публікацій. Відповідальність за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право перевірки статті на наявність плагіату та гарантує авторові захист авторських прав під час рецензування та розгляду статті редколегією. Процес рецензування є анонімним та забезпечує рівні можливості для всіх авторів, додаткових умов для публікації крім тих, що зазначені у цих правилах, не існує. Редколегія дотримується принципу вільного доступу до всіх матеріалів, що опубліковані у науковому журналі.